KPMG Info - Tax Blog | KPMG Poland
close
Share with your friends

KPMG Info - Tax Blog

KPMG Info - Tax Blog

Blog podatkowy - Bieżące wydarzenia podatkowe pod lupą ekspertów KPMG.

Blog podatkowy - Bieżące wydarzenia podatkowe pod lupą ekspertów KPMG.

Blog podatkowy

Bieżące wydarzenia podatkowe pod lupą ekspertów KPMG.

Na łamach KPMG Info – Tax Blog prezentujemy najnowsze i najważniejsze wydarzenia z pogranicza prawa podatkowego i ekonomii. Eksperci KPMG w Polsce jasno i przystępnie komentują orzecznictwo podatkowe oraz zmiany legislacyjne wpływające na podatników, a szczególnie przedsiębiorców.

Tematyka treści publikowanych na naszej stronie będzie w głównej mierze dotyczyła najważniejszych wydarzeń ze świata podatków i ekonomii: planowanych nowelizacji przepisów, najnowszego orzecznictwa, aktualnego podejścia organów skarbowych w wydawanych interpretacjach podatkowych oraz wszelkich innych zdarzeń, które mogą dotyczyć obciążeń fiskalnych, dotyczących przedsiębiorców występujących w roli podatnika, płatnika, czy zainteresowanych daninami publicznymi z innej perspektywy. Wśród tematów poruszanych na blogu nie zabraknie komentarzy ekspertów KPMG do bieżących problemów podatkowych oraz skutków planowanych zmian w przepisach.

Naszym celem jest umożliwienie czytelnikom szybkiego i przystępnego zapoznania się z tymi obszarami prawa podatkowego, które są istotne z punktu widzenia ich codzienności, zarówno biznesowej jak i prywatnej. Dlatego przede wszystkim tematyka publikacji będzie odnosić się do podatków dochodowych – od osób prawnych i fizycznych (CIT i PIT) oraz kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT).

 

Najnowsze wpisy:

2019-01-23

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) | Oksana Kijaszko

1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193), przewidujące obowiązek raportowania szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (mechanizm MDR – ang. sh). Obowiązek ten został wprowadzony do Rozdziału 11a (art. 86a-86o) Ordynacji podatkowej i stanowi konsekwencję częściowej implementacji Dyrektywy Rady UE 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. W polskich przepisach rozszerzono obowiązek raportowania na schematy podatkowe inne niż transgraniczne w rozumieniu dyrektywy (m.in. na krajowe), jak również przyśpieszono wejście w życie przepisów o MDR (1 stycznia 2019 r., dyrektywa zaś mówi o 1 lipca 2020 r.).

> Więcej

2018-12-14

Zmiana rezydencji – pożegnanie z fiskusem? | Paweł Podsiedlik

W końcówce roku 2018 znacznie wzrosło zainteresowanie podatników wyprowadzką zagranicę. Z całą pewnością duży wpływ ma na to bogacenie się społeczeństwa. Pytaniem retorycznym pozostaje czy czasami wprowadzenie Exit Tax nie wywarło tu pewnego wpływu. Czy ta okoliczność może mieć wpływ na skuteczność podejmowanych działań?

> Więcej

2018-11-26

Art. 15 ca – kot Schrodingera? | Paweł Podsiedlik

Z początkiem roku 2018 w życie wszedł art. 15ca Ustawy CIT. W zamyśle ustawodawcy przepis ten miał na celu umożliwienie organom skarbowym szacowania zdolności kredytowej podatników. Mechanizm ten miał prowadzić do wyłączenia z podatkowych kosztów odsetek od pożyczek i kredytów przekraczających tą zdolność. Czy to się udało?

> Więcej

2018-10-17

Exit tax – podatek od przeprowadzki? | Piotr Caban

Dnia 25 września 2018 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy PIT i CIT. Przewiduje on wprowadzenie nowej kategorii podatku dochodowego, nazwanej podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków czyli tzw. exit tax’em. Polski ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie rozwiązań bardziej rygorystycznych niż wynika to z unijnej Dyrektywy ATAD a przy tym budzących wiele wątpliwości z punktu widzenia przyszłej praktyki ich stosowania.

> Więcej

2018-10-15

Planowane obostrzenia w zakresie interpretacji indywidualnych | A. Owsińska

W ramach rządowego Programu 3xP Rząd w bardzo szybkim tempie proceduje zmiany w podatkach dochodowych oraz Ordynacji Podatkowej. Wśród planowanych zmian znajdują się nowe zasady dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych wprowadzające m.in. ograniczenia w wydawaniu interpretacji oraz ich mocy ochronnej.

> Więcej

2018-09-20

Refaktury usług a art. 15e Ustawy o CIT | Renata Kupczyńska, Katarzyna Pawłowska

Ustawa o CIT w art. 15e ust. 11 wymienia szereg wyjątków od ograniczeń przewidzianych w art. 15e ust. 1. Jeden z nich dotyczy kosztów usług, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, tj. usług refakturowanych przez podatnika (nabytych we własnym imieniu, lecz na rachunek innego podmiotu powiązanego).

> Więcej

2018-09-19

Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych | Wojciech Kotłowski, Radosław Kowaleczko, Tomasz Adam

Z dniem 1 stycznia 2018 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) wprowadzono odrębne źródło przychodów w postaci zysków kapitałowych (art. 7b ustawy o CIT). Jednocześnie przychody uzyskiwane z tego źródła rozdzielono od innych źródeł przychodów (tzw. źródeł operacyjnych). Rozwiązanie to ma być reakcją na działania podatników skutkujące obniżaniem bazy podatkowej m.in. poprzez kompensowanie sztucznie kreowanych strat na operacjach finansowych z dochodem z prowadzonej działalności operacyjnej.

> Więcej

2018-09-18

Analiza transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi nie może uwzględniać tylko jednego czynnika | Monika Renc

Samo porównanie ceny zastosowanej w transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi do cen stosowanych przez podmioty niepowiązane nie jest wystarczające do uznania transakcji za rynkową bądź nierynkową. Analizie powinien podlegać szereg czynników, które muszą zostać ocenione rzetelnie, wnikliwie i zgodnie z Wytycznymi OECD. Taki wniosek płynie z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2018 r.

