close
Share with your friends

Tax Alert: Nowe zasady poboru podatku u źródła częściowo odroczone w czasie

Nowe zasady poboru podatku u źródła częściowo odroczone

10 grudnia 2018 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („Rozporządzenie”). Odracza ono stosowanie niektórych przepisów wprowadzających nowy obowiązek poboru podatku u źródła (WHT) dla płatności przekraczających 2 miliony złotych.

Powiązane treści

Kontener obok nagłówka "Tax Alert"

Rozporządzenie odnosi się tylko do momentu rozpoczęcia obowiązywania nowych przepisów w zakresie poboru podatku u źródła dla płatności przekraczających 2 miliony złotych, nie wprowadza natomiast zmian w zakresie innych przepisów (poza art. 26 ust. 2e ustawy o CIT), które będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2019 r.

W szczególności Rozporządzenie nie wyłącza pozostałych obowiązków nałożonych na płatników nowymi przepisami, jak obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikacji warunków stosowania niższej stawki, zwolnienia lub niepobrania podatku czy też nowej definicji rzeczywistego właściciela, bez względu na fakt, czy płatność przekracza ustawowy próg 2 milionów złotych czy też nie. Oznacza to, że podatnicy dokonujący wypłat należności objętych art. 21 i 22 ustawy o CIT, nadal będą zobowiązani do analizy przesłanek uprawniających do stosowania obniżonych stawek podatku u źródła bądź zwolnienia.

Ograniczenie stosowania do 30 czerwca 2019 r.

Rozporządzenie wyłącza zastosowanie art. 26 ust. 2e ustawy o CIT do 30 czerwca 2019 r. dla płatności m.in. z tytułu dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, pod warunkiem istnienia odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych z państwem siedziby lub zarządu podatników, na rzecz których dokonywane są płatności.

Do dnia 30 czerwca 2019 r. spod nowych zasad poboru podatku zostają wyłączone również dywidendy wypłacane na rzecz podmiotów krajowych.
 

Ograniczenie stosowania do 31 grudnia 2019 r.

Natomiast dla wypłat należności:

  • za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego;
  • z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej (z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych); oraz 
  • uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, art. 26 ust. 2e ustawy o CIT będzie miał zastosowanie dopiero od 1 stycznia 2020 r. (przy spełnieniu pewnych warunków).
     

Wyłączenie stosowania art. 26 ust. 2e

Jednocześnie Rozporządzenie wprowadza bezterminowe wyłączenie stosowania nowych przepisów w zakresie poboru podatku u źródła m.in. dla:

  • uzyskanych przez nierezydentów należności z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego (przy spełnieniu pewnych warunków);
  • należności wypłaconych na rzecz zagranicznych banków centralnych, z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji skarbowych wyemitowanych przez Skarb Państwa na rynku krajowym, które zostały nabyte przez te banki od dnia 7 listopada 2015 r.;
  • na rzecz podmiotów zwolnionych od tych należności poprzez wskazanie ich nazwy z podatku dochodowego od osób prawnych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Chętnie pomożemy Państwu w przygotowaniu rozwiązań i narzędzi, które ułatwią Państwu spełnienie nowych obowiązków w zakresie podatku u źródła.

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)