close
Share with your friends

Zmiany w PIT

Zmiany w PIT

Od stycznia br. również na podatników podatku dochodowego od osób fizycznych czeka szereg nowości. Niektóre przepisy uległy istotnym zmianom, a dodatkowo pojawiło się również wiele nowych, w tym niosących pewne udogodnienia dla podatników. Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych zmian w regulacjach PIT, które zaczęły obowiązywać w 2019 roku.

Grzegorz Grochowina

Starszy menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. PIT

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Bok szlanego wieżowca

Twój e-PIT – nowe zasady składania zeznań podatkowych

Obok funkcjonujących do końca 2018 roku sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika (papierowo lub elektronicznie za pośrednictwem systemu e-Deklaracje), wprowadzona została usługa polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową (bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika).

KAS wypełni dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania podatkowe bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (nr KRS OPP, której w ubiegłym roku przekazał 1 proc. podatku) i danych znajdujących się w rejestrach własnych Szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych (np. ZUS m.in. w zakresie kwot wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także w rejestrze PESEL w związku z ulgą na dzieci).

W 2019 r. KAS przygotuje i udostępni w wersji elektronicznej deklaracje PIT-37 oraz PIT-38 (w odniesieniu do zeznań składanych za 2018 r.). W 2020 r. do zeznań wypełnianych przez KAS dołączą deklaracje PIT-36 oraz PIT-36L.
 

Danina solidarnościowa

Kolejną spośród nowości, z którymi spotkają się podatnicy od 2019 roku jest wprowadzona ustawą o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych danina solidarnościowa.

Wspomniane przepisy wprowadzają do ustawy o PIT nową daninę w wysokości 4 procent nadwyżki sumy dochodów powyżej 1 000 000 zł, uzyskanych w roku podatkowym, do których zastosowanie mają zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b,art. 30c oraz art. 30f ustawy o PIT, pomniejszonych o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne oraz kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5 ustawy o PIT (tj. pomniejszających podstawę obliczenia podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej).

Dochody, o których mowa powyżej to m.in. te opodatkowane według progresywnej skali podatkowej (18%, 32%) np. ze stosunku pracy, z umów cywilnoprawnych, z działalności gospodarczej (w tym także tej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym) oraz dochody z zysków kapitałowych (np. ze sprzedaży papierów wartościowych czy udziałów).

Do sumy dochodów, do których ma zastosowanie nowa danina nie wlicza się dochodów opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym (m.in. dochody z tytułu odsetek i dywidend).

Podatnik zobowiązany jest dokonać zapłaty daniny solidarnościowej w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Co istotne, podatnik zobowiązany jest również do złożenia dodatkowej deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej za rok podatkowy.
 

Opodatkowanie dochodów z wirtualnych walut

Przychody z obrotu walutami wirtualnymi od bieżącego roku kwalifikowane będą do przychodów z kapitałów pieniężnych zgodnie art. 17 ustawy o PIT . Co istotne, przychodów tych nie łączy się z innymi przychodami z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych). Kwalifikacja do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych dokonana zostanie nawet wówczas, gdy podatnik osiąga przychody z obrotu walutami wirtualnymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W konsekwencji przyjęcia powyższych zasad, poniesiona strata z obrotu walutami wirtualnymi, nie może być odliczona od innych dochodów podatnika, np. ze sprzedaży akcji, czy też z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Zmiany w zakresie sprzedaży nieruchomości

Wprowadzone w przepisach zmiany umożliwiają skorzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej większej liczbie podatników dzięki wydłużeniu obowiązującego okresu na dokonanie wydatków na cele mieszkaniowe z dwóch do trzech lat.

Ponadto nowe regulacje doprecyzowują, iż w ustawowym terminie powinno dojść do nabycia prawa własności lub określonego prawa majątkowego, by ponoszone wydatki na własne cele mieszkaniowe zostały uwzględnione w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości czy praw majątkowych nabytych w drodze spadku, pięcioletni okres jest liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości czy prawa majątkowego przez spadkodawcę. Dla przypomnienia, do końca 2018 roku była to natomiast data śmierci spadkodawcy, czyli dzień, w którym prawo własności przechodzi na spadkobierców.

Zgodnie z nowymi przepisami, do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych w drodze spadku można zaliczyć udokumentowane koszty nabycia/wytworzenia nieruchomości przez spadkodawcę, a także długi i ciężary spadkowe, w tym roszczenia o zachowek. Podatnik może uwzględnić w kosztach podatkowych długi i ciężary spadkowe poniesione zarówno przed, jak i po uzyskaniu przychodu, a także po złożeniu zeznania PIT-39.
 

Kopia certyfikatu rezydencji

Znowelizowane przepisy umożliwiają również posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania podatnika dla celów podatkowych.

Aby było to możliwe, kopia nie może budzić wątpliwości, a wartość wypłaty na rzecz nierezydenta nie może przekraczać 10 000 zł od danego podatnika w ciągu roku.
 

Wspólne zeznanie podatkowe

Małżonkowie, a także osoby samotnie wychowujące dzieci, mogą rozliczyć się na preferencyjnych zasadach nawet wówczas, gdy złożą korektę zeznania rocznego po 30 kwietnia roku następującego po roku którego dotyczy zeznanie. Do końca 2018 roku takie spóźnienie oznaczało utratę prawa do preferencji.Autorzy:

Autorzy:

Mateusz Kobyliński, partner w dziale doradztwa podatkowego w zespole Global Mobility Services – PIT w KPMG w Polsce

Grzegorz Grochowina, menedżer w dziale doradztwa podatkowego w zespole Global Mobility Services – PIT w KPMG w Polsce

 


 

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)