> Więcej

2018-09-17

Wielostronna konwencja podatkowa MLI nowym narzędziem do walki z unikaniem opodatkowania | Renata Kupczyńska, Marcin Wawrzynowicz, Fabian Bujak

W dniu 1 lipca 2018 r. w życie weszła wielostronna konwencja podatkowa MLI (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties), która stanowi rewolucyjne narzędzie do walki z unikaniem opodatkowania na poziomie międzynarodowym. MLI umożliwia bowiem implementację środków traktatowego prawa podatkowego, opracowanych przez OECD, do obecnie obowiązujących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) bez konieczności przeprowadzania dodatkowych negocjacji pomiędzy państwami. Konwencja MLI wpłynie na skutki podatkowe począwszy od 2019 r.

> Więcej

2018-09-14

Zapłata należności z tytułu importu towarów nie w split payment? | Dominika Tracz

W dniu 1 lipca 2018 r. wszedł w życie wprowadzony do polskich przepisów mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Przepisy dotyczące regulowania należności podatkowych z jego wykorzystaniem odwołują się wyłącznie do płatności na rzecz urzędu skarbowego. Powstaje zatem wątpliwość czy podatek należny z tytułu importu będzie mógł zostać uregulowany za pomocą split payment?

> Więcej

2018-09-05

Rewolucja czy ewolucja podatkowa | Paweł Podsiedlik

Najpewniej z początkiem 2019 r. wejdzie w życie najobszerniejsza w historii nowelizacja podatków dochodowych. Uwzględniając zeszłoroczne zmiany, polski system podatkowy uległ niemal całkowitej przebudowie. Szerzej o tym w webinarium 11 września 2018 o godz. 11:00.

> Więcej

2018-08-20

Opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości nadal kontrowersyjne | Ksawera Skrzypek

Uchwalenie tzw. ustawy „wiatrakowej”1 doprowadziło począwszy od 2017 roku do powstania kontrowersji w zakresie sposobu opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Wątpliwości w tym temacie miała wyjaśnić tegoroczna nowelizacja przepisów2, która korzystne dla podatników zmiany wprowadziła w życie począwszy od 1 stycznia 2018 roku. Rozwiązało to problem jedynie częściowo, tj. w odniesieniu do 2018 roku. Co jednak z podatkiem od nieruchomości już zapłaconym za 2017 rok? Nowelizacja ustawy pomija całkowicie to zagadnienie. Podatnikom pozostaje już tylko oczekiwanie na wyrok NSA, który w powiększonym 7-osobowym składzie rozstrzygnie czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. budowlą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości była tylko część budowlana (wzniesiona z użyciem wyrobów budowlanych) elektrowni wiatrowej czy też budowlę tę stanowił fundament, wieża i elementy techniczne elektrowni wiatrowej.

> Więcej

2018-08-06 Pozbawienie podatnika prawa do odliczenia VAT stanowi naruszenie prawa własności | Oksana Kijaszko

W dniu 14 czerwca 2018 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie Euromak Metal DOO przeciw Republice Macedonii (sygn. akt 68039/14). W wyroku tym Trybunał stwierdził, że pozbawienie podatnika prawa do odliczenia VAT, w przypadku, gdy kontrahenci podatnika są oszustami, a podatnik wywiązuje się ze swoich obowiązków podatkowych, stanowi naruszenie prawa własności z art. 1 Protokołu nr 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
 
2018-07-27

Konwencja MLI weszła w życie | Grzegorz Grochowina

Wielostronna konwencja podatkowa (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, tzw. konwencja MLI) to umowa podpisana 7 czerwca 2017 r. przez ponad 100 państw. Pozwala ona na zmianę obecnie obowiązujących, zgłoszonych przez dane państwo umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, bez konieczności przeprowadzania dodatkowych negocjacji, poprzez implementację przepisów opracowanych przez OECD w ramach inicjatywy przeciwdziałania zmniejszaniu podstawy opodatkowania oraz transferu dochodów przez przedsiębiorstwa wielonarodowe. W przypadku Polski zakłada ona zmianę zawartych przez nasz kraj 78 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z obecnie obowiązującej metody wyłączenia (zwolnienia) z progresją na metodę zaliczenia (kredytu) proporcjonalnego. Z dniem 1 lipca 2018 r. Konwencja weszła w życie w pięciu państwach, w tym Polsce.

> Więcej

2018-07-16

Jak liczyć EBITDA dla kosztów finansowania dłużnego, czyli co tak naprawdę oznacza próg 3 mln PLN | Anna Owsińska

Od stycznia 2018 r. ustawa CIT przewiduje nowy instrument kosztów finansowania dłużnego, który zastępuje dotychczasowe regulacje tzw. cienkiej kapitalizacji. Koszty finansowania dłużnego odnoszą się do kosztów poniesionych w związku z transakcjami na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych oraz obejmują swoim zakresem wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem finansowania, a nie jedynie odsetki, co miało miejsce na gruncie wcześniejszych przepisów. Od czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy o CIT przepis wprowadzający instrument kosztów finansowania dłużnego był przedmiotem licznych wniosków o interpretację do Krajowej Informacji Skarbowej. Jedną z wątpliwości podatników był sposób liczenia limitu kosztów, które można odliczyć od osiąganych przychodów przy użyciu mechanizmu EBITDA.

> Więcej

2018-07-04

Benchmark dla refaktur | Anna Owsińska

Jak wynika z interpretacji indywidulanej z dnia 2 marca 2018 roku wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS), podatnicy nie będą zwolnieni z obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych w przypadku tzw. refaktury. Zdaniem organu interpretacyjnego, użycie pomiędzy podmiotami powiązanymi takiej samej ceny jaka została ustalona pomiędzy podmiotami niepowiązanymi nie determinuje jej rynkowego poziomu.

> Więcej

2018-07-04

Problemy interpretacyjne w dokumentacji cen transferowych | Katarzyna Gargul

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej, termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych, złożenie oświadczenia o jej sporządzeniu oraz dołączenie do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania CIT-TP został wydłużony do końca września. Pomimo, że prace nad przygotowaniem wywiązaniem się z obowiązku dokumentacyjnego w obszarze cen transferowych są w większości w zaawansowanym stadium prac, to nie można przy tym zapominać, że wiele kwestii w tym obszarze nadal podlega dyskusji. Ministerstwo Finansów podjęło już próbę ich zbiorczego wyjaśnienia na mocy interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. Wydaje się przy tym, że największe emocje podatników wzbudzają wyjaśnienia organów podatkowych odnoszące się do kwestii jednorodzajowości transakcji.

