close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 11.02 - 18.02.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 11.02 - 18.02.2019

Jest 18 lutego 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Animowany mikrofon na statywie oświetlony reflektorem

Ochrona interesów podatnika: Zmiany w kwestii właściwości miejscowej urzędów skarbowych

Jak przewiduje projekt rozporządzenia z dnia 12 lutego 2019 r. Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo, właściwość naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych będzie obejmować zarówno podatkowe grupy kapitałowe, jak i spółki wchodzące w ich skład. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, wprowadzone zmiany zapewnią możliwość profesjonalnej obsługi tych podmiotów przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2019 r.

CIT: Możliwość rozpoznania różnic kursowych

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 14 lutego br. (sygn. akt. II FSK 453/17), fakt iż dany kredyt w pewnym momencie został przewalutowany na złote polskie nie ma wpływu na możliwość rozpoznania różnic kursowych, skoro spłata kredytu zaciągniętego w walucie obcej następuje również w walucie obcej. Zdaniem Sądu, inaczej sytuację należałoby ocenić, gdyby spółka zaczęła spłacać kredyt w polskiej walucie. Dodatkowo, Sąd wskazał, iż przewalutowania w trakcie umowy kredytowej mogą mieć ewentualnie znaczenie na gruncie rachunkowości, natomiast podatkowo nie będą miały istotnego znaczenia.

PIT: Odliczenie w rocznym zeznaniu podatkowym wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Jednym z odliczeń jakie podatnik może ująć w swoim rocznym zeznaniu podatkowym jest odliczenie kwot wpłacanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Skorzystanie z ulgi możliwe jest zarówno w przypadku osób rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, według podatku liniowego lub stosujących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Odliczeniu podlegają tylko te kwoty, które zostały opłacone w roku podatkowym, za które składane jest zeznanie podatkowe. Podatnik powinien ująć kwotę odliczenia na bazie dowodów wpłat na rzecz IKZE.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2019 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT).
 

Ulgi i dotacje: Posiadanie kilku zezwoleń strefowych z różnych reżimów a możliwość skorzystania ze zwolnienia

Jak wynika z wyroku NSA z dnia 12 lutego br. (sygn. akt. II FSK 215/17), przepis art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT odwołuje się do zezwolenia jako podstawy działalności podatnika na terenie strefy, lecz nie traktując tego zezwolenia jako źródła, które wyznacza określone koszty i przychody tworzące dochód zwolniony od podatku. Zdaniem Sądu z przepisów podatkowych nie wynika, aby na podstawie danego zezwolenia wolny od podatku był tylko dochód z działalności gospodarczej osiągnięty z inwestycji zrealizowanej na podstawie tego zezwolenia. Tym samym spółka może objąć zwolnieniem z podatku dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy, wykorzystując sukcesywnie limity dostępnej pomocy publicznej w ramach kolejno otrzymywanych zezwoleń.

VAT: Usługi komisu a VAT

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 7 lutego br. (sygn. akt. I FSK 334/17), ustawodawca wprowadzając art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy VAT w celu uproszczenia rozliczeń przy umowie komisu zrównał z dostawą towarów również wydanie towarów, na podstawie umowy komisu. Zdaniem Sądu, na gruncie ustawy VAT w omawianym przypadku nie może być mowy o dodatkowej usłudze pośrednictwa, ponieważ wszystkie czynności wykonywane w ramach umowy komisu, mają charakter niezależnych dostaw towarów. Wobec powyższego, będąc dostawą towarów, umowa komisu nie może być traktowana jako świadczenie usług, ponieważ jak wynika z treści art. 8 ust. 1 ustawy VAT przez świadczenie usług należy rozumieć każdą czynność, która nie stanowi dostawy towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy VAT.

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)