close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 01.10 - 08.10.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 01.10 - 08.10.2018

Jest 8 października 2018 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

rysunkowy statyw oświetlony reflektorem

PIT: Zasady ustalania „centrum interesów życiowych” dla określenia rezydencji podatkowej

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 28 września br. (sygn. akt. II FSK 2653/16), nie można przyjąć, że aby mówić o centrum interesów życiowych podatnika w innym kraju, musi on zerwać jakiekolwiek więzi z dotychczasowym krajem, czyli m.in. sprzedać dom lub mieszkanie, zrezygnować z ubezpieczenia społecznego, czy zamknąć rachunki bankowe. W omawianym stanie faktycznym, w którym podatnik będzie przez trzy lata pracował za granicą, będzie tam wynajmował dom, w którym zamieszka z rodziną, a dzieci będą korzystały z tamtejszego systemu edukacji, należy przyjąć, że centrum interesów życiowych tego podatnika znajduje się poza Polską.

CIT: Odstępne z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy a koszty uzyskania przychodów

W wyroku z dnia 4 października 2018 r. (sygnatura akt II FSK 2840/16) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że aby ustalić czy odstępne z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy może stanowić koszt uzyskania przychodów należy wziąć pod uwagę okoliczności, które spowodowały podjęcie decyzji o rozwiązaniu umowy. Jeżeli realizacja umowy stała się nieopłacalna np. z powodu załamania się rynku po kilku latach od zawarcia umowy to nie można uznać rozwiązania kontraktu za działanie nieracjonalne, za które spółka ponosi odpowiedzialność. W takiej sytuacji jeżeli podatnik posiada inne źródło przychodów, koszty rozwiązania umowy mogą stanowić koszt uzyskania przychodów.

VAT: Dostawa towarów pomiędzy podatnikami nieposiadającymi na terenie Polski siedziby ani miejsca prowadzenia działalności podlega VAT

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 2 października 2018 r. (sygn. akt I FSK 814/17), odpłatna dostawa towarów, dokonana na terenie Polski pomiędzy podmiotami, które nie posiadają siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, pomimo że nie podlega tzw. mechanizmowi odwróconego poboru podatku, jest czynnością opodatkowaną VAT. Uzasadniając swoje stanowisko, NSA wskazał, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której dokonana na terenie Polski dostawa w ogóle nie podlegałaby opodatkowaniu. Skoro na gruncie przepisów Ustawy o VAT w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia, podatnikiem nie jest ani nabywca, ani dostawca towarów, należy zastosować zasady ogólne. W konsekwencji, zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego będzie w tym przypadku dostawca towarów.

Ochrona interesów podatnika: Odmowa wydania interpretacji indywidualnej

3 października 2018 r. NSA ogłosił trzy orzeczenia w sprawach dotyczących interpretacji indywidualnych (sprawy II FSK 27/18, II FSK 108/18, II FSK 218/18). Sąd oddalił skargi kasacyjne podatników oraz podniósł, że organ interpretacyjny jest związany opinią Szefa KAS wydaną na podstawie art. 14b § 5c Ordynacji podatkowej. W razie wątpliwości co do tego czy dany stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119 Ordynacji podatkowej tj. klauzuli GAAR, Dyrektor KIS może zwrócić się do Szefa KAS o wydanie opinii i jego stanowisko jest dla niego wiążące.

Pozostałe zagadnienia: Nowa ulga termomodernizacyjna

W dniu 2 października br. Rząd przyjął projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadzający z początkiem 2019 r. nową ulgę termomodernizacyjną. Nowa ulga ma zachęcać osoby fizyczne do przeprowadzania termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Maksymalnie można będzie odliczyć 23 proc. wydatków, ale ogólna kwota odliczeń nie będzie mogła przekroczyć 53 tys. zł.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)