> Więcej

2018-07-04

Niedostateczna kapitalizacja a leasing finansowy | Katarzyna Gargul

Nowe regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa CIT) obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018 roku, poważnie ograniczyły możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów oraz istniejącego pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami sporu zachodzą wątpliwości co do tego, czy w zakresie kosztów finansowania dłużnego można mówić o zastosowaniu przedmiotowego ograniczenia do leasingu operacyjnego, tak samo jak leasingu finansowego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS) w wydanej dnia 17 kwietnia 2018 r. interpretacji indywidualnej (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.86.2018.1.BK) stwierdził, że przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji mają zastosowanie do wszystkich rodzajów umów leasingu.

> Więcej

2018-07-04

Podatek od nieruchomości komercyjnych już nie dyskryminuje | Patryk Abramowicz

Regulacje dotyczące minimalnego podatku dochodowego od własności środków trwałych w postaci nieruchomości funkcjonujące w obecnym kształcie stały się przedmiotem postępowania przed Komisją Europejską (KE) - w perspektywie niedozwolonej pomocy publicznej. 10 maja 2018 roku Sejm uchwalił projekt ustawy mający sprostać oczekiwaniom KE w zakresie rodzaju nieruchomości objętych podatkiem, sposobu liczenia limitu zwolnienia od podatku oraz możliwości wystąpienia o zwrot podatku. Aktualnie projekt ustawy przekazano Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu.

> Więcej

2018-07-02

Darowizna bez podatku? Rewolucyjny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego | Monika Karkut

Z najnowszego wyroku NSA wynika, że darowizna z poleceniem na rzecz obdarowanego nie będzie opodatkowana. To rewolucja – mówią eksperci. Jednak czy na pewno?

W świetle najnowszego wyroku NSA, jeśli darczyńca lub spadkodawca wyda polecenie co do celu przeznaczenia przekazywanej darowizny a obdarowany lub spadkobierca je wypełni to podatku od darowizny nie ma od części majątku wydatkowanej zgodnie z wolą darczyńcy lub spadkodawcy.

Dotychczas wszystkich podatników obowiązywał podatek od spadków i darowizn, choć członkowie najbliższej rodziny mogli skorzystać ze zwolnienia, składając w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania darowizny oświadczenie do urzędu skarbowego. Osoby dalej spokrewnione korzystały ze zwolnienia do określonej kwoty.

> Więcej

2018-07-02

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w podatkowych grupach kapitałowych | Katarzyna Kocon

Spółka, będąca jednocześnie jednostką dominująca w ramach PGK, wystąpiła pod koniec 2016 r. z wnioskiem o interpretację indywidualną do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. We wniosku wskazała, że począwszy od 2017 r. będą miały miejsce transakcje zawierane zarówno między podmiotami należącymi do PGK, jak i podmiotami powiązanymi pozostającymi poza jej obrębem. Ponadto, we wniosku o interpretację indywidualną wskazano, że każda ze spółek wchodząca w skład PGK będzie samodzielnie określać przychody i koszty podatkowe dla celów podatku dochodowego. Spółka stanęła na stanowisku, że od 1 stycznia 2017 r. dokumentacje cen transferowych obejmujące transakcje zawierane pomiędzy spółkami z PGK a podmiotami powiązanymi spoza podatkowej grupy kapitałowej należy sporządzić odrębnie dla każdego podmiotu z uwzględnieniem indywidualnych limitów wskazanych w art. 9a ustawy CIT. Wnioskująca podkreśliła, że prawidłowe określenie przychodów i kosztów, w oparciu o ustawę o rachunkowości, jest możliwe jedynie w odniesieniu do każdego uczestnika PGK osobno, stąd dokumentacja podatkowa dla transakcji z podmiotami powiązanymi nie wchodzącymi w skład PGK powinna zostać przygotowana osobno dla każdego podmiotu należącego do takiej podatkowej grupy kapitałowej, w oparciu o indywidualnie określone limity transakcyjne.

> Więcej

2018-06-18

Czy wkłady gotówkowe są opodatkowane CIT | Anna Tyniec

Dzień 1 stycznia 2018 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych wiązał się z koniecznością oswojenia się z wieloma zasadniczymi zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa CIT), które w znowelizowanym kształcie - co najmniej do końca tego roku - będą determinować sposób rozliczeń w ramach tego podatku.

> Więcej

2018-06-18

Jak liczyć EBITDA? | Paweł Podsiedlik

Do końca roku 2017 polscy podatnicy interesowali się zagadnieniem EBITDA (z ang. earnings before interests, tax, depreciation and amortization) głównie w zakresie w jakim miało to związek z wycenami przedsiębiorstw lub wysokocennych aktywów. Z dniem1 stycznia 2018 r termin ten zrobił niesamowitą karierę podatkową w związku z implementowaniem przez Polskę części przepisów tzw. Dyrektywy ATA (Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 2016/1164 z 12 lipca 2016 r., dalej: „ATAD”).

> Więcej

2018-06-18

Pewność prawa a wątpliwości interpretacyjne | Mirosław Michna

Tematem, który szczególnie mocno przewija się przy przedstawianiu zmian w podatkach dochodowych począwszy od 1 stycznia 2018 r., jest kwestia precyzji i jasności nowych regulacji.

> Więcej

2018-06-08

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji oznacza pomoc publiczną dla inwestycji na terenie całego kraju | Anna Owsińska

1 czerwca 2018 r. Prezydent podpisał ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. Ustawa wprowadza pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatków CIT oraz PIT w przypadku inwestycji na terenie całego kraju, a nie jak dotychczas – w zakresie 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). Wysokość przyznanej pomocy publicznej będzie zależna od kryteriów jakościowych i ilościowych, jakie musi spełnić przedsiębiorca oraz od regionu planowanej inwestycji. Im wyższe bezrobocie w danym regionie tym wyższa pomoc publiczna i niższe kryterium ilościowe dla przedsiębiorcy.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji wprowadza szereg kluczowych zmian w zakresie pomocy publicznej dla inwestycji w Polsce. Celem ustawy, co wynika z uzasadnienia projektu do ustawy, jest stymulowanie wzrostu inwestycji prywatnych poprzez m. in. rozwój nowych rozwiązań technologicznych oraz zahamowanie wzrostu zróżnicowań regionalnych w kraju. Jak wynika z uzasadnienia do wprowadzanej ustawy, specjalne strefy ekonomiczne nie są już efektywnym mechanizmem udzielania pomocy inwestorom, a poprzez ograniczenia czasowe i obszarowe wynikające z aktualnego systemu, Polska stała się mniej atrakcyjnym krajem dla inwencji niż Słowacja, Czechy czy Węgry.

