close
Share with your friends

Wspieranie nowych inwestycji według zmienionych zasad

Wspieranie nowych inwestycji według zmienionych zasad

30 czerwca br. weszła w życie większość przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162; dalej: „Ustawa”), zgodnie z którą przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje przysługiwać będzie zwolnienie od podatku dochodowego (odpowiednio PIT lub CIT). O możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku decydować będą zupełnie inne przesłanki w porównaniu do tych przewidzianych w Ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1010; dalej: „Ustawa o SSE”). Do końca 2026 r. równolegle funkcjonować będą oba ww. systemy wsparcia.

Powiązane treści

Punkt zwrotny 3/2018

Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy, jej celem jest stymulowanie wzrostu inwestycji prywatnych, co ma z kolei przyczynić się do:

  1. rozwoju innowacyjnych dziedzin działalności gospodarczej,
  2. tworzenia nowych, stabilnych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników,
  3. rozwoju nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystania w gospodarce narodowej,
  4. zwiększenia konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług,
  5. rozwoju eksportu,
  6. zahamowania wzrostu zróżnicowań regionalnych.

 

Brak ograniczeń terytorialnych

Jednym z głównych założeń Ustawy jest objęcie zwolnieniem od podatku dochodowego inwestycji niezależnie od miejsca ich lokalizacji, a nie tylko na terenach objętych statusem SSE, jak ma to miejsce na gruncie przepisów Ustawy o SSE. Zwolnienie od podatku dochodowego, co do zasady, będzie bowiem dostępne na terytorium całej Polski. W konsekwencji zniesione zostaną zarówno ograniczenia terytorialne, jak i skomplikowana oraz czaso¬chłonna procedura ubiegania się o rozszerzanie granic obszaru SSE (trwająca nawet ponad 20 miesięcy).

Okres korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego

Wsparcie w postaci zwolnienia od podatku dochodowego jest udzielane w drodze decyzji o wsparciu wydawanej na rzecz przedsiębiorcy realizującego nową inwestycję. Decyzja o wsparciu inwestycji zwolnieniem podatkowym będzie wydawana na okres od 10 do 15 lat w zależności od intensywności pomocy publicznej na danym obszarze. W przypadku inwestycji zlokalizowanych na terenie istniejących SSE okres korzystania ze zwolnienia wynosić będzie 15 lat. Jeżeli przedsiębiorca posiadać będzie co najmniej dwie decyzje o wsparciu, rozliczenie pomocy publicznej nastąpi zgodnie z kolejnością wydania decyzji o wsparciu. Zgodnie z założeniami nowa procedura wydawania decyzji o wsparciu powinna trwać ok. miesiąca.

Kryteria uzależniające przyznanie zwolnienia od podatku dochodowego

Uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego możliwe będzie po spełnieniu kryteriów ilościowych i jakościowych, szczegółowo wskazanych w projekcie rozporządzenia wykonawczego do Ustawy, zgodnie z którym:

  1. KRYTERIA ILOŚCIOWE to minimalne koszty inwestycji w powiecie o określonej stopie bezrobocia (im wyższa stopa bezrobocia w powiecie, tym niższa wymagana kwota inwestycji). Ponadto, w przypadku inwestycji z zakresu nowoczesnych usług dla biznesu oraz w zakresie działalności badawczo-rozwojowej (B+R), wysokość kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji podlegać będzie znacznemu obniżeniu. Obniżenia obligatoryjnych kosztów nowej inwestycji przewidziane również zostały dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MMŚP). 

  2. KRYTERIA JAKOŚCIOWE co do zasady obejmują: 

• rozwój strukturalny: 

+ stworzenie wysokopłatnych i wyspecjalizowanych miejsc pracy oferujących stabilne zatrudnienie,
+ zapewnienie określonego poziomu sprzedaży eksportowej,
+ inwestowanie w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną,

• rozwój naukowy:
+ tworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza Polskę,
+ prowadzenie działalności B+R,
+ rozwój klastrów,

• rozwój zrównoważony:
+ lokalizacja inwestycji na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia,
+ lokalizacja inwestycji w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub gminach graniczących z tymi miastami,
+ zakwalifikowanie przedsiębiorcy do kategorii MMŚP,
+ niski poziom oddziaływania na środowisko, wykorzystanie technologii środowiskowych obniżających negatywny wpływ działalności gospodarczej na środowisko przyrodnicze,

• rozwój zasobów ludzkich:
+ wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi,
+ podejmowanie działań z zakresu opieki nad pracownikiem.

Należy zwrócić uwagę, iż częściowo inne kryteria jakościowe zostały ustalone dla projektów realizacji nowych inwestycji w sektorze usług, a inne w sektorze przetwórstwa przemysłowego.

W przypadku spełnienia kryteriów jakościowych przyznawane są punkty (maksymalnie 10), przy czym w zależności od regionu wystarczające będzie zdobycie różnej liczby punktów, na podstawie których udzielone zostanie zwolnienie od podatku dochodowego.
 

Ograniczenia w stosowaniu zwolnień

W ramach walki z unikaniem lub uchylaniem się od opodatkowania ustawodawca wyłączył możliwość korzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych przez podmioty tworzące podatkowe grupy kapitałowe.
Ponadto ustawa wprowadza także tzw. małą klauzulę antyoptymalizacyjną do ustaw o podatku dochodowym PIT i CIT, która znajduje zastosowanie do decyzji o wsparciu, jak i w odniesieniu do przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia na podstawie Ustawy o SEE. Zgodnie z wprowadzoną klauzulą w przypadku osiągnięcia dochodów w związku z czynnościami dokonanymi przede wszystkim w celu uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego, które nie mają rzeczywistego charakteru lub kiedy podatnik korzystający ze zwolnień podatkowych dokonuje czynności, których głównym lub jednym z głównych celów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, zwolnienie od podatku dochodowego nie znajduje zastosowania. W uzasadnieniu do Ustawy wskazano, że klauzula ma służyć wyeliminowaniu fikcyjnych uzgodnień, które nie odzwierciedlają rzeczywistości gospodarczej i stosowane są wyłącznie w celu uzyskania korzyści podatkowych. Natomiast zgodnie z uzasadnieniem do Ustawy przez działania nakierowane na uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania należy rozumieć również czynności, które zmierzają do takiego ukształtowania dochodu podatkowego, który mógłby bezpośrednio wpłynąć na zwiększenie limitu pomocy publicznej, np. w drodze nierynkowego ukształtowania kosztów kwalifikowanych.
 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)