close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 22.10 - 29.10.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 22.10 - 29.10.2018

Jest 29 października 2018 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

VAT: Prowadzenie rachunku papierów wartościowych w formie zdematerializowanej nie korzysta ze zwolnienia

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 25 października 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 122/18), usługa otwierania i prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, na których są ewidencjonowane instrumenty finansowe w formie zdematerializowanej nie korzysta ze zwolnienia z VAT. Jak wskazał WSA, skoro czynności podejmowane przez podatnika obejmują dokonanie samego rozliczenia transakcji, a nie wydanie samodzielnej dyspozycji, świadczy on usługę przechowywania papierów wartościowych, która jest wyłączona ze zwolnienia. Jednocześnie, przepisy ustawy o VAT nie uzależniają wyłączenia spod zwolnienia od tego czy usługa dotyczy papierów wartościowych w formie zdematerializowanej, czy nie.

CIT: Spotkania integracyjne a koszty uzyskania przychodów

W wyroku z dnia 23 października 2018 r. (sygn. akt I Sa/Rz 741/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wskazał, że dopóki celem organizowanych spotkań jest zintegrowanie osób pracujących przy wspólnych projektach i podniesienie efektywności wykonywania zadań dla klientów spółki, nie ma znaczenia że uczestniczą w nich kontrahenci, czyli osoby, które mają ze spółką zawartą umowę o współpracy B2B. Wydatki na tego typu spotkania nie stanowią kosztów reprezentacji, a w konsekwencji mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

Podatek od nieruchomości: Opodatkowanie elektrowni wiatrowych – wyrok NSA

22 października 2018 r. Naczelny Sad Administracyjny wydał wyrok w składzie 7 sędziów (syg. II FSK 2983/17), w którym orzekł, że właściciele farm wiatrowych powinni byli zapłacić podatek od nieruchomości za 2017 rok zarówno od części budowlanych elektrowni wiatrowej tj. fundamentu i masztu, jak i technicznych, czyli m.in. od gondoli i układu sterowania. NSA uznał, że definicja elektrowni wiatrowej z ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wpływa bezpośrednio na wymiar podatku od nieruchomości. Tym samym NSA potwierdził dotychczasowe rozstrzygnięcia organów podatkowych.

PIT: Należności z tytułu dojazdu oraz zakwaterowania związanego z posiedzeniem rady nadzorczej a PIT

podróż, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy PIT nie może być utożsamiana z podróżą służbową (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy PIT). W konsekwencji należy uznać, iż otrzymywane przez członków rady nadzorczej świadczenia w postaci diet i innych należności za czas podróży, stanowią przychód w rozumieniu ustawy PIT korzystający ze zwolnienia z opodatkowania na mocy w/w przepisu, pod warunkiem łącznego spełniania warunków upoważniających do zastosowania wspomnianych preferencji. W ocenie Sądu nie budzi wątpliwości, że intencją ustawodawcy było objęcie zwolnieniem nie tylko pracowników, nie tylko podróży służbowych, ale także innych przypadków podróży, takich właśnie jak podróż osoby pełniącej funkcję członka rady nadzorczej.

Pozostałe zagadnienia: Wydatek z tytułu korekty dochodowości nie stanowi KUP

Zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 25 października 2018 r. (sygn. akt I SA/Po 508/18), wydatek poniesiony z tytułu korekty rozliczeń polegającej na wyrównaniu poziomu marży operacyjnej netto skutkujący powstaniem zobowiązania wobec dostawcy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Jak uzasadnił WSA, w tym przypadku dochodzi do uregulowania zobowiązania z tytułu korekty, które nie wiąże się z dokonanymi transakcjami handlowymi, ale ma na celu jedynie dokonanie rozliczenia pomiędzy stronami zgodnie z zawartą umową. W konsekwencji, takiego wydatku nie można racjonalnie powiązać z przychodami spółki bądź zachowaniem i zabezpieczeniem źródła przychodu.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)