close
Share with your friends

Global Mobility Services Alert: Likwidacja górnego limitu składek ZUS niezgodna z Konstytucją – Wyrok TK

Wyrok TK - Likwidacja górnego limitu składek

W dniu 14 listopada 2018 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”), która przewiduje zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niezgodna z Konstytucją RP.

Andrzej Marczak KPMG in Poland

partner, szef działu doradztwa podatkowego w Europie Środkowo-Wschodniej, szef zespołu ds. PIT w Polsce

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Robotnik w kasku po prawej stronie obok napisu Global Mobility Services Alert po lewej

W sentencji wyroku TK uznał, że Ustawa nie narusza art. 2 Konstytucji RP, mówiącego, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, ale jednocześnie stwierdził niezgodność ustawy z art. 7 Konstytucji RP. Artykuł ten mówi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Sprawa zgodności z Konstytucją RP omawianej Ustawy była przedmiotem postępowania w Trybunale Konstytucyjnym, wszczętego w ramach tzw. prewencyjnej kontroli konstytucyjności ustaw przez Prezydenta RP.

Zastrzeżenia podniesione we wniosku dotyczyły dochowania standardów procesu legislacyjnego, między innymi niewłaściwego trybu zaopiniowania ustawy przez Radę Dialogu Społecznego, związki zawodowe i organizacje pracodawców.

Obecnie roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok.

W 2018 roku kwota ta wynosi 133 290 zł – powyżej tej kwoty nie są opłacane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ustawa przewidywała zniesienie tego limitu – wówczas wszyscy ubezpieczeni płaciliby pełne składki, niezależnie od wysokości dochodów. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe byłaby odprowadzana od całości dochodu, tak jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego skutkuje tym, iż przepisy znoszące ograniczenie limitu składek ZUS nie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. 

Tym samym w przyszłym roku nadal obowiązywać będzie art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok.

W przypadku pytań dotyczących omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.
 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)