> Więcej

2018-06-07

Silos powinien być opodatkowany jak budowla, jeśli przemawiają za tym względy funkcjonalne | Filip Kasperowicz

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 8 maja 2018 r. (sygn.: II FSK 1281/16; II FSK 331/17; II FSK 1296/16; II FSK 1297/16 – sprawy połączone), stosując niekorzystną dla podatników wykładnię, stanął na stanowisku, że obiekt posiadający ustawowe cechy budynku podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jak budowla. Wydaje się tym samym, że pogląd przedstawiony w wyroku NSA całkowicie pomija najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny w niekorzystnych dla podatników wyrokach z dnia 8 maja 2018 r. przyjął, że budynki – dla których podstawę opodatkowania powinna stanowić powierzchnia użytkowa – mogą być opodatkowane w sposób przewidziany dla budowli, jeżeli przemawiają za tym względy funkcjonalne (np. przeznaczenie, wyposażenie czy też sposób i możliwości wykorzystania obiektu jako całości).

> Więcej

2018-05-29

Własność intelektualna pod lupą | Paweł Podsiedlik

W ramach rozwoju nowoczesnej gospodarki obserwuje się skokowy wręcz wzrost roli własności intelektualnej i usług o charakterze niematerialnym. Trudno bowiem obecnie wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiejkolwiek znaczącej firmy bez konieczności prowadzenia choćby analiz rynku, nabywania licencji czy też zaawansowanych usług IT.

W ramach rozwoju współczesnych korporacji i megakorporacji szereg takich usług świadczonych jest przez wyspecjalizowane podmioty z grupy, skupiające się na obsłudze tzw. klienta wewnętrznego, czyli właśnie podmiotów powiązanych. Zmiany te pociągnęły za sobą burzliwy rozwój tzw. centrów usług wspólnych, które stały się motorem rozwoju wielu polskich miast.

> Więcej

2018-05-23

Ujawnienie na stronach Ministerstwa Finansów danych podatkowych największych podatników CIT | Arkadiusz Czach

W dniu 30 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało listę największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2012 – 2016. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, publikacja indywidualnych danych podatkowych dotyczy wszystkich podatników, których wartość przychodu uzyskanego w danym roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych (PGK) bez względu na wysokość osiąganych przychodów.

> Więcej

2018-05-23

Zastosowanie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji w odniesieniu do leasingu finansowego | Katarzyna Gargul

Nowe regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa CIT), obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018 roku, poważnie ograniczyły możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów oraz istniejącego pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami sporu zachodzą wątpliwości co do tego, czy w zakresie kosztów finansowania dłużnego można mówić o zastosowaniu przedmiotowego ograniczenia do leasingu operacyjnego, tak samo jak finansowego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej dnia 17 kwietnia 2018r. interpretacji indywidualnej (0111-KDIB1-1.4010.86.2018.1.BK) stwierdził, że przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji mają zastosowanie do wszystkich rodzajów umów leasingu.

> Więcej

2018-05-09

Wyższa stawka podatku VAT dla serwowania fast foodów – wyrok NSA | Dominika Tracz

Orzeczenie NSA zapadło w sprawie franczyzobiorcy McDonald `s z Gdańska, który dla sprzedaży posiłków wewnątrz restauracji stosował 5% stawkę podatku VAT. Jego postępowanie zostało zakwestionowane przez organy podatkowe. Ich zdaniem franczyzobiorca był zobowiązany do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8%. W związku z tym wydane zostały decyzje w sprawie obowiązku dokonania przez niego korekty podatku VAT należnego od roku 2011. Franczyzobiorca zaskarżył wydane decyzje do sądu. Wojewódzki sąd administracyjny stanął na stanowisku, zgodnie z którym przedsiębiorca miał prawo do zastosowania 5% stawki podatku VAT.

NSA utrzymał jednak niekorzystne decyzje organów podatkowych, obligując franczyzobiorcę do stosowania 8% stawki podatku VAT dla sprzedaży jedzenia typu fast food wewnątrz restauracji.

> Więcej

2018-04-27

Próba ograniczenia mocy ochronnej interpretacji indywidualnych | Oksana Kijaszko

Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej z dnia 10 kwietnia 2018 r. przewiduje wprowadzenie nowego rodzaju wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, tzw. obligatoryjnego wniosku grupowego dla transakcji lub innych zdarzeń z udziałem podmiotów powiązanych. Projektowane zmiany będą odnosić się nie tylko do interpretacji indywidualnych wydawanych po uchwaleniu ustawy, lecz będą miały wpływ także na dotychczas wydane interpretacje oraz toczące się aktualnie postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnych.

> Więcej

2018-04-27

Obowiązek sporządzenia analizy danych porównawczych dotyczy również refaktury | Anna Owsińska

Jak wynika z interpretacji indywidulanej z dnia 2 marca 2018 roku wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, podatnicy nie będą zwolnieni z obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych w przypadku tzw. refaktury. Zdaniem organu interpretacyjnego, użycie pomiędzy podmiotami powiązanymi takiej samej ceny, jaka została ustalona pomiędzy podmiotami niepowiązanymi nie determinuje jej rynkowego poziomu.

> Więcej

2018-04-27

Gdy w przepisach prawa jest luka, stosujemy analogie | Ewelina Lelito

(WSA w Gliwicach sygn. akt I SA/Gl 22/17). Czy rozliczenie zamknięcia w ramach procedury uszlachetniania czynnego może zostać uznane za złożone zgłoszenie celne?


Rozliczenie zamknięcia nie jest obecnie wskazane w art. 33 ustawy o podatku od towarów i usług (Ustawa VAT) jako dokument celny, w którym ma być obliczony i wykazany podatek VAT z tytułu importu towarów. Na podstawie projektu ustawy z dnia 13 lutego 2018 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw proponuje się zobowiązać podatników do obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów również w rozliczeniu zamknięcia, tak jak to ma miejsce w przypadku zgłoszenia celnego.

