close
Share with your friends

Tax Alert: Pracownicze Plany Kapitałowe od 2019 r.

Tax Alert: Pracownicze Plany Kapitałowe od 2019 r.

W dniu 19 listopada br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 4 października o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: „Ustawa”).

Andrzej Marczak KPMG in Poland

partner, szef działu doradztwa podatkowego w Europie Środkowo-Wschodniej, szef zespołu ds. PIT w Polsce

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Tax Alert: Pracownicze Plany Kapitałowe od 2019 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej: „PPK”) to powszechny, obowiązkowy z punktu widzenia pracodawców, a jednocześnie dobrowolny dla pracowników system długoterminowego oszczędzania.

Kogo obejmie?

Zgodnie z Ustawą, uczestnikami PPK będą m.in.:

 • pracownicy;
 • osoby wykonujące pracę nakładczą;
  członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych;
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług;
 • członkowie rad nadzorczych,

którzy na podstawie tych tytułów podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Nowy system obejmie osoby w wieku 18-55 lat, które automatycznie zostaną zapisane do PPK z prawem do rezygnacji z uczestnictwa poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Osoby między 55 a 69 rokiem życia (włącznie) będą mogły na własny wniosek przystąpić do programu.

Co do zasady, obowiązek utworzenia PPK będzie leżał po stronie każdego podmiotu, który zatrudnia osoby kwalifikujące się na podstawie przepisów Ustawy do grupy osób zatrudnionych.
Moment powstania obowiązku utworzenia PPK będzie zależał od ilości osób zatrudnionych przez dany podmiot. Obowiązek ten powstanie:

 • 1 lipca 2019 r. – dla podmiotów zatrudniających na dzień 1 stycznia 2019 roku co najmniej 250 osób;
 • 1 stycznia 2020 r. – dla podmiotów zatrudniających na dzień 30 czerwca 2019 roku co najmniej 50 osób;
 • 1 lipca 2020 r. – dla podmiotów zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 roku co najmniej 20 osób;
 • 1 stycznia 2021 r. – dla pozostałych podmiotów.

Składki

Składki do PPK będą wpłacane zarówno ze środków uczestników jak i podmiotu zatrudniającego. Składki te mogą być odprowadzane w wysokości podstawowej, ale istnieje też możliwość odprowadzania dodatkowej składki. Wysokość składek określa się procentowo od wynagrodzenia uczestnika.

Składka podstawowa pracownika będzie wynosić 2 proc. wynagrodzenia z możliwością zwiększenia maksymalnie o dodatkowe 2 proc., zaś składka pracodawcy to 1,5 proc. wynagrodzenia z możliwością dobrowolnego zwiększenia o maksymalnie dodatkowe 2,5 proc.

Co więcej, pracownicy, których wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekracza w danym miesiącu kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia, mogą płacić składkę podstawową mniejszą niż 2 proc., ale nie mniejszą niż 0,5 proc. wynagrodzenia.

Dodatkowo, uczestnikom PPK, którzy przez co najmniej 3 miesiące będą wpłacać środki do PPK, rząd zagwarantował wpłatę powitalną w wysokości 250 PLN. Uczestnicy PPK po spełnieniu określonych w Ustawie warunków będą mieli również możliwość otrzymania „dopłaty rocznej” w wysokości 240 PLN.

Tworzenie PPK

Podmiot zatrudniający wybiera (w porozumieniu z reprezentacją pracowników) ofertę PPK instytucji finansowej umieszczonej w tzw. Ewidencji PPK. Taką instytucją finansową może być:

 • fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
 • fundusz emerytalny zarządzany przez PTE;
 • pracownicze towarzystwo emerytalne;
 • zakład ubezpieczeń.

Następnie podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.

PPK a PPE

Przepisy Ustawy nie będą miały zastosowania do podmiotów zatrudniających, u których funkcjonuje pracowniczy program emerytalny („PPE”) i jest naliczana i odprowadzana składka podstawowa w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia. Dodatkowo, do PPE funkcjonującym w danym zakładzie musi przystąpić przynajmniej 25 proc. osób zatrudnionych.

Jeżeli w danym podmiocie zatrudniającym nie funkcjonuje na ten moment PPE, aby uniknąć zakładania PPK musi on założyć PPE i spełnić wyżej wskazane warunki do momentu objęcia go przez przepisy Ustawy.

Obciążenia publicznoprawne

Wpłaty podstawowe oraz dodatkowe (finansowane przez pracodawcę) są dla pracownika przychodem do opodatkowania. Wpłata powitalna i dopłata roczna są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wypłaty transferowe są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, z zastrzeżeniem, że wypłata 75 proc. w ratach nie jest opodatkowana, jeśli będzie trwała co najmniej 10 lat.

Należy zaznaczyć również, iż wpłaty stanowią koszt uzyskania przychodu dla podmiotu zatrudniającego.

Wpłaty wnoszone do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

KPMG oferuje Klientom wsparcie w zakresie wdrożenia i zarządzania obowiązkami związanymi z PPK, w tym m.in.:

 • pomoc w wyborze konkretnej oferty instytucji finansowej;
 • weryfikację osób zatrudnionych, wobec których istnieje obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK;
 • wsparcie w opracowaniu procedur, polityki dokonywania wpłat w ramach określonych przez ustawodawcę;
 • asystę merytoryczną przy projektowaniu i wdrażaniu zmian do systemu księgowego/HR w zakresie obsługi PPK;
 • opracowanie instrukcji/procedur w zakresie obowiązków sprawozdawczych;
 • analizę porównawczą PPE vs. PPK;
 • przeprowadzenie szkolenia z zakresu PPE i PPK dla pracodawców oraz pracowników.

W przypadku pytań dotyczących omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.
 

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)