close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 17.09 - 24.09.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 17.09 - 24.09.2018

Jest 24 września 2018 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 17.09 - 24.09.2018

W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

  • CIT: Podział spółki a termin powstania zagranicznego zakładu 
  • Cło i akcyza: Nowe formularze zgłoszeń akcyzowych 
  • Ulgi i dotacje: Stosowanie ulgi B+R w ramach PGK 
  • PIT: Metoda ustalenia wartości początkowej nieruchomości wprowadzanej do ewidencji działalności gospodarczej
  • Pozostałe zagadnienia: Przychód ze zbycia ZCP razem ze zobowiązaniami
     

CIT: Podział spółki a termin powstania zagranicznego zakładu

W wyroku z dnia 19 września 2018 r. (sygnatura akt III SA/Wa 1915/18) wydanym na gruncie polsko niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że określony w tej umowie 12 miesięczny termin, po upływie którego powstaje zagraniczny zakład liczony jest od daty powstania placu budowy, bez względu na ewentualne zmiany podmiotowe. W konsekwencji termin ten należy liczyć od daty powstania placu budowy, a nie od daty zarejestrowania podziału spółki i przejęcia placu budowy przez inny podmiot niezależnie od tego do jakiego podmiotu plac ten będzie należeć w tym okresie.

Cło i akcyza: Nowe formularze zgłoszeń akcyzowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego, 19 września 2018 r. weszły w życie przepisy w zakresie nowych wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego. Formularze dostosowano do zmian na poziomie ustawowym, które odnoszą się m.in. do zastąpienia obowiązku posługiwania się numerem REGON albo równolegle numerami REGON i NIP na rzecz jedynie numeru NIP. Zmianie uległy formularze AKC-R, AKC-PR oraz AKC-Z.

Ulgi i dotacje: Stosowanie ulgi B+R w ramach PGK

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 19 września br. (sygn. III SA/Wa 3105/17), dokonując wykładni przepisów art. 18d ustawy CIT w zakresie ulgi B+R, w przypadku podatnika jakim jest PGK, należy mieć na uwadze także art. 1, art. 1a i inne przepisy ustawy CIT dotyczące zasad funkcjonowania PGK. W związku z tym, zdaniem Sądu należy podzielić stanowisko, że PGK jest uprawniona nie tylko do odliczenia od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy CIT kosztów uzyskania przychodów stanowiących koszty kwalifikowane, ponoszonych przez spółki PGK we własnym zakresie, ale również kosztów ponoszonych przez jedne spółki PGK w związku z realizacją usług dotyczących projektów na rzecz innych spółek, a koszty ponoszone z tytułu rozliczeń dokonywanych pomiędzy spółkami grupy pozostaną neutralne na gruncie ulgi B+R.

PIT: Metoda ustalenia wartości początkowej nieruchomości wprowadzanej do ewidencji działalności gospodarczej

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 18 września br. (sygn. II FSK 1758/16) w sytuacji gdy z nabytej odpłatnie nieruchomości została wydzielona inna działka, której ceny nabycia nie da się ustalić należy przyjąć, że dla określenia wartości tej działki na potrzeby wprowadzenia jej do ewidencji działalności gospodarczej zastosowanie będzie miał art. 22g ust. 8 ustawy PIT. A zatem, wartość początkową tej nieruchomości należy ustalić według wartości rynkowej nieruchomości na dzień przyjęcia do ewidencji.

Pozostałe zagadnienia: Przychód ze zbycia ZCP razem ze zobowiązaniami

11 września 2018 r. WSA w Bydgoszczy (sygn. I SA/Bd 470/18) oddalił skargę podatnika na interpretację. Podatnik argumentował, że w przypadku przejęcia przez nabywcę zobowiązań związanych z nabywaną ZCP, sprzedający nie uzyskuje realnej ekonomicznej korzyści, ponieważ cena sprzedaży została odpowiednio obniżona w związku z przejęciem zobowiązań. Niemniej, Sąd podzielił stanowisko organu i orzekł, że przychodem ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest cena określona w umowie sprzedaży powiększona o długi przejęte razem z ZCP.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)