close
Share with your friends

Zwiększona ulga na B+R

Zwiększona ulga na B+R

Czym jest ulga na B+R? Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową to instrument pozwalający zmniejszyć koszty rozwoju przedsiębiorstwa.

Marcin Mańkowski KPMG w Polsce

menedżer, dział doradztwa podatkowego, zespół ulg i dotacji

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Uprawnia on przedsiębiorstwa do obniżenia podstawy opodatkowania, z tytułu prowadzonej przez nie działalności w obszarze badań i rozwoju, dzięki czemu przedsiębiorstwo może zyskać 190 zł z każdych wydanych 1000 zł (285 zł posiadając status centrum badawczo-rozwojowego). Przy czym, działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć, jako działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.


W praktyce, każde przedsiębiorstwo, które udoskonala swoje produkty, technologie (w tym technologie produkcji), usługi lub tworzy nowe od podstaw może spełniać przesłanki realizacji działalności B+R kwalifikującej się do ulgi. Kluczowe jest prowadzenie przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej, przy czym wymogi ulgi nie narzucają minimalnego pułapu innowacyjności – rezultaty mogą stanowić nowość jedynie w skali przedsiębiorstwa. Obszary badań i rozwoju można zidentyfikować w każdej branży, np. w:

  • branży budowlanej, m.in. rozwój systemów prefabrykacji, w tym badania nad wykorzystaniem nowych materiałów;
  • ICT, m.in. rozwój narzędzi i technik związanych z oprogramowaniem wyspecjalizowanym (przetwarzanie obrazów, prezentacja danych geograficznych, rozpoznawanie pisma);
  • branży spożywczej, m.in. rozwój technologii i urządzeń do zbioru i przechowywania produktów rolnych;
  • branży recyklingu surowców, m.in. ulepszone technologie przetwarzania odpadów (np. mechanicznie, termicznie, biologicznie);
  • branży finansowej, m.in. rozwój systemów zwiększających efektywność przetwarzania danych transakcyjnych;
  • branży medycznej, m.in. badania nad nowymi formami i postaciami leków wieloskładnikowych.

Jaka jest korzyść?

Od początku 2018 roku, limit odliczenia kosztów kwalifikowanych został znacząco podwyższony i obecnie wynosi 100% dla wszystkich przedsiębiorstw, z wyłączeniem przedsiębiorstw o statusie centrum badawczo-rozwojowego (formalny status, który może uzyskać przedsiębiorstwo po spełnieniu określonych wymogów), dla których limit odliczenia wynosi do 150%. W efekcie przedsiębiorcy do celów podatkowych mogą rozpoznać koszty kwalifikowane działalności B+R w wysokości 200% lub 250%. Oznacza to, że podatnik z każdego 1000 zł poniesionego na badania i rozwój, może dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania od 1000 zł do nawet 1500 zł, co przekłada się na bezpośrednie zmniejszenie podatku od 190 zł do 285 zł.

Pozycja  Wartość bez ulgi B+R [zł] Wartość z ulgą B+R [zł] Wartość z ulgą CBR [zł]
Koszty B+R (10 000 000) (10 000 000) (10 000 000)
Podstawa opodatkowania 20 000 000 20 000 000 20 000 000
Odliczenie z tytułu kosztów kwalifikowanych B+R (100%) Brak (10 000 000) (15 000 000)
Podstawa opodatkowania po odliczeniu ulgi na B+R  20 000 000 10 000 000 5 000 000
Stawka podatku  19% 19% 19%
Podatek (3 800 000) (1 900 000) (950 000)
Różnica w opodatkowaniu/korzyść:   1 900 000  2 850 000


 

ceny i ludzie

Jakie koszty się kwalifikują?

Przedmiotem ulgi na badania i rozwój są koszty poniesione w danym roku podatkowym (istotny jest fakt poniesienia kosztu, a nie zakończenia projektu) w związku z prowadzoną działalnością B+R, wpisujące się w zamknięty katalogu kosztów kwalifikowanych (przedstawiony poniżej).
 

Katalog Kosztów Kwalifikowanych

Istotne kroki w drodze do ulgi

Skorzystanie z ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową wymaga od podatnika odpowiedniego przygotowania. Oprócz poprawnego zmapowania czynności B+R, których granica z czynnościami rutynowymi, niemającymi charakteru badawczo-rozwojowego, jest często trudna do zidentyfikowania, podatnik powinien zastosować się do kilku warunków wskazanych przez ustawodawcę.

Odliczenia kosztów kwalifikowanych dokonuje się kumulatywnie w zeznaniu za rok podatkowy, w którym zostały poniesione (co nie wyklucza możliwości sięgnięcia po ulgę z tytułu kosztów poniesionych w latach poprzedzających, nawet od roku 2016). Jednocześnie, podatnik zobligowany jest do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej wydatków związanych z działalnością B+R. Koszty odliczone w ramach ulgi B+R, nie mogą zostać zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, przy czym zwrot należy rozumieć, jako pochodzący ze środków publicznych.

Uwzględniając powyższe, podatnik zobowiązany jest do wykazania kosztów kwalifikowanych w formularzu CIT-BR załączonym do rocznego zeznania podatkowego. Dodatkowo, dobrą praktyką jest udokumentowanie oraz uzasadnienie spełnienia definicji B+R dla działań realizowanych przez Spółkę, a także udokumentowanie poniesionych wydatków B+R, w formie rocznego raportu z działalności B+R sporządzonego dla celów ulgi podatkowej.

Ulga na B+R jako wstęp do dodatkowych korzyści

Aktualnie trwają prace nad nową ulgą podatkową tzw. Innovation box. Instrument ten wprowadzi preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskanych głównie dzięki działalności badawczo-rozwojowej, zaś jednym z warunków korzystania z niego może być wcześniejsze skorzystanie z ulgi na B+R.
 

Marcin Mańkowski – menedżer w zespole
ulg i dotacji
Jakub Tomżyński – starszy konsultant w zespole ulg i dotacji

© 2019 KPMG Sp. z o.o., a Poland limited company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)