Koszt uzyskania przychodu w PIT od zbycia udziałów/akcji sp. kapitałowej objętych w wyniku przekształcenia sp. osobowej

KUP w PIT od zbycia przekształconej spółki kapitałowej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2017 r. uznał, że kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o. objętych w wyniku przekształcenia spółki komandytowej mogą być wyłącznie wydatki na nabycie przedmiotu wkładu do spółki komandytowej.

Kontakt

Adres e-mail

Powiązane treści

Koszt uzyskania przychodu w PIT od zbycia udziałów/akcji w spółce kapitałowej objętych w wyniku przekształcenia spółki osobowej

Zdaniem Dyrektora KIS przekształcenie spółki osobowej w kapitałową i towarzysząca temu przekształceniu wycena majątku według aktualnej wartości rynkowej (urynkowienie, czyli tzw. „step-up”) mogą być uwarunkowane chęcią uniknięcia opodatkowania po stronie podatnika. W związku z tym stwierdzono, że przekształcenia spółek nie powinny prowadzić do aktualizacji kosztów uzyskania przychodu poprzez podnoszenie ich wartości względem tych, faktycznie poniesionych przed przekształceniem.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła osoba fizyczna będąca wspólnikiem w spółce komandytowej, która ma ulec przekształceniu w spółkę z o.o. Wskazano, że kolejnym krokiem będzie zbycie należących do wnioskodawcy udziałów w przekształconej spółce z o.o. Wnioskodawca przyjął, że kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w ww. spółce z o.o. będzie kwota stanowiąca odzwierciedlenie jego udziału w wartości majątku spółki komandytowej wycenianego aktualnie na potrzeby przekształcenia.

Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe i stwierdził, że kosztem mogą być jedynie wydatki na nabycie przedmiotu wkładu do spółki komandytowej (koszt „historyczny”). Organ argumentował, że za przyjęciem takiego punktu widzenia przemawia wykładnia przepisów regulujących sukcesję przy przekształceniach, a zawartych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Ordynacji podatkowej. Opinia Dyrektora KIS stanowi w tym zakresie częściowo kontynuację dotychczasowej praktyki interpretacyjnej organów podatkowych.

Warto zauważyć, że analiza bardzo zbliżonych stanów faktycznych (koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów/akcji w spółce kapitałowej objętych w wyniku przekształcenia spółki osobowej) była w ostatnim czasie przedmiotem orzekania Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyrokach z 1 lutego 2017 r. (sygn. II FSK 4103/14) oraz z 8 września 2016 r. (sygn. II FSK 2260/14) wyraził pogląd zgoła odmienny od tego, prezentowanego przez Dyrektora KIS. Sąd zwrócił uwagę na fakt, iż o sukcesji można mówić wyłącznie na gruncie prawa podatkowego. W zakresie praw i obowiązków cywilnoprawnych obowiązuje natomiast zasada kontynuacji. Krytycznie odniesiono się do nadania sukcesji znaczenia tak daleko idącego, że jej konsekwencją ma być uznanie, iż kosztem uzyskania przychodu może być jedynie koszt „historyczny”. Zdaniem Sądu relewantna jest wartość majątku spółki osobowej na dzień jej przekształcenia w spółkę kapitałową, ponieważ to ten majątek pozwolił na objęcie udziałów/akcji w tejże spółce kapitałowej.

Wyżej opisana rozbieżność interpretacyjna pomiędzy stanowiskiem sądów administracyjnych a organami podatkowymi z pewnością nie pogłębia zaufania podatników do organów podatkowych. Jej utrzymywanie jest tym bardziej zastanawiające, że teoretycznie w wyniku prawomocnych rozstrzygnięć sądowych organ interpretacyjny wyda w konsekwencji (w sprawie będącej przedmiotem skargi) interpretację indywidualną potencjalnie niezgodną z innymi, wydawanymi równolegle w podobnych sprawach wobec innych podatników (jeśli oczywiście organ konsekwentnie w innych sprawach trzymać się będzie dotychczasowej, negatywnej interpretacji).

Wobec tego podatnik powinien liczyć się z ryzykiem potencjalnego zakwestionowania przez organy podatkowe przyjęcia, iż kosztem przy zbyciu przekształconej spółki kapitałowej nie jest koszt „historyczny”, a wartość majątku spółki osobowej na dzień jej przekształcenia. Jednak biorąc pod uwagę korzystne orzecznictwo sądowe, które w istocie potwierdza punkt widzenia podatników, można uznać, że istnieją silne argumenty przemawiające za pozytywną interpretacją tych przepisów.
 

 

© 2022 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)