close
Share with your friends

Tax Alert: Ustawa mająca na celu wprowadzenie obowiązku ujawniania informacji o schematach podatkowych

Obow. ujawniania informacji o schematach podatkowych

23 sierpnia 2018 r. Rada Ministrów opublikowała założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o CIT, ustawy o PIT, Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw mającej na celu m.in. wprowadzenie obowiązku ujawniania informacji o schematach podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules – MDR).

Powiązane treści

Tax Alert: Ustawa mająca na celu wprowadzenie obowiązku ujawniania informacji o schematach podatkowych

Przyczyny i cel planowanych zmian

Nowe przepisy mają stanowić implementację przepisów Dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania wprowadzającej obowiązek automatycznej wymiany informacji w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (DAC 6 lub Dyrektywa MDR), o której informowaliśmy w naszym czerwcowym Alercie.

Rozwiązania projektowanej ustawy mają na celu szybki dostęp administracji podatkowej do informacji o potencjalnie agresywnym planowaniu lub nadużyciach związanych z planowaniem podatkowym, jak również o promotorach i użytkownikach schematów podatkowych oraz zniechęcenie podatników i ich doradców do przygotowywania i stosowania schematów podatkowych.

W uzasadnieniu potrzeb wprowadzenia planowanych rozwiązań zwraca się uwagę, że polskie organy podatkowe obecnie nie dysponują wystarczającymi instrumentami, pozwalającymi w szybki sposób identyfikować schematy podatkowe oraz podmioty z nich korzystające.

Główne założenia

Projektowane rozwiązanie przewiduje wdrożenie do polskiego systemu prawnego założeń dyrektywy MDR, którymi są m.in. raportowanie przez pośrednika (ang. intermediary) z możliwością powołania się na tajemnicę zawodową oraz raportowanie do państwa rezydencji pośrednika lub podatnika (w zależności, który podmiot zobowiązany jest do zaraportowania).

Projektowane rozwiązania określą m.in.:

  • definicję schematu podatkowego oraz jego cechy rozpoznawcze
    (ang. hallmarks),
  • krąg podmiotów obowiązanych do przekazywania informacji (promotor, korzystający, wspomagający),
  • sposób i termin raportowania,
  • zasady ochrony tajemnicy zawodowej,
  • sankcje za niewypełnienie obowiązku.

Projektowane rozwiązanie przewiduje, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie nadawał indywidualne numery referencyjne schematom podatkowym, pozyskiwanym w wyniku raportowania. Zanonimizowane informacje o schematach podatkowych będą przechowywane w informatycznej bazie danych schematów podatkowych. Będą one dostępne dla organów podatkowych. Dodatkowo, zanonimizowane informacje o schematach będą częściowo udostępnione do publicznej wiadomości.

Dalsze prace nad projektem i wejście w życie zmian

Szczegóły proponowanego rozwiązania będą znane dopiero gdy zostanie opublikowany projekt zapowiedzianych zmian. Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów ma nastąpić przed końcem III kwartału 2018 r.

Z opublikowanych założeń nie wynika czy objęte obowiązkiem sprawozdawczym będą tylko ustalenia transgraniczne czy również krajowe. Podkreślono jednak, że Dyrektywa MDR daje państwom członkowskim pewnego rodzaju swobodę w kształtowaniu krajowych rozwiązań i stanowi ona minimalny standard. W konsekwencji państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą określać dodatkowe obowiązki administracyjne, realizujące cele dyrektywy MDR.

Zgodnie z założeniami, obowiązek ujawniania informacji o schematach podatkowych miałby zostać wprowadzony do polskiego porządku prawnego już z dniem 1 stycznia 2019 r.

Wcześniejszy obowiązek raportowy (niż przewidziany Dyrektywą MDR) uzasadniono faktem, że analogiczne przepisy obowiązują od pewnego czasu w innych państwach członkowskich (np. w Irlandii i Wielkiej Brytanii), a preambuła samej dyrektywy MDR wskazuje na możliwość wprowadzania obowiązków raportowania wykraczających poza te wynikające z dyrektywy MDR.

Kolejnym etapem implementacji dyrektywy MDR będzie nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, która nastąpi w ramach odrębnego projektu.

Konsekwencje

Zgodnie z założeniami, obowiązek ujawniania informacji znalazłby zastosowanie już od początku przyszłego roku. Przy czym, należy spodziewać się, że obowiązkowi raportowania będą podlegać również informacje o schematach podatkowych, których pierwsza czynność służąca ich wdrożeniu miała miejsce pomiędzy dniem wejścia w życie DAC 6 (tj. 25 czerwca 2018), a dniem rozpoczęcia stosowania krajowych przepisów wdrażających (w tzw. okresie przejściowym, o czym informowaliśmy w naszym czerwcowym Alercie).

Chociaż obowiązek raportowania będzie w pierwszej kolejności spoczywać na pośredniku, w przypadku pośredników korzystających z ochrony tajemnicy zawodowej, takich jak np. doradca podatkowy czy radca prawny, obowiązkiem objęty może być sam podatnik.

Wypełnienie obowiązków raportowych utrudnia fakt, iż szczegółowy zakres obowiązków nie będzie znany do momentu przyjęcia przepisów krajowych. Niemniej z uwagi na zapowiedź wprowadzenia sankcji za niewypełnienie obowiązków, rekomendujemy weryfikację istnienia potencjalnego obowiązku zgłoszenia w stosunku do wszystkich transakcji, których pierwszy krok implementacyjny został podjęty po dniu 25 czerwca 2018 r. oraz dostosowanie wewnętrznych procesów, które mogą być niezbędne w celu spełnienia wymogów wynikających z nowych regulacji, na przyszłość.

Prosimy o kontakt, jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o wyżej wymienionych zmianach lub omówić ich wpływ na Państwa działalność.
 

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)