close
Share with your friends

Przedsiębiorca zostanie pozbawiony prawa do odliczenia tylko wtedy, gdy organ precyzyjnie wykaże nadużycia – wyrok NSA

Coraz trudniej pozbawić prawa do odliczenia VAT

NSA, stosując prounijną wykładnię, uznał, że odmowa prawa do odliczenia musi być poprzedzona starannym wykazaniem nadużyć. Wskazania NSA są korzystne dla przedsiębiorców, ponieważ powinny wpłynąć na praktykę organów, która bardzo często odbiega od standardów unijnych.

Kontakt

Filip Kasperowicz

konsultant, dział doradztwa podatkowego

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Przedsiębiorca zostanie pozbawiony prawa do odliczenia tylko wtedy, gdy organ precyzyjnie wykaże nadużycia – wyrok NSA

Coraz trudniej pozbawić prawa do odliczenia VAT

Naczelny Sąd Administracyjny, w przełomowym dla przedsiębiorców wyroku z dnia 18 grudnia 2017 r. (sygn. I FSK 352/16), negatywnie ocenił pozbawianie prawa do odliczenia VAT na podstawie ogólnikowych stwierdzeń niepopartych miarodajnymi ustaleniami dowodowymi. Zaznaczono, że to na organie podatkowym ciąży obowiązek wykazania w sposób prawnie wymagany istnienia przesłanek uzasadniających ukaranie podatnika.

Z ustnego uzasadnienia ww. wyroku (uzasadnienie pisemne nie zostało jeszcze opublikowane) wynika, że obowiązkiem organu podatkowego odmawiającego prawa do odliczenia VAT jest każdorazowe ustalenie, jakie nadużycie prawa/przestępstwo ma być podstawą przedmiotowej odmowy. W ocenie NSA podstawą odebrania podatnikowi prawa do odliczenia nie mogą być twierdzenia organu nieznajdujące odzwierciedlenia w zebranym materiale dowodowym. Sąd wskazał ponadto, że każde ww. nadużycie prawa/przestępstwo powinno być precyzyjnie scharakteryzowane, tj. opisane w sposób umożliwiający określenie mechanizmu, poprzez który uszczuplono budżet państwa.

Tezy zawarte w opisywanym orzeczeniu stanowią uzupełnienie i rozwinięcie korzystnych dla przedsiębiorców wniosków płynących z wyroku NSA z dnia 27 sierpnia 2015 r. (sygn. I FSK 905/14), w którym podkreślono szczególną wagę dbałości organu o gromadzenie rzetelnych dowodów w związku z kwestionowaniem prawa do odliczenia. NSA zauważył również, że niepoparte konkretnymi dowodami tezy organu podatkowego są jedynie teoretycznymi wywodami.

Oba ww. wyroki NSA należy ocenić pozytywnie, ponieważ poglądy w nich zawarte czynią zadość standardom wypracowanym przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE już w 2012 r. akcentował, że pozbawienie prawa do odliczenia, jako wyjątek od zasady podstawowej (tj. istnienie takiego prawa), musi być poprzedzone wykazaniem przez organ podatkowy istnienia obiektywnych przesłanek takiego ukarania. Przesądzono zatem, że to na organie spoczywa ciężar dowodu (por. wyrok TSUE z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawach połączonych C-80/11 i C-142/11 Mahagében kft oraz Péter Dávid).

Należy mieć nadzieję, że organy podatkowe i wojewódzkie sądy administracyjne dostosują się do wskazań zawartych w coraz wyraźniej ukształtowanej, prounijnej linii orzeczniczej NSA.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)