> Więcej

2018-04-13

Wyższe płace dla inżynierów rozwijających technologie – zmiany w stosowaniu 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu | Mateusz Kobyliński, Mateusz Zawadka

1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowa regulacja wywołała radość, ale nie u wszystkich twórców – wraz z podniesieniem limitu odliczenia do kwoty stanowiącej górną granicę I progu podatkowego (85 528 zł) został wprowadzony katalog rodzajów działalności uprawnionych do stosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodu. Co więcej, zgodnie z projektem przyjętym przez rząd 6 lutego br. katalog ma ulec dalszym zmianom – na szczęście już tylko na korzyść podatnika.

> Więcej

2018-04-13

Dotacje na innowacje | Bartosz Igielski, Jakub Olender

Znajdujemy się na półmetku perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Do końca stycznia 2018 r. podpisano umowy o dofinansowanie projektów, dla których wkład Funduszy Europejskich wyniósł blisko 174 mld PLN, co stanowi około połowę alokacji Funduszy dla Polski w obecnej perspektywie.

> Więcej

2018-04-11

1 lipca 2018 r. w pięciu państwach, w tym Polsce, wejdzie w życie Konwencja MLI | Katarzyna Kocon

Zgodnie z szacunkami OECD, straty wynikające z agresywnej optymalizacji podatkowej mogą wynieść nawet 100-240 miliardów dolarów rocznie lub równoważność 4-10% globalnych wpływów z podatku CIT.


22 marca 2018 r. Słowenia jako piąta ratyfikowała Konwencję Wielostronną implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (ang. Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting, Konwencja MLI).

>Więcej

2018-04-11

TSUE: umowy BIT naruszają autonomię prawa Unii Europejskiej | Monika Renc

W dniu 6 marca 2018 r. opublikowany został długo oczekiwany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) dotyczący umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji (ang. BIT – Bilateral Investment Treaties) zawartych pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej („UE”). Wyrok potwierdza pogląd Komisji Europejskiej, która stoi na stanowisku, że umowy takie są niezgodne z prawem UE.

> Więcej

2018-04-10

Zastosowanie klauzuli obejścia prawa a odmowa wydania interpretacji indywidualnej | Dominika Tracz

W wyrokach z dnia 21 marca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) stwierdził, że samo przypuszczenie możliwości zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania pozwala odmówić wydania interpretacji indywidualnej.

Od czasu wejścia w życie przepisów regulujących kwestię klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, organy podatkowe często odmawiają wszczęcia postępowania w zakresie wydania interpretacji indywidualnych z uwagi na to, że przedmiot wniosków o wydanie interpretacji spełnia przesłanki zastosowania klauzuli.

> Więcej

2018-04-10

Aktualizacja dokumentacji cen transferowych - interpretacja ogólna Ministra Finansów | Monika Karkut

W świetle wydanej przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej z dnia 28 marca 2018 r. (nr: DCT.8201.6.2018), dokumentacja podatkowa sporządzona dla transakcji finansowych (np. pożyczki, kredytu czy też poręczenia) powinna podlegać systematycznemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz w roku podatkowym.

W przytoczonej interpretacji ogólnej Minister Finansów wyjaśnił kwestię sporną dotyczącą dokumentacji podatkowej cen transferowych dla m.in. transakcji finansowych (np. pożyczki, kredytu, emisji obligacji, gwarancji czy poręczenia). 

Więcej

2018-03-22

Umowa pożyczki w świetle dokumentacji cen transferowych oraz przepisów o niedostatecznej kapitalizacji | Katarzyna Gargul

W świetle wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji indywidualnej z dnia 14 lutego 2018 r. dokumentacja transakcji pożyczki będzie wymagana wyłącznie w odniesieniu do roku, w którym została zawarta. W związku z powyższym, konieczna jest analiza zawartych umów pożyczki, również w kontekście nowych przepisów o cienkiej kapitalizacji.

Jedną ze spornych kwestii w zakresie cen transferowych stało się dokumentowanie transakcji pożyczki. Przedmiotem wątpliwości było przede wszystkim to, czy podlega ona udokumentowaniu tylko w momencie (roku) zawarcia umowy pożyczki, czy także również w momencie kalkulacji i wypłaty odsetek w kolejnych latach.

> Więcej

2018-03-21

,,Łatanie własnych dziur’’ ustawodawcy w zakresie podatków dochodowych | Katarzyna Gargul

Dnia 15 marca 2018 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Przedmiotowe rozporządzenie dotyczy dokumentacji cen transferowych za lata 2017 – 2018. Ministerstwo Finansów planuje ponadto wprowadzenie kolejnych zmian dotyczących sporządzania dokumentacji podatkowych. Co najistotniejsze, znowelizowane przepisy będą mogły obowiązywać z mocą wsteczną (tj. z dniem 1 stycznia 2018 r.). Nie są to jedyne zmiany mające na celu sprostowanie popełnionych błędów legislacyjnych.

Przypomnijmy, że obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych z podmiotami powiązanymi dotyczą podatników, których przychody lub koszty w roku poprzedzającym osiągnęły próg 2.000.000 EUR.

> Więcej

2018-03-19

Pewność prawa a wątpliwości interpretacyjne dotyczące obowiązków dokumentacyjnych cen transferowych | Katarzyna Gargul

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej, termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych, złożenie oświadczenia o jej sporządzeniu oraz dołączenie do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania CIT-TP zostanie wydłużony do końca września. Pomimo, że do upływu obowiązującego obecnie terminu pozostał niecały miesiąc, wiele kwestii nadal podlega dyskusji. Ministerstwo Finansów podjęło już próbę ich zbiorczego wyjaśnienia na mocy interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. Największe emocje podatników wzbudzają wyjaśnienia odnoszące się do kwestii jednorodzajowości transakcji.

> Więcej

2018-03-16

MŚP mogą więcej | Tomasz Zalewski, Adrian Salabura

W 2018 r. przedsiębiorstwa będą miały możliwość skorzystania z wielu źródeł wsparcia swojej działalności w formie dofinansowania dla projektów. Szczególny nacisk położony będzie na wsparcie mniejszych firm z sektora MŚP, które będą mogły uzyskać wsparcie związane z wieloma aspektami ich działalności, jak na przykład prace badawczo-rozwojowe, wdrożenie ich wyników czy też rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne oraz promowanie marki.

