close
Share with your friends

Podatkowe rewolucje 2019 | Podatek u źródła oraz klauzula rzeczywistego właściciela | Michał Niżnik

Podatek u źródła, klauzula rzeczywistego właściciela

Minister Finansów niedawno ogłosił projekt zmian przepisów CIT, między innymi w zakresie podatku u źródła oraz klauzuli Rzeczywistego Właściciela.

Michał Niżnik KPMG w Polsce

partner, dział doradztwa podatkowego, zespół podatków międzynarodowych

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Proponowane zmiany miałyby zapobiegać zjawiskom nadużywania zwolnień czy przywilejów umownych przez podmioty nieuprawnione.

W pierwszej kolejności projektowane zmiany dotyczą rozszerzenia klauzuli Rzeczywistego Właściciela. Zagraniczny podmiot otrzymujący należności z Polski będzie musiał wykazać spełnienie szczegółowych przesłanek w zakresie między innymi:

a) otrzymania należności dla własnej korzyści;

b) ponoszenia ekonomicznego ryzyka utraty należności;

c) prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej.

Co więcej, nowe przepisy wprowadzają zmianę metody poboru podatku u źródła w stosunku do należności wypłacanych na rzecz tego samego podatnika przez tego samego płatnika, których łączna wysokość w danym roku przekroczy kwotę 2 mln złotych.

Do momentu przekroczenia kwoty 2 mln zł zastosowanie znajdą dotychczasowe zasady.

Natomiast po jej przekroczeniu płatnik zobowiązany będzie do poboru podatku u źródła stosując stawki określone w ustawie o CIT.

W konsekwencji, nie będzie możliwości automatycznego stosowania zwolnień lub obniżonych stawek wynikających z umów.

W takich sytuacjach będzie istniała możliwość wystąpienia o zwrot podatku, a termin zwrotu będzie wynosić 6 miesięcy.

W każdym przypadku Podatnik będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnia warunki uzyskania zwolnienia oraz jest ich Rzeczywistym Właścicielem.

Projektowane zmiany przewidują jednak dwa uproszczenia, które mają umożliwić stosowanie zwolnień czy preferencyjnych stawek już przy wypłacie, nawet w sytuacji przekroczenia wspomnianego progu kwotowego .

Aby skorzystać z procedury uproszczonej, płatnik będzie musiał:

a) przedłożyć organowi podatkowemu odpowiednie oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku u źródła,
albo;
b) uzyskać opinię organu podatkowego o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z podatku u źródła przewidzianego w implementowanych przepisach unijnych dyrektyw.
Istotne jest, że oświadczenia skierowane do organów podatkowych będą składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej oraz sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 10% .

Z tego względu oświadczenia takie powinny być sporządzone z dochowaniem należytej staranności.

Planowane zmiany oznaczają, iż konieczna będzie dokładna weryfikacja spełnienia przesłanek skorzystania z preferencyjnego opodatkowania podatkiem u źródła, w tym również statusu Rzeczywistego Właściciela. W przeciwnym razie płatnicy narażać się będą na ryzyko podatkowe oraz odpowiedzialność karno-skarbową.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)