close
Share with your friends

Tax Alert - Nowe zasady poboru WHT częściowo odroczone w ostatniej chwili

Tax Alert - Nowe zasady poboru WHT częściowo odroczone

31 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („Rozporządzenie”). Zależnie od rodzaju dokonywanej płatności, pobór podatku według nowych zasad będzie wyłączony lub ograniczony tymczasowo.

Powiązane treści

Tax Alert - Nowe zasady poboru WHT częściowo odroczone w ostatniej chwili

W skrócie – co to oznacza dla podatników i płatników?

Rozporządzenie odnosi się jedynie do momentu, w którym należy rozpocząć pobór podatku według nowych zasad po przekroczeniu limitu 2 mln PLN. Nie zmienia natomiast zasad w zakresie innych przepisów (m.in. samego art. 26 ust.1 ustawy o CIT), które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r.

Polskie podmioty będą miały od 1 stycznia 2019 r. obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikacji warunków stosowania preferencyjnej stawki, nowej definicji rzeczywistego właściciela. W tym zakresie rekomendujemy wprowadzenie odpowiednich procedur co do weryfikacji statusu odbiorcy płatności niezwłoczne.

W przypadku braku możliwości zweryfikowania statusu odbiorcy płatności, może powstać sytuacja, w której ciężar podatku zostanie jednak poniesiony przez płatnika. W szczególności należy zweryfikować czy zawierali Państwo umowy uwzględniające tzw. klauzule ubruttawiające.

Istotne jest także ustalenie daty początku obowiązywania konkretnych wymogów w stosunku do tych podatników i płatników, których rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym (np. zasad liczenia przekroczenia progu 2 mln PLN w kontekście płatności dokonywanych przed i po 1 stycznia 2019 r.). Eksperci KPMG mogą Państwa wesprzeć przy analizie konkretnych stanów faktycznych.

Wpływ Rozporządzenia zależy od tego, do której z trzech grup przychodów (należności) zaliczone będą dane płatności.

Bezterminowe wyłączenie poboru podatku na podst. art. 26 ust. 2e

Rozporządzenie bezterminowo wyłącza obowiązek poboru według nowych zasad z art. 26 ust. 2e, m.in. w odniesieniu do następujących grup przychodów:

  • należności wypłacanych z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego;
  • z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej ( z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych);
  • uzyskanych przez nierezydentów należności z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa/BGK i oferowanych na rynkach zagranicznych (konieczne jest spełnienie pewnych warunków).

W niektórych przypadkach Rozporządzenie wymaga, aby istniała pomiędzy Polską a krajem siedziby (zarządu) podatnika umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych.

Tymczasowe wyłączenie poboru do 30 czerwca 2019 r. – odsetki, należności licencyjne, płatności za usługi niematerialne oraz dywidendy do rezydentów

Rozporządzenie wyłącza okresowo pobór na zasadach z art. 26 ust. 2e ustawy o CIT – do 30 czerwca 2019 r. Dotyczy to płatności innych niż uwzględnione w wyłączeniu bezterminowym.

W tej grupie znajdą się – więc m.in. odsetki, należności licencyjne czy pewne płatności za usługi niematerialne (usługi prawne, reklamowe, zarządzania i kontroli, doradcze, księgowe, itd.) wypłacane do nierezydentów oraz dywidendy (i inne z udziału w zyskach) wypłacane na rzecz rezydentów.

Ponownie warunkiem skorzystania z preferencji, jest istnienie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych z krajem podatnika.
Zwracamy uwagę, że płatnicy nadal będą zobowiązani weryfikować status odbiorcy płatności bez względu na to czy są to podmioty powiązane, czy też nie.

Rozporządzenie nie rozstrzyga wprost jak liczyć kwotę 2 mln PLN w przypadku płatności przypadających po 30 czerwca 2019 r. (wyjaśnia to dopiero uzasadnienie, nakazując uwzględnienie płatności od początku roku; nie odnosi się do podmiotów o roku podatkowym innym niż kalendarzowy).

Tymczasowe ograniczenie stosowania wyłączenia do 31 grudnia 2019 r.

Trudności interpretacyjnych może przysporzyć podatnikom i płatnikom ograniczenie tymczasowe. Paragraf 3 Rozporządzenia ogranicza bowiem stosowanie art. 26 ust. 2e w okresie od -1 stycznia 2019 r. do-31 grudnia 2019 r., wymieniając w odrębnych punktach należności wypłacane na rzecz beneficjentów rachunków (w tym zbiorczych) papierów wartościowych oraz należności z art. 21 ust. 1 i 22 ust. 1 Ustawy o CIT.

W uzasadnieniu do Rozporządzenia wskazano, że w praktyce ten przepis wpłynie na obowiązki podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, powodując odrębną kalkulację spełnienia progu 2 mln PLN dla należności z takich rachunków od kalkulacji spełnienia progu dla należności z pozostałych tytułów.

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)