close
Share with your friends

Twój e-PIT – nowe zasady składania zeznań podatkowych PIT od 2019 roku | Natalia Wytrykowska

Nowe zasady składania zeznań podatkowych PIT od 2019

Krajowa Administracja Skarbowa wprowadza kolejne uproszczenia w zakresie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Śladem rozwiązań wprowadzonych w większości krajów UE, już w 2019 roku administracja podatkowa wyjdzie naprzeciw podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych i przygotuje dla nich wstępne zeznanie podatkowe, tzw. e-PIT.

Natalia Wytrykowska KPMG w Polsce

Supervisor, Global Mobility Services

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Ręce osoby piszącej na komputerze

Bazą do przygotowania zeznania mają być dane będące w posiadaniu organów podatkowych, gromadzone w rejestrach KAS, PESEL, ZUS i OPP, dane przekazane przez płatników oraz dane wykazane w zeznaniach za poprzednie lata.

W pierwszym etapie, usługa e-PIT dotyczyć będzie rozliczenia PIT-37 oraz PIT-38, tj. zeznań w zakresie których dane wsadowe będą w znacznej części pochodziły od płatników, PIT-11 oraz PIT-8C.
Wprowadzenie e-PIT pozwoli na zredukowanie do minimum jakichkolwiek formalności w stosunku do podatników rozliczających indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem na podstawie PIT-11 wystawianego przez pracodawcę oraz niekorzystających z żadnych ulg i odliczeń. W przypadku niepodjęcia przez podatnika żadnych czynności, zeznanie umieszczone na portalu traktuje się jako ostatecznie po upływie terminu do złożenia zeznania rocznego.

Usługa e-PIT jest dobrowolna. Podatnik ma jednak prawo do dokonania modyfikacji w zeznaniu przygotowanym przez KAS lub odrzucić zaproponowaną treść zeznania i rozliczyć się samodzielnie na zasadach funkcjonujących do tej pory. Podatnik zachowuje również prawo do korekty zeznania.
Od 2020 roku usługa ma objąć również zeznania PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28. Co oznacza, że usługa dostępna będzie między innymi dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rozliczających przychód z najmu.

W tym przypadku jednak, zebranie przez organ podatkowy odpowiednich informacji i prawidłowe ich wprowadzenie do zeznania będzie wymagało dostępu do szerszej bazy danych. Jednym ze źródeł informacji dla organów podatkowych mogą być przesyłane comiesięcznie rejestry VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego których obowiązek przekazania w przypadku mikro-przedsiębiorców funkcjonuje od stycznia 2018 roku.

Trudności mogą pojawić się w przypadku cudzoziemców wykonujących w Polsce pracę na podstawie zagranicznego kontraktu, którzy zobowiązani są do samodzielnego obliczenia i zapłaty zaliczki na podatek na konto właściwego urzędu bez pośrednictwa płatnika. W przypadku takich osób nie będzie funkcjonowała informacja PIT-11 mogąca być podstawą do e-PIT. Sama wysokość zaliczek płaconych przez podatnika w trakcie roku nie przesądza o pewnych istotnych elementach zeznania, które mogą mieć wpływ na zasady opodatkowania. Mowa tu przede wszystkim o kwestii prawidłowego ustalenia statusu rezydencji podatkowej takiej osoby, który zależy od indywidualnych uwarunkowań, o których organy co do zasady nie posiadają informacji.

Na chwilę obecną portal podatkowy na którym umieszczane są zeznania funkcjonuje tylko w języku polskim. Oczywiście strona internetowa zawiera tłumaczenie na j. angielski ale tylko w ograniczonym zakresie. Wobec tego, należy przyjąć że większość cudzoziemców rozliczających swoje przychody w Polsce nie będzie w stanie zapoznać się ze swoim zeznaniem przygotowanym przez KAS i nie będzie mogło skorzystać z usługi e-PIT.
Należy brać pod uwagę również ryzyko, że zeznanie e-PIT przygotowane przez KAS będzie zawierało dane niepełne lub nieprawidłowe. Co więcej, takowe nieprawidłowe zeznanie może w dalszej kolejności rozpocząć swoje funkcjonowanie w obrocie jeżeli podatnik nie wprowadzi w zeznaniu stosownych zmian lub zaakceptuje je nie będąc świadomy jego niepoprawności w przekonaniu, że dane będące w posiadaniu organów podatkowych są prawidłowe.

Natalia Wytrykowska, Tax Consultant

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)