close
Share with your friends

Know Your Market: Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – projekt został przyjęty przez RM | Magdalena Wikarjak

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary został przyjęty przez Radę Ministrów 08 stycznia 2019 r. Kolejnym krokiem będzie skierowanie go do prac w parlamencie, gdzie zgodnie z założeniami Rządu ma zostać uchwalony jeszcze w pierwszym kwartale 2019 r.

Magdalena Wikarjak

Prawnik, Kancelaria Prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Drewniane ludziki w grupie

Jak już informowaliśmy w maju 2018 r. powstał projekt zupełnie nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Projekt ten zmienia główną zasadę odpowiedzialności wyłączając prejudykat wobec osoby fizycznej (sprawcy czynu). Według założeń projektodawcy będzie można prowadzić postępowanie przeciwko podmiotowi zbiorowemu, nawet jeżeli takie postępowanie nie toczy się przeciwko osobie fizycznej. Szerzej na temat głównych założeń mogą Państwo przeczytać w Tax Alert dostępnym pod adresem:

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2018/05/pl-Tax-Alert-KPMG-2018-05-30-Zmiana-zasad-odpowiedzialnosci-podmiotow-zbiorowych-za-czyny-zabronione-pod-grozba-kary.pdf .

W grudniu 2018 r. opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji dwie wersje projektów, które złagodziły nieco pierwotny projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Jak może się wydawać, najważniejszą zmianę w porównaniu do pierwotnego projektu wprowadziła wersja z dnia 28 grudnia 2018 r., w której (1) wykreślono przepis pozwalający na karanie członków rad nadzorczych za choćby nieumyślne niedopełnienie przez nich obowiązków; (2) usunięto zapis o ponoszeniu przez podmiot zbiorowy odpowiedzialności za czyn zabroniony popełniony wskutek niezachowania należytej ostrożności; (3) zmieniono w art. 6 ust. 1 pojęcie „pracownik” na „osoba zatrudniona”, co ma rozszerzyć katalog osób, za których działanie podmiot zbiorowy będzie ponosił odpowiedzialność. Oprócz osób zatrudnionych na umowę o pracę w definicji mieszczą się także osoby zatrudnione z umów cywilnoprawnych.

Natomiast wersja wcześniejsza projektu opublikowana 13 grudnia 2018 r. (1) doprecyzowała definicję „czynu zabronionego” przez jednoznaczne wyłączenie z jej zakresu przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego (np. stypizowanych w art. 212 i art. 216 § 1 i 2 Kodeksu karnego) oraz tzw. przestępstw prasowych - czynów popełnionych przez opublikowanie materiału prasowego lub publikację w inny niż prasa środkach przekazu; (2) wprowadziła procedurę tzw. samooczyszczenia, jako warunku odstąpienia od orzeczenia przewidzianych w ustawie zakazów, wymogu podjęcia przez podmiot zbiorowy działań polegających na naprawieniu szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynieniu pieniężnemu, złożeniu wyczerpujących wyjaśnień stanu faktycznego oraz podjęciu współpracy z organami ścigania, a także podjęciu środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym albo nieprawidłowemu postępowaniu podmiotu zbiorowego; (3) wykluczyła możliwość zmiany przez zarządcę przymusowego podstawowego przedmiotu działalności przedsiębiorstwa podmiotu zbiorowego i likwidacji tego przedsiębiorstwa; (4) uzupełniła art. 296 Kodeksu karnego o regulacje rozszerzające odpowiedzialność za przestępstwo nadużycia zaufania na członków rad nadzorczych i komisji rewizyjnych; (5) uzupełniła katalog przestępstw z art. 18 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, które wykluczają możliwość piastowania stanowisk członka zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo likwidatora, o przestępstwa korupcyjne określone w art. 229-230a Kodeksu karnego; (6) wydłużyła okres vacatio legis z 3 do 6 miesięcy.

Zastosowane zmiany są wynikiem uwag zgłaszanych przez partnerów społecznych i Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz zachowania spójności z innymi aktami prawnymi. Łagodzą one pierwotne bardzo restrykcyjne założenia, co należy ocenić pozytywnie. Resort sprawiedliwości zapewnia, że przygotowane przepisy są zgodne z zaleceniami grupy G20 (najbogatszych państwa świata) i Unii Europejskiej, a także Rady Europy.

Magdalena Wikarjak, aplikantka radcowska

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)