close
Share with your friends

IGI Alert: Ulgi i dotacje na działalność innowacyjną (B+R) w 2019 r.

Ulgi i dotacje na działalność innowacyjną (B+R) w 2019

Prace przedsiębiorstw nad rozwojem produktów i technologii mogą uzyskać wsparcie w formie:

Powiązane treści

Nagłówek "Innovation, Grants & Incentives Alert" obok żarówek
 • dotacji;
 • ulg podatkowych.

NCBiR opublikował właśnie harmonogram konkursów o dofinansowanie na rok 2019.

Poniżej przedstawiamy krótką informację o najciekawszych źródłach wsparcia ze środków centralnych w 2019 r.
 

1.1.1 POIR Szybka Ścieżka

Termin naboru wniosków

I termin: od 1 kwietnia 2019 r.
do 1 lipca 2019 r.

II termin: od 16 września 2019 r.
do 16 grudnia 2019 r.
 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogli przedsiębiorcy (MŚP i duże przedsiębiorstwa) oraz konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych) w regionach słabiej rozwiniętych.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Wsparcie będzie udzielane na projekty, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

1.1.1 POIR Szybka Ścieżka – MŚP posiadające certyfikat Seal of Excellence

Termin naboru wniosków

Od 1 kwietnia 2019 r.  do 29 listopada 2018 r.
 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły MŚP posiadające certyfikat Seal of Excellence w regionach słabiej rozwiniętych.

1.2 POIR – GameINN

Termin naboru wniosków

Od 15 marca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.
 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Program sektorowy służy realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju sektora produkcji gier wideo.

1.2 POIR INNOSTAL

Termin naboru wniosków

Od 15 maja 2019 r. do 18 sierpnia 2019 r.
 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów B+R przedsiębiorstw z sektora stalowego, np. opracowanie nowych i ulepszonych wyrobów stalowych oraz technologii ich wytwarzania, odzysku i recyklingu surowców z odpadów metalurgicznych i złomu.

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R

Termin naboru wniosków

Od 11 marca 2019 r.  do 30 kwietnia 2019 r.
 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

3.2.1 POIR Badania na rynek

a) Termin naboru wniosków

I termin: od 25 marca 2019 r.
do 8 maja 2019 r.

II termin: od 1 października 2019 r.
do 31 października 2019 r.
 

b) Termin naboru wniosków dla średnich miast

Od 25 marca 2019 r. do 8 maja 2019 r.
 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogli przedsiębiorcy z sektora MŚP, osobno projekty realizowane w średnich miastach tj. miastach mających powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miastach mających powyżej 15 tys. mieszkańców (będących stolicami powiatów) z wyłączeniem miast wojewódzkich.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.
 

3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne

Termin naboru wniosków:

Od 8 października 2018 r.  do 26 kwietnia 2019 r.
 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły MŚP.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Wsparcie kierowane będzie na projekty inwestycyjne dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach przedsięwzięcia. Wyniki prac B+R mogą mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych bądź nieopatentowanej wiedzy technicznej, które to umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.
 

4.1.4 POIR Projekty aplikacyjne

Termin naboru wniosków

Od 4 marca 2019 r.

do 30 kwietnia 2019 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły konsorcja przedsiębiorców z jednostkami naukowymi.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Projekty aplikacyjne powinny charakteryzować się nowością przewidywanych rezultatów w stosunku do aktualnego stanu wiedzy i techniki na poziomie światowym. Powinny również przyczyniać się do rozwoju współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorców w związku z realizacją projektów których celem jest praktyczne zastosowanie ich rezultatów.

Ulga podatkowa na B+R

Podatkowa ulga na działalność B+R może być powszechnie wykorzystywana przez przedsiębiorców. Jej zalety to:

 • kumulatywne odliczenie z premią kosztów kwalifikowanych za cały rok podatkowy w rocznej deklaracji;
 • brak konkursów jak w przypadku dotacji;
 • odliczanie kosztów już poniesionych (w tym możliwość zastosowania ulgi B+R do roku 2016 w drodzekorekty deklaracji);
 • brak ograniczenia co do branży, rodzaju projektów B+R czy też poziomu innowacyjności.
   

„Innovation Box” – nowy instrument wsparcia innowacji

Nowy instrument będzie dostępny od 2019 roku. Umożliwia on zastosowanie preferencyjnej 5 proc. stawki podatku dochodowego od dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej. Im większy będzie poziom zaangażowania podatnika w wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie innowacji (tj. w działalność B+R dotyczącą prawa własności intelektualnej) tym większa będzie potencjalna do osiągnięcia korzyść podatkowa. Preferencyjna stawka ma zastosowanie przez cały okres ochrony prawa własności intelektualnej.

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Innowacji, Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym pozyskiwaniu wsparcia finansowego dla projektów w postaci ulg i dotacji. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania ulg i dotacji, jak również:

 • ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł;
 • doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania ulg i dotacji;
 • pomożemy w wyborze jednostki naukowej, umowy konsorcjum i podwykonawstwa;
 • przygotujemy wniosek/deklarację/dokumentację o finansowe wsparcie projektu;
 • będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny;
 • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.
   

© 2019 KPMG Sp. z o.o., a Poland limited company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)