close
Share with your friends

TP Alert: Publikacja rozporządzeń do znowelizowanych przepisów w zakresie cen transferowych

Rozporządzenia do przepisów w zakresie cen transf.

Z końcem grudnia 2018 r. Minister Finansów wydał rozporządzenia wykonawcze do znowelizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uszczegółowiających oraz uzupełniających przepisy dotyczące cen transferowych. Nowe przepisy będą obowiązywały w całości w odniesieniu do transakcji realizowanych od 2019 r. Dodatkowo będą mogły być stosowane przez podatników w ograniczonym zakresie do transakcji kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r.

Powiązane treści

Wieża obok nagłówka "Transfer Pricing Alert"

Rozporządzenia wykonawcze:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych określające szczegółowy zakres elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych i grupowej dokumentacji cen transferowych;

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych określające szczegółowy zakres danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych („TP-R”), wraz z objaśnieniami co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych;

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, określające sposób i tryb:

  • oceny zgodności warunków ustalonych przez podmioty powiązane z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, w tym kryteria porównywalności tych warunków;
  • określania wysokości dochodu (straty) podatnika w drodze oszacowania z zastosowaniem metod określonych w przepisach ustawy, w tym określania wynagrodzenia z tytułu przeniesienia pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka.
    
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Analogiczny komplet rozporządzeń został wydany w odniesieniu do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Bezpieczny poziom oprocentowania pożyczek, kredytów i obligacji w 2019 r.

Minister Finansów w dniu 21 grudnia 2018 r. wydał obwieszczenie w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Wydanie obwieszczenia związane jest z wprowadzeniem instytucji tzw. uproszczonych zasad rozliczeń („safe harbour”) w odniesieniu do transakcji pożyczek (jak również kredytów lub emisji obligacji), realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. W przypadku spełnienia przez podatnika określonych warunków transakcji, w tym ustalenia na dzień zawarcia umowy oprocentowania pożyczki w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu aktualnym na dzień zawarcia tej umowy, organ podatkowy odstąpi od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości oprocentowania tej pożyczki. Należy podkreślić, że omawiana instytucja będzie mogła zostać zastosowana przez podatników do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

W związku z powyższym, Minister Finansów określił w obwieszczeniu pięć rodzajów bazowych stóp procentowych dla pięciu różnych walut (złotego polskiego, dolara amerykańskiego, euro, franka szwajcarskiego oraz funta brytyjskiego), które, powiększone o marżę wynoszącą 2 punkty procentowe, wyznaczają dopuszczalne poziomy oprocentowania (maksymalny dla pożyczkobiorcy i minimalny dla pożyczkodawcy), pozwalające na skorzystanie z instytucji „safe harbour”. W przypadku, gdyby wartość bazowej stopy procentowej była mniejsza od zera, dozwolona marża stanowić będzie sumę wartości bezwzględnej bazowej stopy procentowej oraz 2 punktów procentowych.
 

Lista „rajów podatkowych” wkrótce

W odniesieniu do nowych regulacji w zakresie cen transferowych, Minister Finansów wyda również rozporządzenie określające wykaz krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby konsultacji w powyższym zakresie, prosimy o kontakt.

 

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)