close
Share with your friends

Utrata urlopu bez wniosku pracownika jest niezgodna z prawem – wyrok TSUE | Natalia Niestrawska

Utrata urlopu bez wniosku jest niezgodna z prawem

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w rozstrzygnięciu z 6 listopada 2018 r. stwierdził, że niezgodne z prawem unijnym jest pozbawienie pracownika corocznego płatnego urlopu (lub ekwiwalentu pieniężnego – w razie jego niewykorzystania w razie zakończenia stosunku pracy) nawet jeżeli pracownik nie złożył wniosku o jego wykorzystanie.

Kontakt

Powiązane treści

Młotek sędziowski na pierwszym planie, a w tle rozmyty kask

Wyrok zapadł na tle dwóch zbliżonych stanów faktycznych. Sebastian Kreuziger, po zakończeniu odbywania aplikacji w urzędzie w Berlinie, zwrócił się do pracodawcy o wypłatę ekwiwalentu tytułem niewykorzystanego do końca zatrudnienia urlopu. W związku z uzyskaną odmową, sprawa trafiła do sądu. Podobnie Tetsuji Shimizu, poproszony przez pracodawcę o wykorzystanie do końca okresu zatrudnienia przysługującego mu urlopu, wykorzystał tylko 2 dni, a za pozostały okres domagał się ekwiwalentu. W tym przypadku również pracownik otrzymał odmowę i wniósł sprawę do sądu. Niemieccy sędziowie orzekający w opisanych sprawach poprosili TSUE o wykładnię unijnych przepisów. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że pracownik nie może utracić płatnego, corocznego urlopu (lub odpowiednio – ekwiwalentu) wyłącznie z tego powodu, że nie złożył wniosku urlopowego przed ustaniem stosunku pracy. Zdaniem TSUE zasada ta nie ma charakteru absolutnego. Jeśli bowiem w toku procesu pracodawca wykaże, że pracownik świadomie i celowo odmawiał złożenia wniosku o udzielenie urlopu, sąd może zdecydować o utracie urlopu (ekwiwalentu) przez pracownika.

W Polsce przepisy Kodeksu Pracy stanowią, że urlop jest prawem pracownika, którego nie może się zrzec, ani ograniczyć. W zakresie „tradycyjnego” wykorzystania urlopu wypoczynkowego w ciągu roku, urlopu udziela pracodawca na wniosek pracownika (w formie planu urlopów lub na podstawie indywidualnych ustaleń). Pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika co do terminu urlopu, bowiem urlopów należy udzielać tak, aby zapewnić normalny tok pracy w zakładzie. Wniosek pracownika może zatem nie zostać uwzględniony. W takiej sytuacji pracodawca powinien ustalić w porozumieniu z pracownikiem inny termin, w którym może udzielić mu urlopu.

Urlop wypoczynkowy można wykorzystać także w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Jeżeli pracodawca skieruje pracownika na taki urlop, pracownik ma obowiązek go wykorzystać. To jest jedna z niewielu sytuacji, gdy to pracodawca kieruje pracownika na urlop w określonym terminie, a pracownik musi się do takiej decyzji zastosować. Z kolei w razie ustania zatrudnienia bez wykorzystania urlopu w całości, prawo do urlopu przekształca się automatycznie w prawo do ekwiwalentu pieniężnego.
 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)