close
Share with your friends

TP Alert: Istotne zmiany w zakresie cen transferowych w 2019 roku

Istotne zmiany w zakresie cen transferowych w 2019 roku

W dniu 14 listopada 2018 r. Prezydent podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Jednymi z kluczowych zmian, które wejdą w życie z początkiem 2019 roku, są nowe przepisy dotyczące cen transferowych. W ustawie o CIT uchylony zostaje art. 9a dotyczący cen transferowych, zastąpiony rozdziałem 1a, wprowadzającym kompleksowe zmiany w tym zakresie.

Powiązane treści

Droga świetlna obok napisu "Transfer Pricing Alert"

Zmiana definicji podmiotów powiązanych

W wyniku wprowadzenia nowej definicji podmiotów powiązanych, omawiane przepisy dotkną szerszej grupy podatników. Poziom progu zaangażowania kapitałowego, od którego podmioty uznaje się za powiązane, wynoszący przynajmniej 25 proc. udziału w kapitale, odnoszony będzie również do innych niż udziały instrumentów decydujących o zależności właścicielskiej. Tym samym o powiązaniach będą decydowały m.in. posiadane jednostki uczestnictwa czy certyfikaty inwestycyjne, a katalog podmiotów powiązanych obejmie dodatkowo np. fundusze inwestycyjne.

Nowe regulacje precyzują również kwestię powiązań osobowych, wskazując na warunek posiadania rzeczywistej zdolności do wpływania na podejmowane przez podmiot decyzje prawne i włączając w katalog podmiotów powiązanych m.in. fundacje.

Przepisy wprowadzają także narzędzie dające organom możliwość subiektywnej oceny charakteru zależności między podmiotami. Organy będą miały możliwość uznania za powiązane podmiotów, między którymi występuje relacja niewynikająca z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w tym mająca na celu stworzenie struktury, której celem jest ominięcie przepisów dotyczących cen transferowych.
 

Zasada ceny rynkowej

Wprowadzone regulacje obligują wprost podmioty powiązane do zawierania transakcji już na etapie ustalania cen, na warunkach rynkowych. W składanym przez podatników oświadczeniu osoby odpowiedzialne będą zobligowane poświadczyć, że podatnik posiada dokumentację cen transferowych, a warunki stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi są zgodne z zasadą ceny rynkowej.

W celu potwierdzenia rynkowego charakteru transakcji, ustawodawca dopuścił stosowanie innych metod badania, niż wskazywane dotychczas przez przepisy, w tym m.in. technik wyceny przeprowadzanych przez niezależnych biegłych.

Jednocześnie w przypadku transakcji finansowania oraz dotyczących usług o niskiej wartości dodanej, które podatnik przeprowadzi z zachowaniem warunków określonych w ustawie, uzasadnienie rynkowego charakteru wynagrodzenia nie będzie koniecznie, a organ podatkowy utraci możliwość szacowania cen (tzw. zasady „safe harbour”).

Nowe przepisy dopuszczają także reklasyfikację lub pominięcie transakcji, tj. odmienną ocenę charakteru ekonomicznego zdarzenia gospodarczego przez organ podatkowy w przypadku, gdy charakter transakcji nie odzwierciedla warunków czynności, jakiej dokonałyby podmioty niepowiązane. Może to skutkować m.in. zastosowaniem przez kontrolujących odmiennej metody badania rynkowego charakteru przyjętych warunków. Z uwagi na tożsamą treść normatywną, przepis można uznać za powtórzenie regulacji dotyczących klauzuli generalnej przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR). Ze względu jednak na brak istotnych warunków stosowania przepisu, organy będą miały szersze możliwości jego wykorzystania.
 

Korekty cen transferowych

Przepisy regulują kwestie możliwości przeprowadzenia korekt dotyczących cen transferowych. Podatnik będzie mógł sporządzić korektę przy spełnieniu łącznie kryteriów wymienionych w ustawie. Regulacje wskazują m.in. na konieczność posiadania w momencie dokonywania korekty oświadczenia kontrahenta o dokonaniu korekty odwrotnej. Korekta może okazać się niemożliwa w przypadku, gdy kontrahent pochodzi z kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej umowy dającej podstawę do wymiany informacji podatkowych. Ponadto korektę należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy.

Dokumentacja podatkowa

Po raz pierwszy przepisy wprost określają cel, a nie wyłącznie zakres formalny dokumentacji podatkowej – dokumentacja ma za zadanie wykazać, że warunki transakcji kontrolowanej są zgodne z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane. Wyrazem wdrożenia zmiany jest obowiązek sporządzania analizy porównawczej lub analizy zgodności dla każdej dokumentowanej transakcji.

Nowe przepisy wprowadzają także zmianę zasad określenia obowiązku przygotowania dokumentacji. Ustawa znosi m.in. obowiązek dokumentowania transakcji realizowanych pomiędzy polskimi podmiotami wykazującymi dochód, które nie prowadzą działalności w SSE, ani nie korzystają ze wsparcia publicznego przyznanego zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji.

Jednocześnie ograniczony zostaje zakres transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu z uwagi na wyższe i jednolite progi dokumentacyjne wynoszące 10 mln PLN dla transakcji towarowych lub finansowych, lub 2 mln PLN dla transakcji usługowych i innych niż wymienione powyżej. W odróżnieniu od przepisów obowiązujących od 2017 r., obowiązek sporządzenia dokumentacji nie będzie uzależniony od poziomu realizowanych przez podatnika przychodów czy kosztów.

Nowe zasady raportowania

Podatnicy będą zobligowani do przekazania informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi w nowym formularzu zwanym roboczo TP-R, który zastąpi formularz CIT-TP.

TP-R będzie wymagał podania znacznie szerszego zakresu informacji, w tym przedstawienia w usystematyzowany i określony sposób wyników przeprowadzonych analiz porównawczych. Formularz dotyczyć będzie również transakcji lokalnych, spełniających kryteria wyłączenia ich z obowiązku przygotowania dokumentacji podatkowej.
 

Zmiana sankcji

Nowe przepisy uchylają zasady stosowania stawki sankcyjnej wynoszącej 50 proc. dochodu doszacowanego dla transakcji kontrolowanej w trakcie kontroli podatkowej w przypadku podatników, którzy nie przedłożyli dokumentacji cen transferowych.

Zgodnie z wprowadzanymi przepisami rozdziału 6a Ordynacji podatkowej dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku decyzji dotyczącej niewłaściwego ustalenia cen w transakcji z podmiotem powiązanym wyniesie 10 proc. sumy zawyżonej straty lub zaniżonego dochodu. W określonych przypadkach dodatkowe zobowiązanie podatkowe może ulegać podwojeniu lub potrojeniu, i wynieść tym samym do 30 proc.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby konsultacji w powyższym zakresie, prosimy o kontakt.
 

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)