close
Share with your friends

Za pięć brexit – nie dajmy się zaskoczyć | Przemysław Kamil Rosiak - wywiad

Za pięć brexit – nie dajmy się zaskoczyć

Brexit stanowi ogromne wyzwanie dla firm, których model biznesowy opiera się choćby częściowo na współpracy z rynkiem brytyjskim. O tym, jaki wpływ na firmy z Polski będzie miało wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, rozmawiamy z Przemysławem Kamilem Rosiakiem, radcą prawnym w kancelarii prawnej D. Dobkowski sp. k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce.

Przemysław Kamil Rosiak KPMG w Polsce

Radca prawny, Partner Associate, Kancelaria Prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Brexit stanowi ogromne wyzwanie dla firm, których model biznesowy opiera się choćby częściowo na współpracy z rynkiem brytyjskim. O tym, jaki wpływ na firmy z Polski będzie miało wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, rozmawiamy z Przemysławem Kamilem Rosiakiem, radcą prawnym w kancelarii prawnej D. Dobkowski sp. k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce.

Punkt Zwrotny
PZ ›: W ostatnich tygodniach bardzo dużo doniesień medialnych dotyczyło negocjacji związanych z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jak będzie wyglądała rzeczywistość biznesowa firm z Polski, których działalność jest związana z rynkiem brytyjskim?

PRZEMYSŁAW KAMIL ROSIAK (PKR):
Wielka Brytania jest na trzecim miejscu pod względem eksportu produktów z Polski. Jest też drugą gospodarką Unii Europejskiej i jednocześnie jednym z wiodących centrów finansowych na świecie. Nic więc dziwnego, że brexit budzi tyle emocji. Jeśli chodzi o polskich przedsiębiorców, to bez wątpienia nowa sytuacja znacząco wpłynie na działalność przedsiębiorstw współpracujących z Wielką Brytanią. W chwili udzielania tego wywiadu możliwe są jeszcze wszystkie scenariusze.

Nie jest pewne, czy wyjście Wielkiej Brytanii z UE nastąpi w sposób uporządkowany (czyli na podstawie wynegocjowanej Umowy o wystąpieniu), czy też bez porozumienia (ang. no deal scenario). Zasadnicza różnica pomiędzy jednym a drugim scenariuszem dotyczy momentu, w którym nowe zasady prowadzenia handlu oraz świadczenia usług zaczną obowiązywać – w przypadku „uporządkowanego wyjścia” do końca 2020 r. (lub nawet do końca 2021 albo 2022 r., jeśli wykorzystana zostanie opcja jednorazowego przedłużenia okresu tymczasowego) obowiązywać będą obecne zasady, natomiast brak finalnego porozumienia pomiędzy UE i Wielką Brytanią doprowadzi do niebezpiecznej dla biznesu sytuacji, w której Wielka Brytania stanie się dla UE państwem trzecim już pod koniec marca 2019 r.

PZ › Jakie będą konsekwencje brexitu dla biznesu?

PKR › Największe ryzyko związane z brexitem polega na tym, że nie możemy do końca przewidzieć, jakie będą jego skutki. To właśnie niepewność, co się stanie nawet w krótkiej perspektywie czasowej, jest główną cechą obecnych czasów. Czy zostaną wprowadzone cła przywozowe i kosztowne oraz czasochłonne procedury celne? Czy świadectwa homologacji wydane w Unii Europejskiej (w tym w Polsce) będą honorowane w Wielkiej Brytanii? Czy rozbieżności regulacyjne nie doprowadzą do barier w handlu i świadczeniu usług? Czy nie nastąpi ograniczenie dostępu do wykwalifikowanych pracowników? To tylko niektóre z wielu pytań, na które obecnie nie znamy odpowiedzi. Tymczasem prowadzenie biznesu wymaga przecież właściwej organizacji i długofalowego planowania biznesowego, którego nie da się zapewnić z dnia na dzień.

Natomiast jedno jest pewne: niezależnie od tego, jaką formę przyjmie wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE, jej relacje z Unią i jej rynkiem wewnętrznym nie będą już tak wyjątkowe i bliskie jak relacje, które przysługują członkom elitarnego „klubu UE”.

PZ › Jak zatem może zmienić się sytuacja firm, które prowadzą wymianę handlową z Wielką Brytanią?

