Tax Alert: Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, który ma na celu wprowadzenie Centralnego Repozytorium Kas oraz nowego rodzaju kas rejestrujących, które będą w sposób ciągły połączone z Repozytorium w celu przesyłania w czasie rzeczywistym informacji o transakcjach zrealizowanych za pomocą kasy. Projekt ma na celu zapewnienie bardziej efektywnej kontroli rozliczeń podatku VAT przez organy podatkowe.

Powiązane treści

Tax Alert: Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług

Centralne Repozytorium Kas

Zgodnie z projektem utworzone zostanie Centralne Repozytorium Kas, które będzie prowadzone przez Szefa KAS, będącego jednocześnie administratorem zawartych tam danych.

Szef KAS będzie uprawniony do udostępnienia informacji zawartych w Repozytorium Ministrowi Finansów oraz dyrektorom izb administracji skarbowej bądź naczelnikom urzędów skarbowych lub celno-skarbowych – w zakresie niezbędnym do wykonywania ustawowych obowiązków.

Repozytorium będzie systemem teleinformatycznym służącym do odbierania i gromadzenia informacji z kas rejestrujących, jak również analizy i kontroli tych informacji. Dane będą przesyłane przez kasy rejestrujące w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni, w ustalonej elektronicznej strukturze logicznej.

Nowy rodzaj kas fiskalnych

W wyniku nowelizacji wprowadzony zostanie nowy rodzaj kas rejestrujących, które zapewnią połączenie z Repozytorium za pośrednictwem sieci teleinformatycznej. W przypadku takich kas podatnicy nie będą zobowiązani do zgłaszania kasy naczelnikowi urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego – fiskalizacja będzie następowała automatycznie, z chwilą pierwszego połączenia z Centralnym Repozytorium Kas.

Kasy te będą automatycznie przesyłały informacje o każdej transakcji zarejestrowanej na kasie fiskalnej, wskazując wysokość obrotu oraz podatku należnego, stawkę VAT, rodzaj towaru lub usługi, jak również datę i czas dokonania transakcji oraz miejsce fiskalizacji. W przypadku rejestracji sprzedaży na rzecz podatnika, raportowany będzie również numer NIP nabywcy, jeśli nabywca poda go przy dokonywaniu transakcji. Poza numerem NIP mają nie być wysyłane żadne dane identyfikujące nabywcę – konsumenta.

W przypadku czasowych problemów z łącznością z Repozytorium, podatnik będzie zobowiązany niezwłocznie przywrócić połączenie po ustaniu przeszkód, jednocześnie rejestrując w tym czasie transakcje na kasie.

Natomiast w przypadku trwałych przeszkód w łączności z Repozytorium, zgodę na przesyłanie informacji do Repozytorium w ustalonych odstępach czasowych będzie wyrażał naczelnik urzędu skarbowego. Uzyskanie takiej zgody będzie obligatoryjne.

Podatnicy będą uprawnieni do stosowania kas, które zakupili we własnym zakresie, jak również używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze.

Ulga na zakup kasy

Dla kas zakupionych po wejściu w życie nowelizacji podwyższona zostanie maksymalna kwota 90 proc. ulgi przysługującej podatnikom z 700 zł do 1000 zł.

W związku ze zwiększeniem ulgi, wydłużeniu z 3 do 4 lat ulegnie termin obowiązku zwrotu ulgi w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności lub braku dokonania przeglądu kasy.

Dotychczasowe kasy

Co do zasady podatnicy będą mogli nadal korzystać z dotychczasowych kas fiskalnych, za wyjątkiem enumeratywnie wskazanych branż wrażliwych (o czym poniżej).

Utrzymana będzie możliwość korzystania i zakupu kas fiskalnych zapewniających zapis kopii paragonów w pamięci wewnętrznej urządzenia.

Natomiast stopniowo będą wycofywane kasy zapisujące kopie paragonów na papierowych rolkach – po zapełnieniu pamięci fiskalnej takiego urządzenia będzie konieczna wymiana całego urządzenia.

Branże wrażliwe

W przypadku pewnych branż wrażliwych podatnicy będą zobowiązani do wymiany dotychczasowych urządzeń na nowe kasy łączące się z Repozytorium. Będzie to dotyczyło podatników świadczących usługi:

  • motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz sprzedawców paliw – od 1 stycznia 2019 r.,
  • gastronomiczne i budowlane – od 1 lipca 2019 r.,
  • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz fitness – od 1 stycznia 2020 r.

Wystawianie faktur na rzecz podatników, którym wystawiono paragon

Projekt przewiduje ponadto, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy rejestrującej, gdy nabywcą jest podatnik, fakturę będzie można wystawić jedynie w przypadku, gdy paragon zawierać będzie numer NIP tego podatnika.

Zmiana ta, według uzasadnienia, ma na celu wyeliminowanie procederu wykorzystywania paragonów pozostawionych przez klientów do wystawiania faktur na rzecz innego podmiotu.

Projekt ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Projekt jest obecnie na etapie opiniowania.
Jeżeli mają Państwo pytania w zakresie omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)