close
Share with your friends

Zapłata należności z tytułu importu towarów nie w split payment? | D. Tracz

Luki w split payment

2018-09-14 | Autor: Dominika Tracz, Konsultant, dział doradztwa podatkowego.

Dwóch budowniczych w cargo

W dniu 1 lipca 2018 r. wszedł w życie wprowadzony do polskich przepisów mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Przepisy dotyczące regulowania należności podatkowych z jego wykorzystaniem odwołują się wyłącznie do płatności na rzecz urzędu skarbowego. Powstaje zatem wątpliwość czy podatek należny z tytułu importu będzie mógł zostać uregulowany za pomocą split payment?

Istota podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności jest obecnie fakultatywnym rozwiązaniem, które może być zastosowane przez podatników otrzymujących fakturę z wykazaną kwotą podatku VAT. Na podstawie przepisów ustawy wprowadzającej split payment banki mają obowiązek prowadzić dla każdego rachunku rozliczeniowego podatnika rachunek VAT. Nabywca w przypadku płatności za fakturę może kwotę należności netto przelać na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy a równowartość kwoty podatku VAT na utworzony dla niego rachunek VAT.

Przepisy w zakresie split payment określają w jakich przypadkach rachunek VAT podatnika może być uznawany
oraz obciążany. Należy do nich m.in. wpłata zobowiązania z tytułu tzw. „sankcyjnego’’ VAT, czy odsetek za zwłokę w podatku VAT wnoszona na rachunek urzędu skarbowego.

Co do zasady więc rachunek VAT ma służyć regulowaniu należności wynikających z przepisów VAT.

Luka w regulacji?

Z analizy regulacji zawierających zamknięty katalog kategorii płatności split payment wynika, że w nowych przepisach nie zostały wymienione wszystkie rodzaje płatności, które wynikają z przepisów VAT.

Przepisy wprowadzające split payment wskazują, że podatnik może dokonywać zapłaty wymienionych należności wynikających z ustawy o VAT na rachunek urzędu skarbowego. Jednakże, niektóre zobowiązania podatkowe powstałe w podatku VAT podatnicy mają obowiązek wpłacać na rachunek urzędu celno-skarbowego. Jest to przykładowo podatek należny wynikający z dokonania importu towarów, który został wykazany w zgłoszeniu celnym (dokumencie celnym SAD).Na podstawie obecnych przepisów organem pierwszej instancji jest w tym przypadku naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Zgodnie jednak z literalnym brzmieniem wprowadzonych regulacji w zakresie split payment konto urzędu celno-skarbowego nie zostało wskazane jako konto, na rzecz którego można dokonywać zapłaty z rachunku VAT. Tym samym, na podstawie obowiązujących przepisów, podatnicy nie będą mieli możliwości uregulowania tych należności za pośrednictwem rachunku VAT.

Dlaczego nie?

Kwota podatku należnego wynikającego z dokumentu celnego SAD w związku z dokonaniem importu towarów jest w istocie kwotą podatku VAT, która wynika ze zobowiązania powstałego na podstawie przepisów ustawy o VAT. Podatek należny w takim przypadku odpowiada bowiem podatkowi należnemu wynikającemu z dokonania sprzedaży krajowej towarów i usług, który podatnik jest obowiązany uwzględnić przy ustalaniu wysokości zobowiązania podatkowego w podatku VAT. Z nowych przepisów jasno wynika, że kwota zobowiązania podatkowego w podatku VAT może być płatna ze środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek urzędu skarbowego. Wyłączenie w przepisach (a raczej nieuregulowanie) możliwości zapłaty kwoty podatku wynikającej z dokumentu celnego SAD z rachunku VAT nie znajduje zatem naszym zdaniem logicznego uzasadnienia. Podatek należny z tytułu dokonania importu towarów jest niewątpliwie należnością wynikającą z przepisów ustawy o VAT, a w założeniu rachunek VAT ma służyć właśnie regulowaniu zobowiązań związanych z podatkiem VAT.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że brak możliwości regulowania podatku VAT należnego wynikającego z dokumentu celnego SAD ze środków zgromadzonych na rachunku VAT stoi w sprzeczności z celem regulacji podzielonej płatności. Ponadto, istnieje obawa, że banki mogą odmawiać podatnikom dokonywania takich przelewów.

Zachęcamy zatem do regularnego śledzenia naszego bloga w którym na bieżąco informujemy Was o najważniejszych kwestiach podatkowych.

Powiązane treści