close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 12.11 - 19.11.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 12.11 - 19.11.2018

Jest 19 listopada 2018 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Mikrofon w reflektorze

CIT: Limit finansowania dłużnego

W wyroku z dnia 13 listopada 2018 r. (sygnatura akt I SA/Wr 833/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wskazał, że zgodnie z art. 15c ust. 14 pkt 1 ustawy o CIT ograniczenie kosztów finansowania dłużnego nie stosuje się do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w części nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 000 000,00 zł. Skoro zatem przepis stanowi, że się nie stosuje, to nie można dokonywać takiej jego wykładni, która uzasadniałaby jednak jego stosowanie. W rezultacie, choć można mieć wątpliwości, czy rzeczywiście taki był cel ustawodawcy, to w ocenie sądu limit kosztów finansowania dłużnego stosuje do nadwyżki 3 mln zł, a nie alternatywnie jak do tej pory wskazywało Ministerstwo Finansów.

Ochrona interesów podatnika: Pracownicze Plany Kapitałowe od 2019 r.

19 listopada br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 4 października br. o pracowniczych planach kapitałowych. Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny, obowiązkowy z punktu widzenia pracodawców, a jednocześnie dobrowolny dla pracowników system długoterminowego oszczędzania. Zgodnie z Ustawą, uczestnikami PPK będą m.in.: pracownicy, osoby wykonujące pracę nakładczą, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, członkowie rad nadzorczych, którzy na podstawie tych tytułów podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Nowy system obejmie osoby w wieku 18-55 lat, które automatycznie zostaną zapisane do PPK z prawem do rezygnacji z uczestnictwa.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe od 2019 r.”

VAT: Prowizja za zwrot VAT stanowi wynagrodzenie

Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 14 listopada 2018 r. (sygn. akt I SA/Kr 1039/18), w sytuacji gdy sprzedawca zwraca podróżnym kwotę VAT pomniejszoną o kwotę należnej mu z tego tytułu prowizji, różnica pomiędzy kwotą wypłaconą przez sprzedawcę, a kwotą zwróconą podróżnemu stanowi wynagrodzenie za usługę dokonania zwrotu podatku. Jak orzekł WSA, nie można uznać, iż dochodzi do prostego przekazania pieniędzy, ponieważ otrzymane wynagrodzenie pozostaje w tym przypadku w związku z konkretnymi czynnościami dokonywanymi przez podatnika. Dochodzi zatem do świadczenia odpłatnej usługi przez sprzedawcę na rzecz podróżnych.

PCC: Wartość firmy a podatek od czynności cywilnoprawnych

W wyroku z dnia 14 listopada 2018 r. (sygnatura akt II FSK 3253/16) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wartość firmy to prawo majątkowe o charakterze akcesoryjnym, które ma wpływ na wartość sprzedawanej firmy i jako takie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jest to kolejny wyrok sądu w tym temacie. Należy zauważyć, że w wyroku z 28 czerwca 2018 r. (sygnatura akt III FSK 1932/16) Naczelny Sąd Administracyjny twierdził, że nie sposób uznać wartości firmy za prawo zbywalne, które podlegałoby opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, kwestia opodatkowania wartości firmy pozostaje niejednoznaczna.

Pozostałe zagadnienia: Limit kosztów usług niematerialnych a usługi pośrednictwa w sprzedaży

W wyroku z dnia 14 listopada 2018 r. (sygnatura akt I SA/Kr 1006/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że koszty usług pośrednictwa w sprzedaży nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Celem zawarcia umowy pośrednictwa z agentami podmiotów powiązanych jest wyszukiwanie klientów oraz, co istotne, pośredniczenie w zawieraniu tych umów, natomiast wziąwszy pod uwagę dwa zbiory: 1) zbiór usług reklamowych, 2) zbiór usług pośrednictwa, należy zauważyć, że ich część wspólna jest tylko w jednym niewielkim miejscu – promocji, która musi być nieodzownym elementem działania takiego pośrednika. Agenci zatem nie świadczą na rzecz spółki żadnych usług reklamowych, a jedynie pełnią funkcję typową dla pośredników (agentów) sprzedaży. Jest to pierwszy i zarazem korzystny dla podatników wyrok dotyczący ograniczenia w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów tego typu usług.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)