Tax Alert: Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający tzw. „split payment”

Projekt ustawy o VAT wprowadzający tzw. „split payment”

19 września 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie do systemu podatku VAT mechanizmu podzielonej płatności, tzw. „split payment”.

Kontakt

Powiązane treści

Tax Alert: Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający tzw. „split payment”

Istota działania

Metoda podzielonej płatności („split payment”) ma polegać na tym, że nabywca towarów i usług dokona zapłaty VAT (całości lub części) na wyodrębniony rachunek VAT dostawcy. Będzie on wydzielony w ten sposób, że na jednym koncie gromadzona będzie kwota podatku VAT (dostęp do tego rachunku ma być ograniczony), na drugim natomiast należna dostawcy kwota netto. Co istotne, metoda podzielonej płatności „split payment” będzie miała zastosowanie tylko do podatników VAT i ma mieć dobrowolny charakter.

Ograniczenia wynikające ze „split payment”

Zgodnie z zapisami ustawy podatnik nie będzie uprawniony do swobodnego korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku „split payment”. W praktyce będzie mógł jedynie przekazać je na analogiczny rachunek swojego kontrahenta lub też przeznaczyć je na zapłatę należnego VAT.
Ewentualne wykorzystanie tych środków w innym celu będzie wymagało zgody urzędu skarbowego. W takim przypadku będą one przelewane na wskazany rachunek bankowy na podstawie postanowienia naczelnika właściwego urzędu skarbowego wydawanej w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku.
 

Korzyści z zastosowania podzielonej płatności

W celu zachęcenia podatników do korzystania z metody podzielonej płatności ustawodawca przewidział szereg korzyści. Poniżej najważniejsze z nich:

  • w momencie nabycia towarów wrażliwych przez podatnika korzystającego ze „split payment” wyłączona zostanie solidarna odpowiedzialność wraz z dostawcą za ewentualne zaległości podatkowe (wyłączone zastosowanie art. 105a ust. 1 ustawy o VAT);
  • brak sankcji VAT (nie we wszystkich sytuacjach);
  • w przypadku uregulowania zobowiązania w całości z rachunku VAT przed upływem terminu jego zapłaty możliwe jest obniżenie tego zobowiązania.

Wyłączenie korzyści z zastosowania „split payment”

Korzyści z zastosowania „split payment” nie mają zastosowania jeżeli podatnik wiedział, że zapłacona faktura:

  • została wystawiona przez podmiot nieistniejący;
  • stwierdza czynności, które nie zostały dokonane;
  • podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością;
  • faktura potwierdza czynności pozorne lub nieważne.

Przelew na rzecz innych podmiotów niż wskazane na fakturze

Projekt zakłada, że w przypadku dokonania płatności w ramach „split payment” na rzecz innego podatnika niż wskazany na fakturze, podatnik otrzymujący należność będzie ponosił solidarną odpowiedzialność wraz z dostawcą za nierozliczony podatek VAT w otrzymanej części, chyba że dokona przelewu do dostawcy kwoty otrzymanej w ramach podzielonej płatności.

Takie rozwiązanie może być niekorzystne w przypadku schematów biznesowych zakładających przelew wierzytelności/wstąpienie osoby trzeciej w miejsce wierzyciela.

Jeżeli mają Państwo pytania w zakresie omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.

© 2022 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)