close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 08.10 - 15.10.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 08.10 - 15.10.2018

Jest 15 października 2018 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 08.10 - 15.10.2018

PCC: Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową a PCC

11 października 2018 r. NSA (sygn. II FSK 2841/16) rozstrzygnął na niekorzyść podatnika sprawę dotyczącą opodatkowania przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Sąd orzekł, iż opodatkowaniu PCC podlega różnica pomiędzy wartością majątku wniesionego do spółki osobowej a wysokością opodatkowanego uprzednio kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o PCC – zwolnieniem z opodatkowania tym podatkiem może być objęta tylko ta część wkładu, która odpowiada opodatkowanemu wcześniej kapitałowi zakładowemu.

CIT: Leasing uprzednio wytworzonych znaków towarowych a koszty uzyskania przychodów

W wyroku z dnia 10 października br. (sygnatura akt I SA/Kr 730/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał, że w sytuacji gdy spółka wytworzyła znaki towarowe, a następnie zbyła je do podmiotu z grupy, który udostępnił je spółce na podstawie umowy leasingu finansowego, część odsetkowa raty leasingowej podlega wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów do odpowiedniej wysokości na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 73 ustawy o CIT, natomiast pozostała część raty może podlegać ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jako tzw. koszt finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ustawy o CIT.

PIT: Wynagrodzenie hipotetyczne nie pozwoli zastosować 50% KUP

Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 10 października 2018 r. (sygn. akt I SA/Kr 812/18), 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu wykonywania pracy twórczej można zastosować tylko, gdy możliwe jest ustalenie faktycznej wartości honorarium, odpowiadającej wartości rynkowej przekazanych przez pracownika praw autorskich. Nie można zastosować podwyższonych kosztów do wynagrodzenia obliczonego w sposób hipotetyczny, nawet jeśli jest ono zbliżone do wartości rzeczywistej. Tym samym, WSA zgodził się z organem, że faktycznej wartości efektu pracy twórczej nie można określić w oparciu o kalkulację bazującą na udziale zadań skutkujących powstaniem utworów we wszystkich zadaniach, uzależnioną od liczby przepracowanych przez pracownika dni w miesiącu.

VAT: Kontrakt menedżerski a VAT

Zgodnie z wyrokiem WSA w Łodzi z dnia 5 października br. (I SA/Łd 515/18), przepisy podatkowe w art. 15 ust. 1, 2, i 3 ustawy VAT wskazują jakie muszą być spełnione warunki aby można uznać działania menedżera, wykonywane również wtedy gdy on jest członkiem zarządu za działania podatnika VAT. Zdaniem Sądu, z całokształtu przedstawionych informacji dotyczących zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania jednoznacznie bowiem wynika, że nie został spełniony warunek trzeci, tj. warunek braku odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Z umowy wynika bowiem, iż podatnik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonywane czynności w związku ze świadczeniem usług zarządzania na rzecz spółki.

Pozostałe zagadnienia: Rozprawa TK w sprawie zniesienia limitu składek ZUS

W dniu 30 października 2018 r. TK rozpozna wniosek Prezydenta RP o zbadanie zgodności ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z art. 2, art. 7 i art. 59 ust. 2 w związku z art. 12 i art. 20 Konstytucji RP. Powyższe odnosi się do planowanego zniesienia od 1 stycznia 2019 r. górnego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla najlepiej zarabiających. Obecnie bowiem, roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)