close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 17.12.2018 - 07.01.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 17.12.2018 - 07.01.2019

Jest 7 stycznia 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

mikrofon na statywie w świetle reflektora

Cło i akcyza: Nowe wzory formularzy w zakresie akcyzy

Z dniem 1 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego. Nowe rozporządzenie określa wzory formularzy zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-R), potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-PR), a także zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania m.in. czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym (AKC-Z), które zostały dostosowane do zmian w ustawie o podatku akcyzowym, a które dotyczą głównie zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

PIT: Skutki realizacji warrantów poprzez nabycie akcji/objęcie akcji a PIT

Zgodnie z wyrokiem WSA z dnia 21 grudnia 2018 r. (sygn. akt. I SA/Po 680/18), realizacja warrantów poprzez nabycie akcji/objęcie akcji skutkuje powstaniem przychodu. Program motywacyjny, w ramach którego podatnik nabywa warranty uprawniające do nabycia/objęcia akcji nie spełnia definicji programu motywacyjnego, wskazanej w art. 24 ust. 11b ustawy PIT. Zdaniem Sądu, skoro bowiem ustawodawca wyraźnie wskazuje w treści tego przepisu na papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, to nie są tym przepisem (art. 24 ust. 11b) objęte papiery wartościowe wymienione w art. 3 pkt 1 lit. a, do których należą warranty. A zatem, realizacja warrantu przez objęcie/nabycie akcji nieodpłatnie skutkuje powstaniem przychodu, który należy zakwalifikować do źródła prawa majątkowe.

 

VAT: Usługa wsparcia obsługi finansowo – księgowej a VAT

Zgodnie z wyrokiem NSA z 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt. I FSK 2021/16), nabywane przez spółkę od wyspecjalizowanego podmiotu z grupy, usługi wsparcia w zakresie obsługi finansowo-księgowej nie wypełniają przesłanek określonych w art. 43 ust. 13 ustawy VAT i w związku z tym, nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na mocy tego przepisu. Zdaniem Sądu, w tym przypadku mamy do czynienia z usługą kompleksową, usługą odrębną, obejmującą szereg czynności, tym niemniej nie można uznać tej usługi za usługę właściwą i niezbędną do świadczenia usługi ubezpieczeniowej, czyli usługi zwolnionej. Usługa ta ma charakter techniczny i nie stanowi elementu udzielania ochrony za odpłatnością, co jest charakterystyczne dla świadczenia usługi ubezpieczeniowej.

CIT: Wynagrodzenie za licencje na programy komputerowe a CIT

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 20 grudnia 2018 r. (sygn. akt II FSK 3521/16), należności z tytułu korzystania z praw autorskich do programu komputerowego nie mogą być utożsamiane z należnościami licencyjnymi z tytułu korzystania z praw autorskich do dzieła literackiego, o których mowa w polsko-niemieckiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zdaniem Sądu, programy komputerowe nie zostały bowiem zaliczone przez ustawodawcę do kategorii utworów literackich, a jedynie są traktowane jak utwory literackie pod względem ochrony praw autorskich do nich przysługujących.

Pozostałe zagadnienia: Nowe zasady poboru podatku u źródła (WHT) częściowo odroczone

31 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z Rozporządzeniem zależnie od rodzaju dokonywanej płatności, pobór podatku według nowych zasad tj. z art. 26 ust. 2e ustawy o CIT (po przekroczeniu limitu 2 mln PLN) będzie wyłączony lub ograniczony tymczasowo. Rozporządzenie bezterminowo wyłącza obowiązek poboru podatku, m.in. w odniesieniu do następujących grup przychodów: należności wypłacanych z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, międzynarodowego transportu osób i towarów oraz z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa/BGK.

 

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)