> Więcej

2018-03-16

B+R w sektorze motoryzacyjnym | Radosław Ciechański

W światowym rankingu 2500 przedsiębiorstw z największymi wydatkami na B+R w 2016 r. sektor motoryzacyjny odgrywa wiodącą rolę – Volkswagen kolejny raz znalazł się na 1 miejscu (13,67 mld EUR), GM na 11 miejscu (7,68 mld EUR) Daimler na 12 miejscu (7,53 mld EUR), Toyota na 13 miejscu (7,50 mld EUR), Ford na 15 miejscu (6,92 mld EUR), a Robert Bosch na 20 miejscu (5,58 mld EUR).

> Więcej

2018-03-16

Zwiększona ulga na B+R | Marcin Mańkowski

Czym jest ulga na B+R? Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową to instrument pozwalający zmniejszyć koszty rozwoju przedsiębiorstwa.

> Więcej

2018-02-19

Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad wydłużeniem terminu do sporządzenia dokumentacji cen transferowych | Arkadiusz Czach

16 lutego Ministerstwo Finansów w oficjalnym komunikacie na swojej stronie internetowej poinformowało, że trwają prace nad wydłużeniem o pół roku oficjalnych terminów potrzebnych na wywiązanie się z obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych (TP), dotyczących obowiązków powstałych w latach 2018 i 2019, tj. obejmujących transakcje mające miejsce w 2017 oraz 2018 roku.

Zgodnie z zamieszczonymi informacjami projekt rozporządzenia wyznaczający podatnikom nowy termin na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, a także przygotowanie dokumentacji oraz sprawozdania CIT/TP lub PIT/TP trafił do konsultacji wewnątrzresortowych.

> Więcej

2018-02-15

Podatek od nieruchomości komercyjnych przedmiotem postępowania Komisji Europejskiej prowadzonego przeciwko Polsce | Paweł Podsiedlik

Dnia 20 lutego 2018 r. przypada pierwszy termin zapłaty tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych, znajdującego uregulowanie w polskich ustawach o podatkach dochodowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.
Opodatkowaniu podlegają wybrane budynki komercyjne tj. biurowe oraz usługowo-handlowe. Głównym założeniem przedmiotowego rozwiązania jest opodatkowanie nieruchomości komercyjnych podatkiem w wysokości 0,035% w skali miesięcznej, od podstawy ustalonej jako ich wartość początkowa. Ustawodawca przewidział jednak, że podatkowi podlega jedynie nadwyżka wartości nieruchomości powyżej kwoty 10 mln złotych. W praktyce oznacza to, że podatek od nieruchomości komercyjnych dotyczy jedynie nieruchomości, których wartość początkowa przekracza wspomnianą wyżej kwotę.

> Więcej

2018-02-08

Przedsiębiorca zostanie pozbawiony prawa do odliczenia tylko wtedy, gdy organ precyzyjnie wykaże nadużycia – wyrok NSA | Filip Kasperowicz

NSA, stosując prounijną wykładnię, uznał, że odmowa prawa do odliczenia musi być poprzedzona starannym wykazaniem nadużyć. Wskazania NSA są korzystne dla przedsiębiorców, ponieważ powinny wpłynąć na praktykę organów, która bardzo często odbiega od standardów unijnych.

Naczelny Sąd Administracyjny, w przełomowym dla przedsiębiorców wyroku z dnia 18 grudnia 2017 r. (sygn. I FSK 352/16), negatywnie ocenił pozbawianie prawa do odliczenia VAT na podstawie ogólnikowych stwierdzeń niepopartych miarodajnymi ustaleniami dowodowymi. Zaznaczono, że to na organie podatkowym ciąży obowiązek wykazania w sposób prawnie wymagany istnienia przesłanek uzasadniających ukaranie podatnika.

> Więcej

2018-02-01

Aktualizacja wykazu pytań i odpowiedzi w zakresie mechanizmu raportowania według krajów | Monika Renc

W listopadzie 2017 r. Ministerstwo Finansów opublikowało drugą edycję wykazu najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących raportowania według krajów (ang. Country-by-Country Reporting, CbC). Zaktualizowany wykaz obejmuje obecnie dwadzieścia jeden pytań i odpowiedzi dotyczących zagadnień budzących wśród podatników największe wątpliwości.

Raportowanie według krajów jest instrumentem mającym swoje źródło w raporcie z działania nr 13 w ramach planu działań OECD w sprawie przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i transferowi zysków (ang. Base Erosion Profit Shifting). Mechanizm ten ma przyczynić się do skuteczniejszego zwalczania przypadków unikania opodatkowania spowodowanego brakiem przepływu informacji pomiędzy organami podatkowymi różnych krajów. Regulacje w zakresie CbC stanowią jednolite – w skali międzynarodowej - zasady wymiany informacji o dochodach uzyskiwanych przez największych podatników i płaconym przez nich podatku.

> Więcej

2018-01-18

Zmiany w opodatkowaniu wkładów gotówkowych w podatku dochodowym od osób prawnych | Anna Tyniec

Jedną z konsekwencji wprowadzonych od 1 stycznia 2018 r. zmian w regulacjach dotyczących opodatkowania wkładów do spółek jest opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) wkładów gotówkowych.

Od 1 stycznia 2018 r., zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT, w przypadku wnoszenia wkładów do spółki, przychodem podlegającym opodatkowaniu jest wartość tego wkładu określona w umowie spółki, statucie lub innym zbliżonym dokumencie, nie niższa od wartości rynkowej wkładu (jeżeli wartość określona przez podatnika jest niższa niż wartość rynkowa przedmiotu wkładu albo wartość ta nie została określona w statucie, umowie albo innym podobnym dokumencie, przychodem jest wartość rynkowa określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego).