PKR › Zgodnie z prawem UE przedsiębiorstwa mają różne obowiązki w zależności od swojego miejsca w łańcuchu dostaw (np. producent, importer, dystrybutor hurtowy itp.).
Jeżeli po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przedsiębiorca z państwa członkowskiego, który nabywa towary w Wielkiej Brytanii, zostanie uznany za importera produktów z państwa trzeciego, katalog jego obowiązków poszerzy się zarówno wobec Unii, jak i Wielkiej Brytanii.
Innym aspektem, który po brexicie będzie miał duże znaczenie dla eksporterów, są reguły pochodzenia towarów. Przy eksporcie towarów do państw trzecich, z którymi UE zawarła Umowę o wolnym handlu, eksporterzy mogą korzystać z preferencyjnej stawki celnej, jeżeli ich produkty są w wystarczającym stopniu „unijne” zgodnie z regułami pochodzenia. Po brexicie wkład Wielkiej Brytanii nie będzie już traktowany jako wkład UE. Dlatego warto zbadać łańcuchy dostaw i zacząć traktować wkład pochodzący z Wielkiej Brytanii jako „nieunijny” oraz nadal starać się spełniać warunki zapewniające towarom pochodzącym z UE preferencyjne stawki celne, np. poprzez zmianę dostawców surowców lub półproduktów z brytyjskich na unijnych.
Dla nałożenia cła i podatku pośredniego istotne jest zatem, czy towary przemieszczane są w obrębie UE, czy do lub z kraju trzeciego. Prowadzenie wymiany handlowej z Wielką Brytanią po brexicie stanie się bardziej złożone ze względu na mające zastosowanie procedury celne i dotyczące podatku VAT.

PZ › Na jakie jeszcze zmiany powinni się przygotować przedsiębiorcy?

PKR › Można podać wiele przykładów. W obszarze ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska przepisy UE ograniczają import lub eksport niektórych towarów do i z państw trzecich – np. żywych zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego czy części roślin i produktów roślinnych. Import lub eksport niektórych towarów podlega określonym zezwoleniom lub zgłoszeniom. Po brexicie właśnie te przepisy UE będą miały zastosowanie do towarów przeznaczonych dla odbiorców w Wielkiej Brytanii lub przywożonych stamtąd. Należy więc podjąć niezbędne kroki w celu zapewnienia zgodności z unijnymi zakazami i ograniczeniami dotyczącymi importu lub eksportu, które nie stanowiły żadnej bariery w handlu wewnątrzunijnym.

PZ › A jak będzie wyglądała sytuacja z uznawaniem systemów certyfikacyjnych, np. dla produktów importowanych z Wielkiej Brytanii do UE?

PKR › W przypadku działalności biznesowej opartej na certyfikatach, licencjach lub zezwoleniach wydanych przez władze Wielkiej Brytanii lub organy z siedzibą w Wielkiej Brytanii – lub posiadanych przez osobę mającą siedzibę w Wielkiej Brytanii – po brexicie mogą one utracić ważność w UE. Konieczne może okazać się przeniesienie tego typu pozwoleń lub wystąpienie do organów z siedzibą w państwie członkowskim o wydanie nowych. Dotyczy to w szczególności certyfikatów, licencji i zezwoleń wydawanych na towary (np. w sektorze motoryzacyjnym lub w sektorze wyrobów medycznych) oraz usług (np. w sektorze transportowym, medialnym lub finansowym).

PZ › Czy Pana zdaniem polscy przedsiębiorcy są przygotowani na brexit?

PKR › Z moich obserwacji wynika, że po stronie brytyjskiego przemysłu świadomość, że należy się do brexitu przygotować, jest znacznie większa niż po stronie polskiej. Większość polskich przedsiębiorców uważa, że ma jeszcze dużo czasu na przygotowanie się do nadchodzących zmian, gdyż ryzyko wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii bez porozumienia jest niewielkie, a gdyby nawet zdarzyło się tak, że brexit nastąpiłby już w marcu 2019 r., to panuje przekonanie, że w krótkim czasie uda się do niego przygotować. Tymczasem zorganizowanie na nowo logistyki czy uzyskanie zgód, zezwoleń i licencji na prowadzenie działalności w Wielkiej Brytanii zajmie z pewnością sporo czasu i będzie kosztować. Dlatego polscy przedsiębiorcy handlujący z Wielką Brytanią oraz świadczący usługi na terenie Zjednoczonego Królestwa powinni natychmiast podjąć stosowne przygotowania.

PZ › Dziękuję za rozmowę. 

Przemysław Kamil Rosiak, radca prawny w kancelarii prawnej D. Dobkowski sp. k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce
pkrosiak@kpmg.pl
Szef Zespołu Prawa Europejskiego i Prawa Konkurencji oraz French Desk w kancelarii D. Dobkowski. Specjalizuje się w ochronie konkurencji i pomocy publicznej, prawie Unii Europejskiej oraz prawie geologicznym i górniczym. Przygotowuje także bieżące analizy o skutkach brexitu dla gospodarki i przedsiębiorstw. Reprezentuje i doradza klientom w postępowaniach przed Komisją Europejską, Sądem Unii Europejskiej oraz Trybunałem Sprawiedliwości UE. Posiada szerokie doświadczenie w negocjacjach, zarówno na poziomie międzynarodowym (w imieniu podmiotów publicznych i prywatnych), jak i krajowym, prowadzi szkolenia z zakresu prawa UE i prawa konkurencji dla radców prawnych, sędziów, urzędników państwowych i przedsiębiorców. Z Kancelarią jest związany od 1999 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa w College of Europe w Brugii.

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)