close
Share with your friends

Aktualizacja wykazu pytań i odpowiedzi w zakresie mechanizmu raportowania według krajów | Monika Renc

Aktualizacja wykazu pytań w zakresie CbC

W listopadzie 2017 r. Ministerstwo Finansów opublikowało drugą edycję wykazu najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących raportowania według krajów (ang. Country-by-Country Reporting, CbC). Zaktualizowany wykaz obejmuje obecnie dwadzieścia jeden pytań i odpowiedzi dotyczących zagadnień budzących wśród podatników największe wątpliwości.

Powiązane treści

Aktualizacja wykazu pytań i odpowiedzi w zakresie mechanizmu raportowania według krajów | Monika Renc

Raportowanie według krajów jest instrumentem mającym swoje źródło w raporcie z działania nr 13 w ramach planu działań OECD w sprawie przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i transferowi zysków (ang. Base Erosion Profit Shifting).

Mechanizm ten1 ma przyczynić się do skuteczniejszego zwalczania przypadków unikania opodatkowania spowodowanego brakiem przepływu informacji pomiędzy organami podatkowymi różnych krajów. Regulacje w zakresie CbC stanowią jednolite – w skali międzynarodowej - zasady wymiany informacji o dochodach uzyskiwanych przez największych podatników i płaconym przez nich podatku.

Na gruncie polskiego prawa podatkowego obowiązki w zakresie raportowania mają swoją podstawę w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. W odpowiedzi na zgłaszane przez podatników niejasności dotyczące zakresu i sposobu realizacji obowiązków nałożonych ustawą, w październiku 2017 r. Ministerstwo Finansów po raz pierwszy opublikowało wykaz najczęściej zadawanych pytań dotyczących raportowania Country-by-Country.

Wykaz pytań z dnia 27 października 2017 r. obejmuje zarówno zagadnienia dotyczące powiadomienia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ww. ustawy (formularz CBC-P), jak i zagadnienia dotyczące przekazywania informacji o grupie podmiotów, zgodnie z art. 83 ust. 1 ww. ustawy (formularz CBC-R).

W przedmiotowym wykazie Ministerstwo Finansów wyjaśniło w szczególności kwestie dotyczące podmiotów zobowiązanych do złożenia powiadomienia CBC-P, terminu na jego złożenie, dopuszczalnych form złożenia powiadomienia CBC-P, właściwego sposobu uzupełniania formularza w przypadku, gdy doszło do przekształceń lub zmian nazw w ramach grupy podmiotów albo w przypadku, gdy podmiot przynależy do dwóch różnych zagranicznych grup kapitałowych. W kwestii zakresu obowiązku raportowania zostało podkreślone, że nie dotyczy on jednostek wchodzących w skład grupy objętych konsolidacją metodą praw własności. Ponadto w wykazie zostały wskazane ogólne wytyczne opublikowane przez OECD stanowiące źródło praktycznych wskazówek ułatwiających składanie formularza CBC-R.

Uzupełnienie i rozszerzenie wykazu pytań i odpowiedzi z października 2017 r. stanowi jego druga edycja opublikowana na stronach Ministerstwa Finansów w dniu 30 listopada 2017 r.

W nowym wykazie Ministerstwo Finansów odniosło się ponownie do zakresu obowiązków związanych ze składaniem formularzy CBC-P oraz CBC-R, a także terminu ich wypełnienia. Co istotne, potwierdzone zostało, że w przypadku, gdy skonsolidowane przychody grupy kapitałowej nie przekroczyły 750 mln EUR w poprzednim roku obrotowym, podatnicy nie mają obowiązku składania powiadomienia CBC-P, a także nie ciążą na nich żadne inne obowiązki związane z raportowaniem CbC.

Wykaz zawiera także zagadnienia doprecyzowujące techniczne kwestie związane ze składaniem raportów. W zakresie formy składania formularza CBC-P wskazane zostało, że w przypadku wypełnienia formularza interaktywnego i wysłania go drogą poczty tradycyjnej, a nie w sposób elektroniczny, istnieje obowiązek złożenia podpisu u dołu powiadomienia. Jeśli zaś chodzi o właściwy sposób wskazania adresu podmiotu prowadzącego działalność przez oddział w Polsce, Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że w przypadku posiadania adresu polskiego przez taki podmiot, wskazać należy adres polski, a w przypadku braku polskiego adresu powiadomienie powinno zostać złożone w formie papierowej, z uwzględnieniem adresu zagranicznego.

Pod wpływem uwag zgłaszanych przez podatników, w okresie pomiędzy opublikowaniem pierwszego i drugiego wykazu pytań Ministerstwo Finansów opracowało także wzór raportu CBC-R oraz nową wersję formularza CBC-P. Zaktualizowany formularz CBC-P umożliwia podatnikom wpisanie adresu zagranicznego w rubryce „adres jednostki składającej powiadomienie”, co ma szczególne znaczenie dla podmiotów stanowiących zakład, w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych, niemający siedziby na terytorium Polski.

W zaktualizowanym wykazie pytań i odpowiedzi poruszona została także kwestia wymiany raportów CbC pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Na dzień opracowania wykazu umowa dotycząca wymiany informacji pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi nie była jeszcze zawarta, więc nie było jasne w jaki sposób powinny składać raporty podmioty wchodzące w skład grupy, której jednostka dominująca ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych. O zawarciu pomiędzy stronami porozumienia w sprawie wymiany raportów CbC, pisaliśmy już w naszym wcześniejszym artykule opublikowanym na platformie KPMG Info – Tax Blog dnia 10 stycznia 2018 r . Przedmiotowe porozumienie stanowi podstawę do automatycznej wymiany informacji podatkowej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, na mocy którego przy składaniu raportów CBC-P za 2017 r. jako jednostka raportująca będzie mógł zostać wskazany podmiot ze Stanów Zjednoczonych.

Pełną treść wykazu pytań i odpowiedzi opublikowanych w dniu 30 listopada 2017 r. można odnaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obowiązków związanych ze składaniem raportów CbC, z chęcią odpowiemy na wszelkie pojawiające się z Państwa strony pytania.

OECD (2015), Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264241480-en

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)