close
Share with your friends

MŚP mogą więcej | Tomasz Zalewski, Adrian Salabura

MŚP mogą więcej

W 2018 r. przedsiębiorstwa będą miały możliwość skorzystania z wielu źródeł wsparcia swojej działalności w formie dofinansowania dla projektów. Szczególny nacisk położony będzie na wsparcie mniejszych firm z sektora MŚP, które będą mogły uzyskać wsparcie związane z wieloma aspektami ich działalności, jak na przykład prace badawczo-rozwojowe, wdrożenie ich wyników czy też rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne oraz promowanie marki.

Powiązane treści

Instrumenty dedykowane mniejszym przedsiębiorcom pozwalają im znacznie wzmocnić swoją pozycję rynkową i wspierać swój dalszy rozwój.

Dotacje na prace B+R

Już w marcu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpocznie nowy nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1. POIR Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Dotacja dla MŚP wynosić będzie od 35% do 80% kosztów prac B+R. Wsparcie będzie udzielane na projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Dodatkowo, MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie usług doradczych związanych z pracami przedwdrożeniowymi (intensywność wsparcia wynosi 50 proc.), a także, w ramach pomocy de minimis prac przedwdrożeniowych (intensywność wsparcia wynosi 90 proc.). W 2018 r. w ramach „Szybkiej Ścieżki” nie przewiduje się konkursów dla projektów realizowanych w woj. Mazowieckim.

W ramach Szybkiej Ścieżki dla MŚP w 2018 r. planowane są dwa nabory – od 1 marca 2018 r. do 30 maja 2018 r. a także od 16 sierpnia 2018 r. do 14 grudnia 2018 r. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla projektu wynosi 1 mln PLN. Dodatkowo przedsiębiorstwa z sektora MŚP posiadające certyfikat Seal of Excellence mogą przedkładać wnioski o dofinansowanie od 3 kwietnia do 28 grudnia 2018 r.

Wsparcie na realizację dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki można uzyskać również w ramach działania 1.2 POIR Sektorowe programy B+R.
 

Wdrożenie wyników prac B+R

MŚP mogą również uzyskać dofinansowanie związane z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych oraz innowacji technologicznych, będących wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Wsparcie będzie udzielane na projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Podmioty z sektora MŚP będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach:

• Poddziałania 3.2.1. POIR Badania na rynek (nabór od 20.03.2018 r. do 05.12.2018 r.)
• Poddziałania 3.2.2. POIR Kredyt na innowacje technologiczne (nabór od 15.02.2018 r. do 24.05.2018 r.)

W konkursie Badania na rynek przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 5 mln PLN dla mikro i małych przedsiębiorstw, w przypadku średnich wynosi 10 mln PLN. Istotną, korzystną dla wnioskodawców zmianą w porównaniu do poprzednich naborów, jest możliwość dofinansowania wdrożenia wyników prac B+R, które zostały zakupione od podmiotu zewnętrznego. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 mln PLN, w tym 450 tys. PLN na prace rozwojowe oraz 500 tys. PLN na usługi doradcze.

W ramach Kredytu na innowacje technologiczne, dofinasowanie przekazywane jest w formie spłaty części kredytu na inwestycję technologiczną. Technologie wdrażane w ramach projektu mogą mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych bądź nieopatentowanej wiedzy technicznej, które to umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 6 mln PLN.
 

Pozostałe możliwości wsparcia

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, dokonanym nie później niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie mogą również uzyskać wsparcie na rozszerzenie swojej działalności na rynki zagraniczne. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja dla MŚP, który został podzielony na dwie rundy naboru tj. pierwsza runda naboru zostanie przeprowadzona w okresie od 27 lutego do 29 marca 2018 roku natomiast druga naboru zostanie przeprowadzona od 30 lipca do 4 września 2018 r. Dofinasowanie mogą uzyskać projekty kompleksowe, indywidualne oraz profilowane pod odbiorcę w związku z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowych modeli biznesowych związanych z internacjonalizacją działalności wnioskodawcy. Maksymalny poziom dofinasowania, które udzielane jest w ramach pomocy de minimis to 85% kwoty projektu, a jego wartość może osiągnąć nawet 800 tys. PLN.

Ponadto w ramach poddziałania 3.3.3. POIR, podmioty z sektora MŚP mogą również uzyskać wsparcie na promocję marek produktów (zarówno wyrobów jak i usług), które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych. Nabór wniosków przeprowadzony będzie w okresie od 4 kwietnia do 8 maja 2018 roku. Przedsiębiorcy mogą starać się nawet o 850 tys. PLN na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych, a także na pokrycie kosztów doradztwa w sprawach związanych z wprowadzeniem firmy na rynki zagraniczne.

Istnieje również możliwość dofinansowania zakupu usług realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług), w postaci bonu na innowacje w ramach poddziałania 2.3.2. POIR. Specjalne konkursy dedykowane MŚP są również organizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na które z pewnością należy również zwrócić uwagę.

Tomasz Zalewski – menedżer w zespole ulg i dotacji

Adrian Salabura – konsultant w zespole ulg i dotacji

© 2019 KPMG Sp. z o.o., a Poland limited company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)