close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 05.02 - 12.02.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 05.02 - 12.02.2018

Jest 12 lutego 2018 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

VAT: Przekazanie wkładu własnego w ramach wspólnego przedsięwzięcia nie podlega VAT

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 8 lutego 2018 r. (sygn. akt I FSK 546/16), przekazanie wkładu własnego partnerowi w ramach konsorcjum nie stanowi odpłatnego świadczenia usług. W przedmiotowym stanie faktycznym, na podstawie umowy partnerskiej, partner miał przekazać liderowi środki własne na otwarty rachunek bankowy. NSA poparł stanowisko podatnika, że w tym przypadku nie dochodzi do odpłatnego świadczenia usług, wskazując, że nie każde zdarzenie, którego efektem jest przysporzenie jednej ze stron podlega VAT. W tym przypadku, pomiędzy stronami dochodzi do rozdziału kosztów. Brak jest natomiast takiego stosunku prawnego, z którego wynikałaby wzajemność świadczenia lidera wobec partnera.

CIT: Straty na kontraktach opcyjnych a koszty uzyskania przychodu

W wyroku z dnia 6 lutego 2018 r. (sygn. akt II FSK 3513/17) NSA wskazał, że podatnik nie może negatywnych skutków swoich decyzji finansowych przenosić na państwo gdy nie dochował należytej staranności w celu ograniczenia możliwości powstania straty. W przypadku gdy spółka nabywa instrumenty finansowe nie w celu zabezpieczenia kursu lecz w celach spekulacyjnych, nie może strat powstałych na takich instrumentach zaliczać do kosztów uzyskania przychodu.

Podatki lokalne: Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości instalacji gazu płynnego LNG

Zgodnie z wyrokiem WSA w Bydgoszczy z dnia 6 lutego br. (sygn. akt. I SA/Bd 1052/17),
w stosunku do instalacji gazu płynnego LNG składającej się ze zbiornika, wraz z płytą fundamentową oraz stopami betonowymi, a także urządzeń technicznych aparatury sterującej i zabezpieczającej oraz instalacji, należy uznać, iż budowlą jest płyta fundamentowa oraz stopy betonowe wraz ze zbiornikiem, a pozostałe elementy stanowią urządzenia budowlane. Tym samym całość instalacji LNG podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Nie można bowiem dokonywać takiej wykładni przepisów, która powodowałaby uniknięcie opodatkowania części budowli, na skutek kwestii własnościowych poszczególnych elementów budowli.

PIT: Odliczanie kwot z tytułu darowizn w rocznym zeznaniu podatkowym PIT

Podstawę opodatkowania, a tym samym także podatek, można obniżyć o przekazane w ubiegłym roku darowizny m.in. na cele pożytku publicznego czy też na cele kościelne. Odliczenia dokonuje się od dochodu podatnika, który zdecydował się w trakcie 2017 r. na dokonanie darowizny na rzecz określonej organizacji realizującej cele pożytku publicznego lub też na cele kultu religijnego oraz na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła. Co do zasady, z pominięciem darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze limit odliczeń stanowi kwota będąca równowartością 6% dochodu uzyskanego w 2017 r. przez podatnika.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2018 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT).

Pozostałe zagadnienia: Obowiązek wykładni prounijnej art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 8 lutego br. (sygn. akt. FSK 394/16), przepis art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT w zw. z art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy 112 należy tak interpretować, że zwolnieniem od podatku określonym w tej normie objęte są nie tylko usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, ale również tego typu usługi świadczone przez inne podmioty nienastawione na osiąganie zysku.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)