close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 15.10 - 22.10.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 15.10 - 22.10.2018

Jest 22 października 2018 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 15.10 - 22.10.2018

Podatki lokalne: Podstawę opodatkowania stanowi wartość ustalana na potrzeby amortyzacji podatkowej

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 17 października 2018 r. (sygn. akt II FSK 2609/16), podstawę opodatkowania budowli stanowi jej wartość rynkowa tylko w przypadku, gdy od budowli lub jej części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Stwierdzenie, że budowla podlega amortyzacji, wyklucza zatem możliwość przyjęcia jako podstawy opodatkowania jej wartości rynkowej. Należy przy tym wskazać, że chodzi o wartość stanowiącą podstawę obliczania amortyzacji ustalaną na podstawie przepisów prawa podatkowego, a nie na podstawie prawa bilansowego.

VAT: Samochody wynajmowane na rzecz pracowników a VAT

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 16 października br. (sygn. akt. I FSK 1652/16) stan faktyczny, w którym podatnik wskazuje, że wykorzystuje samochody do wykonywania podstawowej działalności gospodarczej oraz do wynajmu pracownikom, który to wynajem również stanowi działalność gospodarczą (ale dedykowaną tylko pracownikom) należy rozpatrywać przez pryzmat art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy VAT, nie dlatego że mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem na rzecz pracowników, ale dlatego że przepis ten daje pewien asumpt do rozważań o tym, czy jeśli w przepisie odróżnia się użytek osobisty pracowników i użytek związany z działalnością gospodarczą podatnika, to jest to pewne wskazanie, iż zakres tych pojęć nie jest tożsamy. Ponadto taki stan faktyczny należy również rozważyć pod kątem ewentualnego nadużycia prawa, czyli tworzenia konstrukcji, która ma na celu osiągnięcie korzyści podatkowej.

PIT: Zakres przedmiotowy pojęcia „podatek dochodowy zapłacony w obcym państwie”

16 października 2018 r. WSA w Rzeszowie (sygn. I SA/Rz 745/18) orzekł na korzyść podatnika, że zwrot „podatek dochodowy zapłacony w obcym państwie” występujący w art. 27 ust. 9 ustawy o PIT dotyczy także podatku od dochodu pobieranego przez poszczególne stany Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wskazany przepis nie zawęża bowiem pojęcia „podatek dochodowy zapłacony w obcym państwie” wyłącznie do tych podatków, które zostały zapłacone na rzecz państwa tj. w ramach podatku federalnego, lecz ma charakter ogólny, a zatem obejmuje też podatek stanowy.

CIT: Przychód w związku z podziałem przez wydzielenie

W wyroku z dnia 11 października 2018 r. (sygnatura akt II FSK 2857/16) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że podział spółki dzielonej przez wydzielenie części majątku do spółki przejmującej, będącej jednocześnie udziałowcem w spółce dzielonej powoduje dla spółki przejmującej powstanie dochodu z udziału w zyskach osób prawnych a nie na zasadach ogólnych. Tym samym Sąd podzielił stanowisko zaprezentowane przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 sierpnia 2018 r. sygnatura akt II FSK 2278/16.

Akcyza: Nowe rozporządzenie ws. ewidencji wyrobów akcyzowych

Zgodnie z projektem rozporządzenia z dnia 9 października 2018 r. Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy, ustawodawca dostosował w nim poszczególne przepisy do zmian w ustawie akcyzowej, w tym do likwidacji obecnego dokumentu dostawy i wprowadzenia w jego miejsce elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD). Na podstawie tego dokumentu mają być przemieszczane na terenie kraju (poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy) wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem z podatku ze względu na przeznaczenie albo wyroby wymienione w załączniku nr 2 do ustawy (opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie). Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)