close
Share with your friends

Mały ZUS – „Ulga na start” | Piotr Popek

Mały ZUS – „Ulga na start” | Piotr Popek

Z dniem 30 kwietnia 2018 r. weszło w życie pięć ustaw dotyczących działalności gospodarczej, składających się na tak zwaną Konstytucję Biznes, które wprowadziły zmiany do wielu obowiązujących aktów prawnych, w tym do ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Jedna z wprowadzonych zmian odnosi się do ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób rozpoczynających prowadzenie własnej działalności gospodarczej – tak zwaną „ulgę na start”.

Piotr Popek

menedżer, dział doradztwa podatkowego, zespół ds. opodatkowania dochodów osobistych

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Mężczyzna pracujący przy laptopie

Przed wejściem w życie nowego uprawnienia, taka grupa przedsiębiorców mogła przez 24 miesiące od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności odprowadzać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obliczane od preferencyjnej podstawy wynoszącej 30% wynagrodzenia minimalnego (pozostali, obliczają składki od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Zgodnie z wprowadzonymi zmianami nowi przedsiębiorcy mogą w ogóle, przez okres 6 miesięcy, nie odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne.

  

Ulga pod pewnymi warunkami

Możliwość skorzystania z ulgi na start obwarowana jest pewnymi obostrzeniami. Skorzystać z niej mogą wyłącznie osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres co najmniej 60 miesięcy. Drugim warunkiem jest niewykonywanie, w ramach nowo otwieranej działalności, takich samych usług dla byłego pracodawcy jakie były wykonywane w ramach umowy o pracę. Obostrzenie to dotyczy obowiązków, jakie ciążyły na byłym pracowniku w roku poprzedzającym lub w tym samym roku, w którym przeszedł on na działalność gospodarczą i chce skorzystać z ulgi na start.

Liczenie okresu ulgi

Maksymalny okres na jaki przysługuje ulga wynosi 6 miesięcy. Za jego początek bierze się okres rozpoczęcia prowadzenia działalności. Jeżeli osoba rozpocznie prowadzenie działalności w ciągu miesiąca, okres obowiązywania ulgi liczy się od kolejnego miesiąca. Jeżeli więc osoba rozpoczyna prowadzenie działalności 9.05.2018 – okres ulgi skończy się jej 30.11.2018.

Po skorzystaniu z 6 miesięcy ulgi na start, osoba prowadząca działalność może skorzystać z dotychczasowego uprawnienia i odprowadzać przez 24 miesiące składki od niższej podstawy – tj. od 30% wynagrodzenia minimalnego.

Podkreślić trzeba, że okres ulgi na start nie ulega zawieszeniu na okres przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Co z ubezpieczeniem zdrowotnym i współpracownikami?

Ulga na start dotyczy wyłącznie ubezpieczeń emerytalnych i rentowych a nie ubezpieczenia zdrowotnego. Osoba prowadząca działalność i korzystająca z ulgi na start będzie zatem musiała zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadzać z tego tytułu składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Ulga na start dotyczy wyłącznie ubezpieczeń społecznych osoby prowadzącej działalność.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)