close
Share with your friends

Tax Alert: Zmiany w podatku od towarów i usług

Tax Alert: Zmiany w podatku od towarów i usług

Zwyczajowo wraz z początkiem roku w życie wchodzi szereg nowych regulacji. Pośród nich znaleźć możemy również te dotyczące podatku od towarów i usług.

Powiązane treści

Kontener obok nagłówka "Tax Alert"

„Ulga na złe długi”

Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. skróceniu uległ okres, po upływie którego nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną. Do końca 2018 r. nieściągalność wierzytelności uznawało się za uprawdopodobnioną po upływie 150 dni. Zgodnie z nowelizacją, począwszy od 1 stycznia 2019 r. termin ten wynosi 90 dni.

W momencie uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności, nabywca jest zobowiązany do skorygowania kwoty podatku naliczonego, a sprzedawca ma prawo do zmniejszenia należnego podatku VAT. W praktyce oznacza to, że jeżeli podatnik nie zapłaci za krajową fakturę zakupu w ciągu 90 dni od terminu płatności, to będzie zobowiązany do korekty podatku VAT naliczonego, który odliczył z faktury. Z drugiej strony sprzedawca może odzyskać zapłacony VAT.

Nowe zasady będą miały zastosowanie do należności powstałych przed dniem 1 stycznia 2019 r. w przypadku, gdy ich nieściągalność zostanie uprawdopodobniona po 31 grudnia 2018 r. (tj. do wierzytelności, w stosunku do których 90-ty dzień od terminu płatności upłynie po 31 grudnia 2018 r.).
 

Opodatkowanie bonów

W odpowiedzi na konieczność implementacji dyrektywy Rady UE 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r., wprowadzone zostały przepisy mające zastosowanie do bonów wymienianych na towary lub usługi.

Nowelizacja wprowadza definicję bonu. W świetle nowych regulacji bon jest instrumentem, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów, lub świadczenie usług gdzie towary, lub usługi, lub tożsamość potencjalnych dostawców/ usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji.

Nowelizacja wyróżnia dwa rodzaje bonów – bon jednego przeznaczenia (bon „SPV – single-purpose voucher”, gdzie miejsce dostawy/świadczenia oraz kwota należnego podatku znane są w chwili emisji bonu) oraz bony różnego przeznaczenia („MPV – multi-purpose voucher”, a więc bon inny niż jednego przeznaczenia). W zależności od sposobu zakwalifikowania bonu, zastosowanie będą miały różne zasady dotyczące podstawy opodatkowania czy też momentu powstania obowiązku podatkowego.

Zasady dotyczące opodatkowania bonów wprowadzone przez nowelizację znajdą zastosowanie jedynie do bonów wyemitowanych po 31 grudnia 2018 r.
 

Zmiany w opodatkowaniu usług elektronicznych

Transpozycja do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Rady UE 2017/2455 wprowadziła zmiany w zakresie określania miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami (konsumentów).

Co do zasady VAT od takich usług podlega rozliczeniu na zasadach obowiązujących w państwie usługobiorcy.
Zmiany dotyczą usług świadczonych przez usługodawców posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu na terytorium tylko jednego państwa członkowskiego na rzecz konsumentów z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Nowe zasady będą mogły znaleźć zastosowanie, jeżeli wartość netto opisanych wyżej usług w danym bądź poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyła kwoty 10 tys. EUR (bądź jej równowartości w walucie krajowej państwa członkowskiego) lub 42 tys. PLN gdy usługodawca pochodzi z Polski.

Po spełnieniu powyższych warunków świadczeniodawca może je opodatkować zgodnie z zasadami obowiązującymi dla transakcji w jego kraju siedziby zamiast w państwie usługobiorcy. W związku z tym, podmioty spełniające powyższe warunki nie będą miały potrzeby korzystania z procedury MOSS (która umożliwia rozliczenie i deklarowanie VAT w kraju identyfikacji, ale na zasadach obowiązujących w kraju usługobiorcy).

Warto również zauważyć, iż od 1 stycznia 2019 r. zmieniają się zasady fakturowania u podatników zarejestrowanych w systemie MOSS w Polsce i świadczących usługi elektroniczne dla konsumentów z innych krajów członkowskich UE. W tym przypadku fakturowanie będzie podlegać polskim przepisom.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami, dotyczącymi omawianych powyżej zagadnień, prosimy o kontakt.

 


 

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)