close
Share with your friends

Tax Alert: Restrykcyjne zasady poboru podatku u źródła od 2019 r.

Tax Alert: Restrykcyjne zasady poboru podatku u źródła

23 października 2018 r.: Senat uchwala projekt nowelizacji Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, Ordynacji podatkowej i innych przepisów ("Ustawa"). Po podpisaniu przez Prezydenta i ogłoszeniu, ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Co to oznacza dla podatników? Istotne zmiany w zakresie podatku u źródła. Nowe regulacje mogą mieć negatywny wpływ na przepływy pieniężne i powodować dodatkowe obowiązki administracyjne.

Powiązane treści

Restrykcyjne zasady poboru podatku u źródła od 2019 r. – mogą mieć niekorzystny wpływ na płynność finansową

Nowe zasady poboru podatku u źródła

Zgodnie z nowymi zasadami, w zależności od kwoty wypłacanej temu samem odbiorcy stosowane będą różne podejścia.

Jeżeli łączna kwota kwalifikujących się płatności nie przekroczy 2 mln PLN w roku podatkowym, polski płatnik będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia z podatku u źródła lub stawek obniżonych, podobnie jak ma to miejsce na podstawie dotychczasowych regulacji, o ile dochowa należytej staranności sprawdzając, czy obniżone stawki podatku u źródła są prawidłowe (nowy wymóg).

Z kolei, jeżeli łączna kwota kwalifikujących się płatności przekroczy 2 mln PLN (około 465 tys. EUR) w roku podatkowym, polski płatnik będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku u źródła według stawek krajowych – w wysokości 19 proc. w przypadku dywidend i 20 proc. w przypadku odsetek, należności licencyjnych i niektórych rodzajów usług niematerialnych (np. opłaty za doradztwo i zarządzanie). Zwolnienia wynikające z krajowych przepisów i preferencje wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zostałyby zignorowane na tym etapie. Miałoby to zastosowanie do płatności w części przekraczającej 2 mln PLN.

Przykład:

  • Opłata za usługi zarządzania wypłacone przez A (PL) udziałowcowi B (DE): 5,25 mln PLN (około 1,22 mln EUR)
  • Pobrany podatek u źródła:

(a) do 2 mln PLN – bez podatku (na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania); 

(b) ponad 2 mln PLN – podatek u źródła w wysokości 650 tys. PLN (około 151 tys. EUR) według stawki 20 proc.

Po przekazaniu podatku u źródła podatnik (w niektórych przypadkach – płatnik podatku) będzie uprawniony do żądania zwrotu podatku. Procedura zwrotu może potrwać co najmniej 6 miesięcy.

Aby tego uniknąć, można będzie zastosować jedno z dwóch rozwiązań.
 

Złożenie organom podatkowym oświadczenia płatnika

Podatnik i płatnik mogą korzystać ze zwolnień z podatku u źródła i obniżonych stawek (również w przypadku płatności powyżej pułapu 2 mln PLN), jeżeli płatnik – przed dokonaniem płatności – złoży odpowiednie oświadczenie. Oświadczenie to musi być podpisane i złożone przez kierownika jednostki (w rozumieniu ustawy o rachunkowości; co do zasady zarząd).

Oświadczenie powinno potwierdzać, że wszystkie formalne wymagania dotyczące zastosowania obniżonej stawki podatku lub zwolnienia zostały spełnione, a płatnik nie jest świadomy okoliczności wykluczających zastosowanie preferencji w zakresie podatku u źródła w danym przypadku.

Płatnik może dokonywać dalszych płatności (stosując preferencyjne stawki podatku u źródła) na rzecz tego samego odbiorcy (podatnika), ale nie dłużej niż do końca drugiego miesiąca następującego po dacie złożenia oświadczenia. Następnie w kolejnym miesiącu, należy przedłożyć oświadczenie uzupełniające potwierdzające zgodność z pierwotnym oświadczeniem w całym okresie.

Sankcyjna stawka w wysokości 10 proc. będzie miała zastosowanie do płatności, jeżeli złożone oświadczenie było nieprawdziwe (w niektórych przypadkach stawka sankcyjna może być wyższa).
 

