close
Share with your friends

IGI Alert: Ulgi i dotacje na działalność innowacyjną (B+R) w 2019 r.

Ulgi i dotacje na działalność innowacyjną (B+R) w 2019

Prace przedsiębiorstw nad rozwojem produktów i technologii mogą uzyskać wsparcie w formie:

Powiązane treści

Nagłówek "Innovation, Grants & Incentives Alert" obok żarówek
 • dotacji;
 • ulg podatkowych.

NCBiR opublikował właśnie harmonogram konkursów o dofinansowanie na rok 2019.

Poniżej przedstawiamy krótką informację o najciekawszych źródłach wsparcia ze środków centralnych w 2019 r.
 

1.1.1 POIR Szybka Ścieżka

Termin naboru wniosków

I termin: od 1 kwietnia 2019 r.
do 1 lipca 2019 r.

II termin: od 16 września 2019 r.
do 16 grudnia 2019 r.
 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogli przedsiębiorcy (MŚP i duże przedsiębiorstwa) oraz konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych) w regionach słabiej rozwiniętych.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Wsparcie będzie udzielane na projekty, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

1.1.1 POIR Szybka Ścieżka – MŚP posiadające certyfikat Seal of Excellence

Termin naboru wniosków

Od 1 kwietnia 2019 r.  do 29 listopada 2018 r.
 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły MŚP posiadające certyfikat Seal of Excellence w regionach słabiej rozwiniętych.

1.2 POIR – GameINN

Termin naboru wniosków

Od 15 marca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.
 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Program sektorowy służy realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju sektora produkcji gier wideo.

1.2 POIR INNOSTAL

Termin naboru wniosków

Od 15 maja 2019 r. do 18 sierpnia 2019 r.
 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów B+R przedsiębiorstw z sektora stalowego, np. opracowanie nowych i ulepszonych wyrobów stalowych oraz technologii ich wytwarzania, odzysku i recyklingu surowców z odpadów metalurgicznych i złomu.

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R

Termin naboru wniosków

Od 11 marca 2019 r.  do 30 kwietnia 2019 r.
 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

3.2.1 POIR Badania na rynek

a) Termin naboru wniosków

I termin: od 25 marca 2019 r.
do 8 maja 2019 r.

II termin: od 1 października 2019 r.
do 31 października 2019 r.
 

b) Termin naboru wniosków dla średnich miast

Od 25 marca 2019 r. do 8 maja 2019 r.
 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogli przedsiębiorcy z sektora MŚP, osobno projekty realizowane w średnich miastach tj. miastach mających powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miastach mających powyżej 15 tys. mieszkańców (będących stolicami powiatów) z wyłączeniem miast wojewódzkich.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.
 

3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne

Termin naboru wniosków:

Od 8 października 2018 r.  do 26 kwietnia 2019 r.
 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły MŚP.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Wsparcie kierowane będzie na projekty inwestycyjne dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach przedsięwzięcia. Wyniki prac B+R mogą mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych bądź nieopatentowanej wiedzy technicznej, które to umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.
 

4.1.4 POIR Projekty aplikacyjne

Termin naboru wniosków

Od 4 marca 2019 r.

do 30 kwietnia 2019 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły konsorcja przedsiębiorców z jednostkami naukowymi.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Projekty aplikacyjne powinny charakteryzować się nowością przewidywanych rezultatów w stosunku do aktualnego stanu wiedzy i techniki na poziomie światowym. Powinny również przyczyniać się do rozwoju współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorców w związku z realizacją projektów których celem jest praktyczne zastosowanie ich rezultatów.

Ulga podatkowa na B+R

Podatkowa ulga na działalność B+R może być powszechnie wykorzystywana przez przedsiębiorców. Jej zalety to:

 • kumulatywne odliczenie z premią kosztów kwalifikowanych za cały rok podatkowy w rocznej deklaracji;
 • brak konkursów jak w przypadku dotacji;
 • odliczanie kosztów już poniesionych (w tym możliwość zastosowania ulgi B+R do roku 2016 w drodzekorekty deklaracji);
 • brak ograniczenia co do branży, rodzaju projektów B+R czy też poziomu innowacyjności.
   

„Innovation Box” – nowy instrument wsparcia innowacji

Nowy instrument będzie dostępny od 2019 roku. Umożliwia on zastosowanie preferencyjnej 5 proc. stawki podatku dochodowego od dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej. Im większy będzie poziom zaangażowania podatnika w wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie innowacji (tj. w działalność B+R dotyczącą prawa własności intelektualnej) tym większa będzie potencjalna do osiągnięcia korzyść podatkowa. Preferencyjna stawka ma zastosowanie przez cały okres ochrony prawa własności intelektualnej.

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Innowacji, Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym pozyskiwaniu wsparcia finansowego dla projektów w postaci ulg i dotacji. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania ulg i dotacji, jak również:

 • ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł;
 • doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania ulg i dotacji;
 • pomożemy w wyborze jednostki naukowej, umowy konsorcjum i podwykonawstwa;
 • przygotujemy wniosek/deklarację/dokumentację o finansowe wsparcie projektu;
 • będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny;
 • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.
   

© 2020 KPMG Sp. z o.o., a Polish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English  company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit Governance page.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)