close
Share with your friends

Wyniki ankiety: Zmiany w PIT na 2018 rok – rewolucja czy ewolucja?

Ankieta: Zmiany w PIT na 2018 – rewolucja czy ewolucja?

Z dniem 1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie większość z nowych przepisów będących wynikiem nowelizacji z dnia 27 października 2017 roku ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku. dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Kontakt

Andrzej Marczak KPMG in Poland

partner, szef działu doradztwa podatkowego w Europie Środkowo-Wschodniej, szef zespołu ds. PIT w Polsce

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Wyniki ankiety: Zmiany w PIT na 2018 rok – rewolucja czy ewolucja?

Oprócz kwestii stricte związanych z uszczelnieniem systemu podatkowego, przepisy zawierają szereg istotnych zmian w ustawie PIT zarówno dla pracodawcy jak i pracownika m.in. w zakresie kwoty wolnej od podatku, wysokości zwolnień podatkowych, stawki ryczałtu od przychodów z najmu, czy też opodatkowania programów motywacyjnych. W dużej mierze wprowadzone zmiany ukierunkowane są na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności przez małych i średnich przedsiębiorców, m.in. poprzez uproszczenie i doprecyzowanie obecnie funkcjonujących regulacji. Znowelizowane przepisy objęły również zmiany w zakresie stosowania 50% kosztów z tytułu przeniesienia praw autorskich.

Należy zaznaczyć, iż oprócz kwestii stricte związanych z uszczelnieniem systemu podatkowego, znowelizowane przepisy zawierają szereg istotnych zmian w ustawie PIT zarówno od strony pracodawcy jak i pracownika m.in. w zakresie kwoty wolnej od podatku, wysokości zwolnień podatkowych, stawki ryczałtu od przychodów z najmu, czy też opodatkowania programów motywacyjnych. W dużej mierze wprowadzone zmiany ukierunkowane są na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności przez małych i średnich przedsiębiorców, m.in. poprzez uproszczenie i doprecyzowanie obecnie funkcjonujących regulacji.

Znowelizowane przepisy objęły również zmiany w zakresie stosowania 50% kosztów z tytułu przeniesienia praw autorskich. Zawężeniu uległ bowiem krąg osób mogących skorzystać z podwyższonych kosztów, a jednocześnie ustawodawca podwyższył limit dotyczący możliwości ich zastosowania. Ustawa wymienia bowiem konkretnie te rodzaje zawodów, do których omawiana preferencja będzie mogła być zastosowana. Dotychczas podstawowym kryterium pozwalającym skorzystać z tego przywileju był tak naprawdę twórczy charakter pracy przy wypełnianiu definicji twórcy oraz tworzeniu utworu według ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Odpowiedzi na wybrane pytania zadane na czacie podczas webinarium pt. „Zmiany w PIT na 2018 rok” – rewolucja czy ewolucja?

W jakiej sytuacji pracodawca zobowiązany jest do zaprzestania stosowania kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu wynagrodzenia pracownika?

Pracownikowi, którego dochody przekroczyły w trakcie roku podatkowego górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (tj. 85.528 zł), a który nie złożył oświadczenia, że zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź w sposób przewidziany w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT, płatnik (pracodawca) powinien zaprzestać uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek od miesiąca następującego po miesiącu w którym przekroczono wskazaną granicę dochodu.
Pracodawca zaprzestaje jej stosowania również w sytuacji gdy pracownik złoży mu oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą pierwszy próg podatkowy, czyli 85.528 zł. Wówczas od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał takie oświadczenie, obowiązany jest pobierać zaliczkę nie pomniejszając jej o kwotę zmniejszającą.

Jakie konsekwencje praktyczne spowoduje zniesienie limitu opłacania składek ZUS?

Od 1 stycznia 2019 roku planowane jest zniesienie limitu opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W związku z powyższym składki na ubezpieczenia emerytalnie i ubezpieczenia rentowe będą pobierane od całości wynagrodzenia bez względu na wysokość uzyskiwanego dochodu, w przeciwieństwie do obecnego brzmienia przepisu, zgodnie z którym roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za dany rok (w 2017 roku kwota ta wynosi 127.890 zł). Uchwalenie przepisów w zaproponowanym kształcie oznaczać będzie m.in. wzrost kosztów płacy ponoszonych przez pracodawców, ponieważ składki będą pobierane przez cały rok, bez względu na wysokość wynagrodzenia pracowników.

Na podstawie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które z grup zawodowych upoważnione są do skorzystania z przywileju 50% kosztów uzyskania przychodu od 2018 roku?

Zgodnie z zmianami wchodzącymi od stycznia 2018 roku ustawodawca zawęził grupę osób uprawnionych poprzez wprowadzenie enumeratywnego wyliczenia rodzajów działalności, które będą mogły korzystać z 50% kwoty uzyskania przychodu są to m.in.:

  1. naukowcy-dydaktycy,
  2. publicyścic
  3. twórcy programów komputerowych,
  4. aktorzy, reżyserzy, scenarzyście.
  5. osoby wykonujące działalność badawczo-rozwojową.

Równocześnie ustawodawca wprowadził zwiększenie limitu łącznej kwoty kosztów uzyskania przychodu dla osób wykonujących ww. rodzaje działalności. Obecny limit wynoszący ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej zostanie podwyższony dwukrotnie, tj. do 85.528 zł rocznie.

Czy na podstawie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, wchodzących z dniem 1 stycznia 2018 roku, uczestnictwo w akcyjnych programach motywacyjnych pochodzących spoza obszaru UE i EOG, będzie podlegało zwolnieniu?

Nowe przepisy rozszerzają możliwość odroczenia opodatkowania przychodu z tytułu uczestnictwa w akcyjnych programach motywacyjnych na spółki, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Obecne przepisy ograniczały to uprawnienie do akcji spółek mających siedzibę na terytorium państw członkowskich UE lub EOG. W przypadku tego typu planów, dochód podlegający opodatkowaniu powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia akcji nabytych w ramach tych programów (tj. opodatkowanie dopiero w momencie zbycia akcji – stawką 19 proc.).

Czy nowy limit zwolnienia podatkowego ze Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, będzie obowiązywał od 2018 roku?

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w ustawie PIT, nowy limit m.in. w zakresie zwolnienia wartości świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych będzie obowiązywał już od 2018 roku. Zwolnienie podatkowe zostało podwyższone do 1000 zł. Do tej pory przysługiwało zwolnienie w wysokości 380 zł. Natomiast tak jak w obecnych przepisach za rzeczowe świadczenia nie uznaje się bonów, talonów lub innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary i usługi.

Wyniki ankiety: Zmiany w PIT na 2018 rok – rewolucja czy ewolucja?

© 2019 KPMG Sp. z o.o., a Poland limited company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)