close
Share with your friends

Podatkowe rewolucje 2019 | IP Box | Arkadiusz Kalicki

Podatkowe rewolucje 2019 | IP Box | Arkadiusz Kalicki

W dniu 24 sierpnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian m.in. ustawy o CIT (dalej: „Projekt”). Jedną z planowanych zmian jest wprowadzenie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (dalej: „IP Box” lub „Innovation Box”).

Arkadiusz Kalicki

menedżer, dział doradztwa podatkowego, International Corporate Tax

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Innovation Box ma zostać wprowadzony do przepisów ustaw o CIT oraz ustawy o PIT jako preferencyjna forma opodatkowania dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej.

IP Box został wdrożony i funkcjonuje w innych państwach, m.in. w Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Luksemburgu. Stosowane tam mechanizmy ulgi polegają na opodatkowaniu dochodów z praw własności intelektualnej obniżoną stawką podatkową (np. w Wielkiej Brytanii – 10 proc.) lub zwolnieniu części tych dochodów z opodatkowania (np. 80 proc. w Luksemburgu).
 

Cel wprowadzenia IP Box

Głównym celem projektowanej zachęty podatkowej jest zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa, co w dłuższej perspektywie ma przełożyć się na rozwój gospodarki opartej o wiedzę.

Przedmiot opodatkowania objęty IP Box

Stosowanie preferencyjnej stawki – 5 proc. podstawy opodatkowania - będzie odnosić się do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, którymi są wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej m.in. prawo do wynalazku (patenty), prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego itp.

Wymienione prawa, aby zostały uznane za kwalifikowane prawa własności intelektualnej, muszą podlegać ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska lub innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Projekt dotyczy tych praw własności intelektualnej, które są wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. Uzasadnienie do Projektu wskazuje natomiast, że zastosowanie omawianej ulgi ma być możliwe wówczas, gdy podatnik będzie właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub będzie posiadał uprawnienie do korzystania z powyżej wskazanych praw własności intelektualnej. Zgodnie z uzasadnieniem, przewidywana jest również możliwość skorzystania z ulgi Innovation Box w sytuacji, gdy podatnik dokona zakupu kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o których mowa powyżej, pod warunkiem, że następnie poniesie on koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa.
 

Wysokość dochodu lub straty dla celów zastosowania ulgi IP Box

Do dochodu/straty z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ma być zaliczany osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód/strata: 

  • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
  • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
  • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi
  • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym sądowym albo arbitrażu

Ostateczna wysokość dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, uwzględniana w podstawie opodatkowania, ustalana będzie przy użyciu odpowiedniego wzoru zamieszczonego w znowelizowanych ustawach. Wzór ten będzie premiował podatników, którzy sami lub z pomocą niepowiązanych podmiotów opracowują dane rozwiązanie
 

Obowiązek prowadzenia ewidencji

Podatnik, który będzie chciał skorzystać z projektowanej preferencji będzie zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Należy mieć na uwadze, że Projekt będzie podlegał konsultacjom społecznym oraz dalszemu procesowi legislacyjnemu, zatem ostateczny kształt przepisów może być odmienny niż ich brzmienie zawarte w Projekcie.

Prosimy o kontakt, gdyby chcieli Państwo uzyskać więcej informacji na temat przedstawionych zmian lub porozmawiać o ich wpływie na obowiązki Państwa lub Państwa firmy.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)