Więcej

2018-01-10

Porozumienie Polski ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie wymiany raportów CbC (Country-by-Country Reporting) | Katarzyna Kocon

W dniu 20 grudnia 2017 r., Ministerstwo Finansów poinformowało w swoim komunikacie o złożeniu przez wiceministra finansów Pawła Gruzę podpisu pod dwustronnym porozumieniem zawartym między Polską i Stanami Zjednoczonymi w sprawie wymiany raportów CbC – "Arrangement Between the Competent Authority of the United States of America and the Competent Authority of the Republic of Poland on the Exchange of Country-by-Country Reports", które wskazuje sposób i zakres wymiany informacji o raportach CbC pomiędzy rządem polskim i amerykańskim. Strona amerykańska podpisała przedmiotowe porozumienie dnia 28 grudnia 2017 r.

Obowiązek składania informacji o grupie podmiotów został nałożony na niektóre polskie spółki Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami implementującą dyrektywę Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE z 15 lutego 2011 r. w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Zgodnie z ustawą, sprawozdanie CbC składają jednostki dominujące międzynarodowych grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 750 mln euro.

> Więcej

2017-12-21

Upublicznienie w Biuletynie Informacji Publicznej danych podatkowych dotyczących największych podatników podatku CIT | Arkadiusz Czach

Publikacja danych podatkowych największych podatników na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ma być, zdaniem ustawodawcy, mało inwazyjnym instrumentem przyczyniającym się do ograniczenia stosowania przez największe podmioty gospodarcze mechanizmów optymalizacji podatkowej.

Przyjmuje się, że podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w dniu 19 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w stosunku do ok. 2 tys. firm i ok. 60 podatkowych grup kapitałowych.

> Więcej

2017-12-14

50% koszty uzyskania przychodu dla twórców – zwiększony limit a mniejsza grupa uprawnionych | Leszek Marciniak

Bieżąca nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje między innymi istotne zmiany w zakresie funkcjonowania preferencji podatkowej dostępnej dla twórców / artystów wykonawców, tj. 50% kosztów uzyskania przychodu. Na moment przygotowywania niniejszego tekstu nowelizacja oczekuje na podpis Prezydenta RP. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 r.

> Więcej

2017-12-13

Opodatkowanie najmu zryczałtowanym podatkiem | Grzegorz Grochowina

Mające obowiązywać od 2018 r. zmiany w ustawie podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych obejmują również swoim zakresem kwestie związane z opodatkowaniem najmu zryczałtowanym podatkiem. Warto więc zastanowić się, która z dostępnych form opodatkowania będzie dla nas najkorzystniejsza.

W przypadku osób uzyskujących wpływy z tytułu najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów, uzyskany przychód co do zasady stanowi osobne źródło podlegające opodatkowaniu.
Wynajmujący mają do wyboru jedną z dwóch metod opodatkowania przychodów z najmu: zasady ogólne lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Decyzja, która z możliwości okaże się najkorzystniejsza nie zawsze jest jednoznaczna i zależy od szeregu czynników jak wielkość dochodów, ponoszonych kosztów oraz indywidualnych preferencji.
Jeśli w przewidzianym przepisami terminie wynajmujący nie dokona wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jego dochody z najmu będą opodatkowane na zasadach ogólnych.

> Więcej

2017-12-12

Opodatkowanie programów motywacyjnych w świetle nowelizacji ustawy PIT | Natalia Wytrykowska

W dniu 27 października 2017 roku Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa wprowadza szereg istotnych zmian w przepisach o PIT, w tym między innymi doprecyzowuje kwestie związane z opodatkowaniem przychodów z tytułu uczestnictwa w tzw. pracowniczych programach motywacyjnych. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku.

Funkcjonowanie programów motywacyjnych opiera się na nieodpłatnym (lub też częściowo odpłatnym) przyznawaniu pracownikom, na warunkach określonych w regulaminie, instrumentów finansowych, tj. np. opcji na akcje czy jednostek uczestnictwa, które zapewniają posiadaczowi, w pewnych warunkach prawo do realizacji uprawnień związanych z określonym instrumentem, w tym m.in. nabycia w określonym momencie oznaczonej liczby akcji.

> Więcej

2017-11-29

Ulga badawczo-rozwojowa od 2018 roku | Katarzyna Gargul

10 listopada 2017 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej została przekazana Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu do podpisu. Znowelizowane przepisy wprowadzają nowe kategorie kosztów kwalifikowanych oraz podnoszą maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu. Wprowadzane zmiany, po podpisaniu ustawy przez Prezydenta wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku.

Ulga badawczo-rozwojowa obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku zastąpiła ,,starą’’ ulgę technologiczną i dotyczy zarówno podatników PIT jak i CIT. Umożliwia odliczenie części określonych kategorii wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (kosztów tzw. „kwalifikowanych” mieszczących się w granicach ustawowych limitów) od podstawy opodatkowania niezależnie od tego, że wydatki te już wpłynęły na podstawę opodatkowania (obniżyły ją) jako koszty uzyskania przychodów. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane.

> Więcej

2017-10-31

Specjalne strefy ekonomiczne: produkcja wyrobów, a moment nabycia prawa do zwolnienia | Katarzyna Kocon

Możliwość zaliczenia do dochodu z działalności w specjalnych strefach ekonomicznych dochodu ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie strefy w okresie pomiędzy uzyskaniem zezwolenia a nabyciem prawa do zwolnienia – korzystna interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

9 sierpnia 2017 r. Dyrektor KIS przychylił się do stanowiska podatnika, który zwrócił się do organu z pytaniem, czy dochód ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie SSE przed nabyciem prawa do zwolnienia z podatku (ale już po uzyskaniu zezwolenia), osiągnięty po miesiącu w którym spółka nabyła to prawo, podlega zwolnieniu z podatku CIT. Jest to wiadomość szczególnie istotna dla podatników ubiegających się o objęcie granicami strefy już istniejących zakładów produkcyjnych.

> Więcej

2017-10-30

Rewolucja w VAT? Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności | Arkadiusz Czach

W dniu 19 września 2017 r., Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podatku od towarów i usług przewidujący wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Obecnie, projekt jest już po tzw. I czytaniu w Sejmie. Proponowane rozwiązania zakładają – przynajmniej początkowo - dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Głównym celem planowanego rozwiązania jest zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług oraz uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Projektowane rozwiązania przewidują, że w przypadku dokonania całości lub części zapłaty za zakupione przez nabywcę towary lub usługi, kwota netto zostanie przelana na rachunek sprzedawcy, jednak równowartość podatku VAT trafi na specjalny, wyodrębniony rachunek bankowy – tzw. rachunek VAT. W stosunku do poprzedniej wersji projektu z dnia 12 maja br., rozszerzono zakres zastosowania ustawy nie tylko do regulowania całej płatności należnej sprzedawcy, ale także jedynie jej części.

