close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 05.11 - 12.11.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 05.11 - 12.11.2018

Jest 12 listopada 2018 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 05.11 - 12.11.2018

PIT: Kwestia spełnienia przesłanki nieodpłatności świadczenia w stosunku do nagród wydawanych w ramach konkursu

Zgodnie z wyrokiem WSA w Szczecinie z dnia 7 listopada br. (sygn. akt. I SA/Sz 464/18), nie można zgodzić się ze stanowiskiem organu, że skoro nagrody otrzymują jedynie zwycięzcy konkursów, a w konsekwencji nie są one wydawane wszystkim uczestnikom, lecz wyłącznie podmiotom, osiągającym podczas rywalizacji najlepsze rezultaty, to w tym przypadku mamy do czynienia ze wzajemnym zobowiązaniem obu stron do dokonywania pewnych czynności, co wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT. Wbrew temu stanowisku w analizowanej sprawie nie budzi wątpliwości, że nagrody wydawane w konkursach stanowią nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT. Udział uczestników w konkursie nie powoduje bowiem u nich konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów, ani też uczestnicy nie dokonują żadnych świadczeń ekwiwalentnych w zamian za otrzymanie nagrody.

VAT: Nowa matryca stawek VAT od 1 stycznia 2020 r.

Minister Finansów opublikował 9 listopada 2018 r. projekt nowelizacji ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Nowelizacja ma na celu przede wszystkim wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT, tj. wprowadzenie nowych wykazów towarów i usług opodatkowanych stawkami obniżonymi 8% i 5% klasyfikowanych na podstawie Nomenklatury Scalonej (CN) oraz PKWiU 2015. Nowością będzie też wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS) jako instrumentu zapewniającego podatnikom większą pewność co do prawidłowości opodatkowania podatkiem VAT realizowanych transakcji. W tym zakresie projektowane przepisy określają procedurę wydawania WIS oraz przewidują stosowną ochronę dla podatników posługujących się WIS. Zakłada się, że nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2020 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących wprowadzenia WIS oraz regulacji dotyczących stawek na książki, nuty, mapy i czasopisma oraz e-publikacje, które mają obowiązywać od 1 kwietnia 2019 r.

CIT: Działalność w SSE na podstawie kilku zezwoleń

8 listopada 2018 r. (sygn. II FSK 3077/16) NSA wydał wyrok, w którym zgodził się z podatnikiem, że w przypadku posiadania kilku zezwoleń strefowych na działalność w danej SSE, podatnik jest zobowiązany do prowadzenia jednej ewidencji. Zatem brak jest podstaw prawnych do przyjęcia stanowiska wyrażonego przez organ podatkowy w interpretacji indywidualnej, że podatnik ma obowiązek prowadzenia kilku ewidencji odpowiadającej liczbie uzyskanych zezwoleń strefowych. W konsekwencji, zwolnieniu aż do wysokości ograniczeń wynikających z zezwoleń łącznie, będzie podlegał dochód ustalony łącznie z całej działalności prowadzonej na terenie SSE w oparciu o wszystkie posiadane przez niego zezwolenia.

Ochrona interesów podatnika: Wyrok TK: Likwidacja górnego limitu składek ZUS niezgodna z Konstytucją

14 listopada br. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest niezgodna z art. 7 Konstytucji RP. Nowe przepisy miały wejść w życie od początku 2019 r. Wprawdzie w sentencji wyroku TK uznał, że nowelizacja nie narusza art. 2 Konstytucji, mówiącego, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, ale jednocześnie stwierdził niezgodność ustawy z art. 7 Konstytucji.

Pozostałe zagadnienia: IKE i IKZE z nowymi limitami wpłat na 2019 r.

Zgodnie z opublikowanym w Monitorze Polskim obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 października 2018 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2019 w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2019, w przyszłym roku maksymalne limity rocznych wpłat na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE) będą wynosić odpowiednio 5 718 zł i 14 295 zł.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)