close
Share with your friends

GMS Alert: Pakiet uproszczeń dla firm w prawie podatkowym i gospodarczym

Uproszczenia dla firm w prawie podatkowym i gosp.

W dniu 29 listopada br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (dalej: „Ustawa”).

Andrzej Marczak KPMG in Poland

Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Szef Zespołu ds. PIT w Polsce

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

GMS Alert: Pakiet uproszczeń dla firm w prawie podatkowym i gospodarczym

Celem Ustawy jest zmiana albo rezygnacja z regulacji prawnych, które ograniczają rozwój przedsiębiorczości w Polsce, stanowią zbędne obciążenie biurokratyczne lub utrudniają codzienną działalność przedsiębiorców. Poniżej przedstawiamy najważniejsze ze zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Status „małego podatnika”

Znowelizowane przepisy podwyższają próg przychodów uprawniający do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR. Dzięki tej zmianie większa liczba przedsiębiorców skorzysta z dogodniejszych zasad amortyzacji oraz możliwości dokonywania kwartalnych rozliczeń.

Praca małżonka jako koszt

Ustawodawca wprowadził możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenia za pracę współpracującego z przedsiębiorcą małżonka. Dzięki tej zmianie rozliczanie kosztów zatrudnienia małżonka będzie następowało na takich samych zasadach, jak innych pracowników i współpracowników.

Nowe zasady rozliczania straty

Obecne przepisy dotyczące sytuacji poniesienia straty ze źródła przychodów wskazują, że podatnik może obniżyć dochód uzyskany ze źródła, z którego poniósł stratę w ciągu kolejnych pięciu lat podatkowych o kwotę tej straty, jednak w wymiarze nieprzekraczającym połowy jej wysokości w którymkolwiek roku.

Oznacza to, że zgodnie z obecnymi regulacjami rozliczenie straty nie może nastąpić wcześniej, niż po dwóch latach, bez względu na jej wysokość.

Ustawa wprowadza przepisy umożliwiające dokonanie jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln PLN.

Wybór formy opodatkowania podatkiem liniowym

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych wybierając obecnie formę opodatkowania według jednolitej 19 proc. stawki podatku, dokonuje tego wyboru na rok podatkowy do 20 stycznia tego roku. Decyzji tej nie może zmienić w ciągu roku podatkowego.

Zgodnie z Ustawą, podatnik będzie mógł dokonać ostatecznego wyboru formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie on pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Odszkodowania na odtworzenie zniszczonego majątku

Ustawa wprowadza zwolnienie z podatku dochodowego kwot odszkodowań (uzyskanych od ubezpieczyciela) przeznaczanych na odtworzenie zniszczonego majątku (środków trwałych, z wyjątkiem samochodu osobowego). Warunkiem zastosowania tego zwolnienia jest wydatkowanie przez podatnika w okresie nie późniejszym niż do upływu kolejnego roku podatkowego, równowartości otrzymanego odszkodowania na naprawę uszkodzonego środka trwałego bądź na zakup lub wytworzenie analogicznego środka trwałego, mogącego zastąpić środek trwały uprzednio zniszczony lub uszkodzony.

Likwidacja niektórych obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców

Ustawa znosi ponadto szereg obowiązków informacyjnych dotyczących m.in. okresu zawieszenia wykonywania działalności, czy też prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego, jak również likwidację obowiązków dokumentacyjnych dotyczących m.in. prowadzenia indywidualnych kart przychodów pracowników, ewidencji wyposażenia oraz ewidencji zatrudnienia, o których mowa w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ewidencjonowanych osiąganych przez osoby fizyczne.

Większość zmian wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem zmian dotyczących statusu „małego podatnika”, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt.

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)