> Więcej

2017-09-28

Koszt uzyskania przychodu w PIT od zbycia udziałów/akcji spółce kapitałowej objętych w wyniku przekształcenia spółki osobowej | Filip Kasperowicz

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2017 r. uznał, że kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o. objętych w wyniku przekształcenia spółki komandytowej mogą być wyłącznie wydatki na nabycie przedmiotu wkładu do spółki komandytowej. Zdaniem Dyrektora KIS przekształcenie spółki osobowej w kapitałową i towarzysząca temu przekształceniu wycena majątku według aktualnej wartości rynkowej (urynkowienie, czyli tzw. „step-up”) mogą być uwarunkowane chęcią uniknięcia opodatkowania po stronie podatnika. W związku z tym stwierdzono, że przekształcenia spółek nie powinny prowadzić do aktualizacji kosztów uzyskania przychodu poprzez podnoszenie ich wartości względem tych, faktycznie poniesionych przed przekształceniem.

> Więcej

2017-09-22

Publikacja rozporządzenia w zakresie dokumentacji cen transferowych | Katarzyna Kocon

W dniu 18 września 2017 r. zostało ogłoszone długo wyczekiwane rozporządzenie w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2017, poz. 1753), stanowiące uszczegółowienie znowelizowanych w 2017 r. przepisów dotyczących obowiązku opracowania dokumentacji cen transferowych z podmiotami powiązanymi (tzw. Local file i Master file).

Jest to wiadomość szczególnie istotna dla ok. 20 tysięcy podatników CIT, którzy według szacunków Ministerstwa Rozwoju i Finansów są objęci nowymi regulacjami (źródło: Ministerstwo Finansów, Ocena skutków regulacji, 30 maja 2017 r.) – dla przypomnienia, od 2017 r. obowiązek dokumentacyjny dotyczy podmiotów zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi, których przychody lub koszty w roku poprzedzającym osiągnęły próg 2.000.000 EUR.

> Więcej

2017-09-18

Przekazanie wspólnikom majątku likwidowanej spółki z o.o. bez podatku CIT dla spółki? | Anna Tyniec

Od dnia 1 stycznia 2015 roku przekazanie w formie rzeczowej majątku w miejsce pieniężnej spłaty zobowiązania może wiązać się dla dłużników z powstaniem przychodu podatkowego. Jednym z najbardziej wątpliwych, w kontekście odpowiedzi na pytanie, czy rzeczowe uregulowanie zobowiązania generuje przychód podatkowy, jest wydanie wspólnikom rzeczowego majątku likwidowanej spółki z o.o.

Podstawą dla powstania przychodu w tej sytuacji może być art. 14a ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem dłużnik, który zamiast spłacić ciążące na nim zobowiązanie pieniężne reguluje je w formie rzeczowej (np. przenosi własność samochodu) powinien rozpoznać przychód w wysokości regulowanego zobowiązania.

> Więcej

2017-09-15

Aport przedsiębiorstwa z uzasadnieniem ekonomicznym - nowy wymóg czy opodatkowanie restrukturyzacji przedsiębiorstw | Marcin Wądołek

Od 1 stycznia 2018 r. planowanym jest wprowadzenie dodatkowego wymogu - uzasadnienia ekonomicznego - dla aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części celem zachowania neutralności tej transakcji w podatkach dochodowych. Część aportów przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części będzie opodatkowane. Obecnie projekt ustawy jest procedowany w Rządowym Centrum Legislacji. Jednak Podatnicy powinny uwzględnić zapowiadane zmiany przy planowaniu restrukturyzacji w przyszłym roku.

Opublikowany w dniu 12 lipca 2017 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zakłada wprowadzenie szeregu zmian w podatkach dochodowych.

> Więcej

2017-09-08

Podatek od nieruchomości komercyjnych od 2018 r. – nowe obciążenia dla przedsiębiorców | Aleksandra Leconte

Na 1 stycznia 2018 zaplanowano wprowadzenie nowego podatku – tym razem podatku od nieruchomości komercyjnych. Póki co, projekt ustawy wciąż procedowany jest w Rządowym Centrum Legislacji, jednak przewidujemy, że w opublikowanej lub nieco zmienionej formie, możemy się spodziewać wprowadzenia przedstawionych regulacji.

Nowy podatek – w istocie o charakterze majątkowym – umieszczony zostanie w obu ustawach o podatku dochodowym (CIT oraz PIT) i będzie obejmował – zgodnie z aktualnym projektem nowelizacji – opodatkowanie nieruchomości komercyjnych o wartości powyżej 10 mln zł (wedle komunikatów MF z 5 września 2017 r. opodatkowana będzie nadwyżka wartości ponad 10 mln zł).

> Więcej

2017-09-07

Ograniczenie zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy wynajmie nieruchomości | Arkadiusz Czach

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Ministerstwo Finansów w ramach projektowanej nowelizacji w zakresie podatków dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych, zakłada się wprowadzenie limitu w wysokości 100 tys. zł rocznie dla przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, dla podmiotów dotychczasowo korzystających ze zryczałtowanej formy opodatkowania, uzyskujących dochody z takiej formy działalności.

W ramach proponowanej koncepcji przekroczenie limitu kwotowego w wysokości 100 tys. zł w ciągu roku, uniemożliwiałoby podatnikowi zastosowanie stawki 8,5% w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W takiej sytuacji osobom fizycznym świadczącym usługi najmu (podnajmu) lub dzierżawy (poddzierżawy) nieruchomości o charakterze prywatnym, tj. poza zakresem działalności gospodarczej, pozostawałaby opodatkowanie wynikające z zasad ogólnych, tzn. według skali podatkowej (z wykorzystaniem stawek 18% oraz 32%). W praktyce oznaczałoby to automatyczne objęcie części uzyskiwanych przychodów stawką 32% podatku. W nowelizacji ustawy przewidziano również, że wspomniane ograniczenie dotyczyłoby także przychodów osiąganych z tego rodzaju działalności przez obydwoje małżonków pomiędzy którymi obowiązuje wspólność majątkowa.

> Więcej

 

Bądź z nami w kontakcie