close
Share with your friends

Know Your Market: Nowa definicja znaku towarowego – projekt zmian w Prawie własności przemysłowej | Natalia Niestrawska

Nowa definicja znaku towarowego – projekt zmian w PWP.

Sejm pochyla się nad rządowym projektem zmian w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2017, poz. 776 wraz z późn. zm.; dalej jako: PWP). Nowelizacja (druk sejmowy nr 3107) jest konsekwencją uchwalenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (dalej jako: Dyrektywa).

Kontakt

Powiązane treści

Znak towarowy oparty o ścianę

Dyrektywa wyszła naprzeciw potrzebom nowoczesnego biznesu, w którym coraz częściej pojawiają się nietradycyjne znaki towarowe (np. dźwięki, hologramy). Do czasu przyjęcia ww. Dyrektywy rejestrowane mogły być tylko znaki towarowe, które można było przedstawić w formie graficznej. Polskie prawo nadal przewiduje taki obowiązek – który z uwagi na wejście w życie postanowień unijnych przepisów zostanie zmieniony omawianą nowelizacją. Nowa definicja znaku towarowego (według aktualnie brzmiącego projektu) będzie zawierała wymóg odróżnialności oznaczenia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwości jego przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w taki sposób, aby można było jednoznacznie określić przedmiot udzielonej ochrony. W związku z powyższym od dnia jej wejścia w życie przedsiębiorcy będą mogli rejestrować znaki towarowe niemające formy graficznej. Sztandarowym przykładem takiego „nowego” znaku towarowego będą zapewne zapachy.

Nowelizacja przewiduje również zmianę trybu przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy. Obecnie, aby przedłużyć kończący się okres dziesięcioletni należy złożyć wniosek do Urzędu Patentowego o przedłużenie ochrony, uiścić opłatę i czekać na decyzję Urzędu. Nowe przepisy mają przewidywać, że samo uiszczenie opłaty będzie stanowiło podstawę do przedłużenia ochrony znaku towarowego. Zgodnie z projektem, Urząd ma z wyprzedzeniem informować uprawnionych o zbliżającym się końcu okresu ochronnego.

Rządowy projekt zawiera również inną istotną zmianę, tj. odpowiedzialność pośredników, których usługi umożliwiają osobie trzeciej naruszanie praw własności intelektualnej. Ustawodawcy chodzi tutaj o umożliwienie dochodzenia roszczeń nie tylko od osób np. handlujących towarami nieoryginalnymi (tzw. podróbkami), ale także od osób, które udostępniają im stanowiska handlowe (np. na targach, bazarach, itp.). Powyższa zmiana jest odpowiedzią m.in. na niedostateczną regulację określoną w art. 296 ust. 3 PWP, która w obecnym brzmieniu chroni uprawnionych tylko przed bezpośrednimi działaniami osób sprzedających „podróbki”.

W pozostałym zakresie zmiany mają charakter doprecyzowujący i dotyczą m.in. postępowania przed Urzędem Patentowym. Cały projekt stanowi pełną implementację Dyrektywy, a jego celem jest zapewnienie uprawnionym ochrony na unijnym poziomie.
 

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)