Tax Alert: TSUE uznał, że pierwsze zasiedlenie budynku nie musi następować w drodze czynności opodatkowanej VAT

TSUE wydał wyrok w sprawie pierwszego zasiedlenia

W dniu 16 listopada 2017 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-308/16), w którym orzekł, że przepisy polskiej ustawy o VAT są niezgodne z regulacjami unijnymi w zakresie warunków zwolnienia z VAT dostawy budynków. Trybunał stwierdził m.in., że pojęcie „pierwszego zasiedlenia” nie może zostać ograniczone do czynności opodatkowanych VAT. Oznacza to, że pierwszym zasiedleniem może być również rozpoczęcie użytkowania budynku przez podmiot, który go wybudował.

Powiązane treści

Tax Alert: TSUE uznał, że pierwsze zasiedlenie budynku nie musi następować w drodze czynności opodatkowanej VAT

Zwolnienie z VAT w polskich przepisach

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, zwolnieniu podlega m.in. dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim;
b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Polskie przepisy definiują „pierwsze zasiedlenie” jako oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a) wybudowaniu lub
b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 proc. wartości początkowej.

Na gruncie powyższych regulacji, organy podatkowe przyjmowały, iż do pierwszego zasiedlenia budynku mogło dochodzić wyłącznie w przypadkach, gdy wiązało się to z dokonaniem czynności opodatkowanych VAT, jak sprzedaż lub oddanie w najem. Tym samym, objęcie budynku w użytkowanie po wybudowaniu przez właściciela i wykorzystywanie w ramach działalności gospodarczej, w ocenie polskich organów, nie mogło stanowić pierwszego zasiedlenia w świetle ustawy o VAT. Taką interpretację polskich przepisów zakwestionował Trybunał.
 

Stanowisko Trybunału

Na gruncie rozpatrywanej sprawy, Trybunał uznał, że przepisy dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, które uzależniają zwolnienie z VAT dostawy budynku od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie budynku następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu.

Trybunał wskazał ponadto, że użyte w polskiej ustawie pojęcie „ulepszenia” budynku powinno być rozumiane w taki sam sposób jak pojęcie „przebudowy” zawarte w art. 12 ust. 2 dyrektywy VAT, co oznacza, że ulepszany budynek powinien być przedmiotem istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia.

Konsekwencje dla podatników

Skutkiem stanowiska wyrażonego w wyroku Trybunału jest możliwość objęcia zwolnieniem transakcji sprzedaży budynków oraz budowli, które na gruncie polskich przepisów podlegały opodatkowywaniu w związku z uznaniem, iż dostawa budynku czy budowli następowała w ramach pierwszego zasiedlenia z uwagi na brak wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Na gruncie wydanego wyroku, można przyjąć natomiast, iż pierwsze zasiedlenie budynku/budowli następowało także poprzez objęcie ich w użytkowanie przez podmiot, który je wybudował i wykorzystywał w prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z uznaniem przez Trybunał, że pojęcie „ulepszenia” w polskiej ustawie powinno odpowiadać „przebudowie” budynku, tj. istotnym zmianom budynku, można przyjąć, że do pierwszego zasiedlenia nie dochodzi w przypadku, gdy wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30 proc. wartości początkowej budynku, jeżeli ulepszenie nie nosiło cech

przebudowy. W przypadkach, w których modyfikacje dokonane w budynku nie powodowały zmiany jego wykorzystania lub znaczącej zmiany warunków zasiedlenia, nie można mówić o pierwszym zasiedleniu. Oznacza to, iż podatnicy, którzy przed dokonaniem sprzedaży budynku dokonali w nim nawet kosztownych ulepszeń niestanowiących jednak przebudowy, nie mieli obowiązku opodatkowania VAT sprzedaży budynku z tej tylko przyczyny, że poniesione wydatki stanowiły 30 proc. wartości początkowej budynku.
Wyrok Trybunału ma zatem doniosłe znaczenie dla oceny konsekwencji VAT sprzedaży/zakupu budynków i budowli.
 

Możliwość odzyskania podatku w zakończonych postępowaniach

Orzeczenie Trybunału daje podstawę do wznowienia postępowań zakończonych ostatecznymi decyzjami organów podatkowych.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli orzeczenie Trybunału ma wpływ na treść wydanej decyzji. Żądanie wznowienia postępowania powinno zostać wniesione w terminie miesiąca od publikacji sentencji orzeczenia Trybunału.

Jeżeli mają Państwo pytania w zakresie omawianego zagadnienia lub są Państwo zainteresowani naszym wsparciem w procesie odzyskania podatku, uprzejmie prosimy o kontakt.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)