close
Share with your friends

Podatkowe rewolucje 2019 | GAAR - zmiany na gruncie OP | Katarzyna Trzópek

GAAR - zmiany na gruncie OP | Katarzyna Trzópek

Kolejną istotną zmianą zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów jest modyfikacja Generalnej Klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (tzw. Klauzuli antyabuzywnej, inaczej GAAR). Zmiany mają na celu m.in. dostosowanie polskiej klauzuli do Dyrektywy ATAD, usprawnienie ekonomiki postępowań w ramach GAAR, jak również doprecyzowanie roli Szefa KAS w zakresie wykonywania zadań dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

Katarzyna Trzópek

Manager, Dział Doradztwa Podatkowego, International Corporate Tax

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Należy wskazać, że pomimo obowiązywania klauzuli od ponad dwóch lat praktyka stosowania GAAR w Polsce jest zasadniczo niewielka. Przykładowo, samych opinii zabezpieczających zostało wydanych zaledwie dwie, a w wielu przypadkach podatnicy nie byli w stanie ich uzyskać.

Obecnie obowiązująca klauzula znajduje zastosowanie w sytuacji gdy Czynność została dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej. Natomiast proponowane zmiany, za Dyrektywą ATAD, zakładają, że klauzula będzie stosowana gdy głównym lub jednym z głównych celów przeprowadzenia czynności było osiągnięcie korzyści podatkowej. Zatem, zakres klauzuli antyabuzywnej przedstawionej w projekcie zmiany Ordynacji Podatkowej jest szerszy, aniżeli obecnie obowiązujący.

Przesłanką do zastosowania generalnej klauzuli antyabuzywnej jest sztuczny sposób działania podatnika. Porównując obecne i planowane przepisy, przesłanka sztuczności będzie mogła mieć zastosowanie do większej liczby stanów faktycznych. Projekt ustawy wprowadza bowiem trzy nowe przesłanki, których występowanie może prowadzić do uznania działania podatnika za sztuczne. Przykładowo, na ocenę czy sposób działania podatnika był sztuczny może wskazywać występowanie sytuacji w której osiągnięta korzyść podatkowa nie ma odzwierciedlenia w ryzyku gospodarczym poniesionym przez dany podmiot. Albo sytuacja, w której w transakcję zaangażowany został podmiot, który nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej lub nie pełni istotnej funkcji ekonomicznej.

Kolejną zmianą jest uściślenie, że czynność odpowiednia może polegać także na zaniechaniu. Przy czym czynność odpowiednia to taka czynność, której podmiot mógłby w danych okolicznościach dokonać jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z prawem celami.

Projekt przewiduje również zmianę kompetencji szefa KAS. Szef KAS, na gruncie nowych regulacji, będzie uprawniony do przejęcia kontroli podatkowej prowadzonej również przez naczelnika urzędu skarbowego. Wskazana regulacja ma na celu poszerzenie uprawnień Szefa KAS w zakresie czynności kontrolnych związanych z kwestią unikania opodatkowania.

Ministerstwo Finansów proponuje także zmiany w przedmiocie wydawania opinii zabezpieczającej. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej mogą wystąpić podmioty dokonujące niezależnych, ale analogicznych czynności. Ministerstwo proponuje, aby podmioty były powiązane tą samą czynnością, która zostanie następnie poddana ocenie organu podatkowego.

Podsumowując, proponowane zmiany mają na celu przede wszystkim zwiększenie zakresu klauzuli GAAR, tak, aby znalazła zastosowanie do większej ilości stanów faktycznych oraz dostosowanie przepisów podatkowych do Dyrektywy ATAD.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)