Uzyskanie opinii o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła (tylko do zwolnień z podatku u źródła wynikających z przepisów implementujących Dyrektywy w sprawie odsetek i należności licencyjnych oraz w sprawie spółek dominujących i spółek zależnych)

W celu uniknięcia poboru podatku u źródła według krajowych stawek i uciążliwego procesu zwrotu podatku, podatnik (lub w niektórych przypadkach – płatnik) może złożyć wniosek o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia przez polskie organy podatkowe. Opinia taka umożliwiłaby skorzystanie ze zwolnienia na podstawie przepisów implementujących Dyrektywy w sprawie odsetek i należności licencyjnych oraz Dyrektywy w sprawie spółek dominujących i spółek zależnych (brak korzyści w odniesieniu do obniżonych stawek wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Taka opinia powinna co do zasady zostać wydana w ciągu 6 miesięcy i jest ważna przez 36 miesięcy (chyba że okoliczności faktyczne ulegną zmianie).

Organy podatkowe mogą odmówić wydania opinii o stosowaniu zwolnienia w przypadku zakwestionowania np. statusu rzeczywistego właściciela należności, rzeczywistego charakteru jego działalności gospodarczej lub zastosowania klauzuli w zakresie unikania opodatkowania (SAAR/GAAR).

Inne ważne zmiany z punktu widzenia podatku u źródła

Zmienia się definicja rzeczywistego właściciela. Od rzeczywistego właściciela oczekuje się również prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej w kraju, w którym ma on siedzibę, zgodnie z regulacjami dotyczącymi CFC (np. posiadanie wykwalifikowanego personelu, niezbędnych pomieszczeń i aktywów wymaganych do prowadzenia działalności gospodarczej, brak sztucznej struktury bez uzasadnienia ekonomicznego, istnienie związku między prowadzoną działalnością gospodarczą a posiadanymi aktywami itp.). Rzeczywisty właściciel powinien sam decydować o uzyskanych należnościach i ponosić ryzyko ekonomiczne związane z utratą należności. W związku z tym status podmiotów otrzymujących płatności podlegające podatkowi u źródła powinien zostać poddany analizie, aby ocenić, czy spełniają one te wymagania.

Rozszerzeniu ulegnie klauzula obejścia prawa podatkowego (SAAR). Zwolnienie z podatku u źródła nie będzie miało zastosowania, jeżeli skorzystanie z niego było: (i) sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem oraz celem przepisów określających zwolnienia, (ii) głównym lub jednym z głównych celów dokonania transakcji lub innej czynności albo wielu transakcji lub innych czynności, a sposób działania był sztuczny.

Praktyczne implikacje:

  • Obowiązek pobierania podatku u źródła – również w przypadku niektórych rodzajów usług – może mieć niekorzystny wpływ na przepływy pieniężne (zwrot może potrwać 6 miesięcy lub dłużej).
  • Zaleca się weryfikację płatności na rzecz nierezydentów w celu oszacowania potencjalnych kosztów podatku u źródła w Polsce od 2019 r.
  • Preferencje w podatku u źródła w przypadku płatności powyżej 2 mln PLN będą możliwe tylko wtedy, gdy ciężar dowodu zostanie przesunięty przez podatnika niebędącego rezydentem na polskiego płatnika podatnika u źródła lub gdy podatnik/płatnik uzyska opinię o stosowaniu zwolnienia. Wymagałoby to wdrożenia nowych procedur w obszarze opodatkowania podatkiem u źródła (w tym w zakresie monitorowania, kiedy progi 2 mln PLN zostałyby przekroczone).
  • Płatności korzystające obecnie ze zwolnienia z podatku u źródła powinny zostać przeanalizowane pod kątem potencjalnego zastosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania nadużyciom podatkowym (rozszerzona klauzula SAAR) i w zakresie nowej definicji rzeczywistego właściciela.

Planowane zmiany oznaczają, że konieczne będzie dokładne sprawdzenie, czy spełnione zostały warunki korzystania z preferencyjnego reżimu podatku u źródła oraz wdrożenie nowych procedur poboru podatku u źródła.

Jeśli potrzebujecie Państwo więcej informacji na temat nowych przepisów lub potrzebujecie omówić ich potencjalny wpływ na Państwa spółkę, prosimy o kontakt.

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)