close
Share with your friends

Global Mobility Services Alert: Pakiet uproszczeń dla firm w prawie podatkowym i gospodarczym

Uproszczenia w prawie podatkowym i gospodarczym

W dniu 25 września br. do Sejmu został skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (dalej: „Projekt”).

Powiązane treści

Global Mobility Services, a po prawej budowniczy na stelażu

Celem Projektu jest zmiana albo rezygnacja z regulacji prawnych, które ograniczają rozwój przedsiębiorczości w Polsce, stanowią zbędne obciążenie biurokratyczne lub utrudniają codzienną działalność przedsiębiorców. Projekt przewiduje ponad 50 uproszczeń.

Najważniejsze zmiany zawarte w Projekcie to m.in.:
 

Status „małego podatnika”

Projekt przewiduje podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR. Dzięki tej zmianie większa liczba przedsiębiorców skorzysta z dogodniejszych zasad amortyzacji oraz możliwości dokonywania kwartalnych rozliczeń a - w wypadku podatników CIT - niższej stawki podatku.

Praca małżonka jako koszt

Ustawodawca proponuje wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenia za pracę współpracującego z przedsiębiorcą małżonka. Dzięki zmianie rozliczanie kosztów zatrudnienia małżonka będzie następowało na takich samych zasadach jak innych pracowników i współpracowników.

Nowe zasady rozliczania straty

Obecne przepisy dotyczące sytuacji poniesienia straty ze źródła przychodów wskazują, że podatnik może obniżyć dochód uzyskany ze źródła, z którego poniósł stratę w ciągu kolejnych pięciu lat podatkowych o kwotę tej straty, jednak w wymiarze nieprzekraczającym połowy jej wysokości w którymkolwiek roku.

Oznacza to, że zgodnie z obecnymi regulacjami rozliczenie straty nie może nastąpić wcześniej, niż po dwóch latach, bez względu na jej wysokość.

Proponuje się wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł
 

Wybór formy opodatkowania podatkiem liniowym

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych wybierając obecnie formę opodatkowania według jednolitej 19 proc. stawki podatku, dokonuje tego wyboru na rok podatkowy do 20 stycznia tego roku. Decyzji tej nie może zmienić w ciągu roku podatkowego.

Zgodnie z Projektem proponuje się przyjąć zasadę, że podatnik może dokonać ostatecznego wyboru formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.
 

Odszkodowania na odtworzenie zniszczonego majątku

Projekt wprowadza zwolnienie z podatku dochodowego kwot odszkodowań (uzyskanych od ubezpieczyciela) przeznaczanych na odtworzenie zniszczonego majątku (środków trwałych, z wyjątkiem samochodu osobowego). Warunkiem zastosowania tego zwolnienia jest wydatkowanie przez podatnika w okresie nie późniejszym niż do upływu kolejnego roku podatkowego równowartości otrzymanego odszkodowania na naprawę uszkodzonego środka trwałego bądź na zakup lub wytworzenie analogicznego środka trwałego, mogącego zastąpić środek trwały uprzednio zniszczony lub uszkodzony.

Likwidacja niektórych obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców

Projekt przewiduje ponadto zniesienie obowiązków informacyjnych dotyczących m.in. okresu zawieszenia wykonywania działalności czy też prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego, jak również likwidację obowiązków dokumentacyjnych dotyczących m.in. prowadzenia indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników, ewidencji wyposażenia oraz ewidencji zatrudnienia, o których mowa w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ewidencjonowanych osiąganych przez osoby fizyczne.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego Projektu, prosimy o kontakt.
 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)