close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 14.01 - 21.01.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 14.01 - 21.01.2019

Jest 21 stycznia 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 14.01 - 21.01.2019

PIT: Kwalifikacja przychodów z najmu wielu lokali mieszkalnych

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 15 stycznia br. (sygn. akt. II FSK 14/17), jeżeli wynajem nieruchomości ze względu na posiadanie właściwych cech kwalifikujących tj. rozmiar, powtarzalność, zarobkowy charakter oraz sposób zorganizowania wskazuje na znamiona działalności gospodarczej oraz spełnia przesłanki uznania go za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy PIT, to tym samym przychody z tego tytułu są przychodami z działalności gospodarczej. Zdaniem sądu, fakt że podatniczka nie zajmuje się osobiście pozyskiwaniem najemców, lecz wynajęła w tym celu firmę, która ma w sposób profesjonalny zajmować się wyszukiwaniem najemców, kontrolowaniem i rozliczaniem tego najmu, nie może mieć istotnego znaczenia dla kwalifikacji tych przychodów jako przychodów z tzw. najmu prywatnego.

Ochrona interesów podatnika: Zakres stosowania art.14b par.1 Ordynacji podatkowej w odniesieniu do SSE

Na podstawie wyroku NSA z dnia 10 stycznia br. (sygn. akt. II FSK 150/17), w ocenie sądu należy zgodzić się, że choć ustawa o SSE nie może być generalnie zaliczona do ustaw podatkowych, jednak zawiera ona rozdz. III zatytułowany „Zarządzanie strefą i zwolnienia podatkowe”. Oznacza to, że ustawa ta zawiera przepisy podatkowe regulujące możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy, a także obowiązki prowadzenia ksiąg podatkowych i termin ich przechowywania, które tym samym podlegają interpretacji przez organ podatkowy w ramach postępowania interpretacyjnego.

CIT: Nowe wzory formularzy CIT-8

Zgodnie z projektem rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2019 r. Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, wzory formularzy CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/MIT, CIT/8S, CIT/8SP i CIT/PGK zostaną dostosowane do zmian wprowadzonych ustawą z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Chodzi o modyfikacje dotyczące zwolnień podatkowych przysługujących przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie określonym w decyzji o wsparciu oraz dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

VAT: Bonusy jakościowe a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 16 stycznia 2019 r. (sygn. akt I FSK 78/17), w przypadku usługi, za którą dealer samochodowy otrzymuje bonusy jakościowe, świadczenie dealera należy uznać za spełnione z momentem upływu ustalonego w umowie okresu, w jakim było ono realizowane i za jaki strony ustaliły rozliczenie pieniężne. NSA podkreślił tym samym, że obowiązek podatkowy jest kategorią obiektywną, a przesuwanie obowiązku podatkowego w drodze umów cywilnoprawnych byłoby niezgodne z przepisami prawa.

Pozostałe zagadnienia: Wydatki związane z wyrokiem ze skargi paulińskiej a KUP

Jak wynika z wyroku WSA w Warszawie z dnia 14 stycznia br. (sygn. akt. III SA/Wa 585/18),
wydatki poniesione przez spółkę będące konsekwencją uzyskania przez wierzyciela wyroku ze skargi paulińskiej w stosunku do nieruchomości wniesionych do spółki aportem przez dłużnika, z pokrzywdzeniem wierzycieli, nie wykazują związku z działalnością gospodarczą spółki, nakierowaną na uzyskiwanie przychodu. Zdaniem sądu, nie mogą one również być uznane za poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu. Konieczność poniesienia tych wydatków jest bowiem konsekwencją działań innego podmiotu tj. byłego udziałowca spółki.

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)