close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 07.01 - 14.01.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 07.01 - 14.01.2019

Jest 14 stycznia 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Animowany mikrofon na statywie w świetle reflektora

CIT: Wydatki na poczęstunek i napoje dla klientów nie stanowią reprezentacji

Istota sporu sprowadzała się do oceny, czy w opisanym stanie faktycznym koszt poczęstunku stanowić będzie dla spółki, prowadzącej w kasynach działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy CIT. NSA w wyroku z dnia 8 stycznia 2019 r., sygn. II FSK 3524/1 podzielił stanowisko spółki i uchylił zaskarżony wyrok sądu I instancji w całości oraz uchylił interpretację. W uzasadnieniu wskazał, iż przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodu należy interpretować zgodnie z wyrokiem 7 sędziów NSA z dnia 17 czerwca 2013 r. (sygn. II FSK 702/11). Sąd wskazał, że ustalenia, czy jedynym, głównym celem tych wydatków jest reprezentacja, należy dokonać w kontekście treści wniosku o wydanie interpretacji.

VAT: Nabycie usług pakowania, konfekcjonowania i przechowywania nie przesądza o stałym miejscu prowadzenia działalności

Zgodnie z wyrokiem WSA z dnia 7 stycznia 2019 r. (sygn. akt III SA/Gl 912/18), fakt, że niemiecka spółka nabywa od polskiej spółki świadczone na terenie kraju usługi pakowania, konfekcjonowania i przechowywania wyprodukowanego przez nią obuwia nie przesądza o powstaniu w Polsce przedstawicielstwa, oddziału czy stałego miejsca prowadzenia działalności. Uzasadniając, WSA podkreślił, że nabywane usługi nie odpowiadają przedmiotowi działalności prowadzonej przez niemiecką spółkę, polegającej na produkcji i sprzedaży obuwia. W konsekwencji, należy przyjąć, że zarówno miejscem świadczenia nabywanych usług, jak i generalnie miejscem prowadzenia ogółu działalności spółki są Niemcy. W konsekwencji, co do zasady, działalność spółki będzie podlegać opodatkowaniu w tym kraju.

Ochrona interesów podatnika: Kwestia uznania spółki maltańskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 8 stycznia br. (sygn. akt II FSK 57/17), pojęcie "udział" w świetle art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy PIT należy rozumieć szerzej niż wynika to z kontekstu, w jakim zwrot ten jest wykorzystywany w Kodeksie Spółek Handlowych. A zatem, w sytuacji kiedy podatnik przystąpi do maltańskiej spółki, która konstrukcyjnie odpowiadać będzie polskiej spółce komandytowej, i w której będzie miał prawo do udziału w zysku w wysokości przekraczającej 25%, to zdaniem Sądu bez wątpienia będzie on posiadał udział związany z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki. W rezultacie spółka ta będzie dla niego zagraniczną spółką kontrolowaną.

 

PCC: Przesłanki zwolnienia od PCC zakupu gruntów rolnych

Jak wynika z ostatniego wyroku NSA z dnia 11 stycznia br. (sygn. akt II FSK 105/17), zastosowanie zwolnienia przewidzianego w art. 9 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, uzależnione jest nie tylko od formalnego zakwalifikowania sprzedawanego gruntu jako gruntu rolnego, ale także od przeznaczenia go na cele rolnicze. Zdaniem Sądu, pomimo że nabyty przez podatnika grunt był zaewidencjonowany jako grunt rolny, to wobec zajęcia go na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, jego nabycie nie mogło być objęte zwolnieniem z PCC na podstawie ww. przepisu.

 

Pozostałe zagadnienia: Rozumienie pojęcia „dochody uzyskane na terytorium Polski”

W wyroku z dnia 8 stycznia 2019 r. (sygn. akt II FSK 12/17) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że dla ograniczonego obowiązku podatkowego nie jest istotne miejsce wykorzystania usługi, tylko miejsce osiągnięcia dochodu, które należy rozumieć jako państwo rezydencji podatnika wypłacającego wynagrodzenie za te usługi. W konsekwencji nierezydenci świadczący usługi na rzecz spółki będącej polskim rezydentem, podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)