Aport przedsiębiorstwa z uzasadnieniem ekonomicznym | KPMG | PL
close
Share with your friends

Aport przedsiębiorstwa z uzasadnieniem ekonomicznym - nowy wymóg czy opodatkowanie restrukturyzacji przedsiębiorstw

Aport przedsiębiorstwa z uzasadnieniem ekonomicznym

Od 1 stycznia 2018 r. planowanym jest wprowadzenie dodatkowego wymogu - uzasadnienia ekonomicznego - dla aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części celem zachowania neutralności tej transakcji w podatkach dochodowych. Część aportów przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części będzie opodatkowane. Obecnie projekt ustawy jest procedowany w Rządowym Centrum Legislacji. Jednak Podatnicy powinny uwzględnić zapowiadane zmiany przy planowaniu restrukturyzacji w przyszłym roku.

Autor

Kontakt

Powiązane treści

Aport przedsiębiorstwa z uzasadnieniem ekonomicznym - nowy wymóg czy opodatkowanie restrukturyzacji przedsiębiorstw

Opublikowany w dniu 12 lipca 2017 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zakłada wprowadzenie szeregu zmian w podatkach dochodowych.

 

SUBSKRYBUJ >>

 

Obecnie trwa dyskusja nad przedstawionymi propozycjami. W założeniach autora projektu, Ministra Rozwoju i Finansów, nowelizacja ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Jednak zdaniem ekspertów, część z projektowanych przepisów doprowadzi w konsekwencji do podwyżki poziomu opodatkowania. Planowane zmiany mają wejść w życie już z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 

Projektowana nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych ma objąć także zasady opodatkowania aportów przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części do spółek kapitałowych. Stąd przedsiębiorcy zamierzający w przyszłym roku przeprowadzić restrukturyzacje przedsiębiorstw powinni uwzględnić powyższą okoliczność.

 

Przedmiotowa kwestia nie była dotąd szeroko omawiana. Obecnie Ustawa PIT przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego powyższych aportów w art. 21 ust. 1 pkt 109 tej Ustawy. Z kolei Ustawa CIT nie przewiduje opodatkowania takich aportów ze względu na treść art. 12 ust. 1 pkt tej Ustawy, statuujący jako przychód wartość wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. A contrario aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie stanowi przychodu opodatkowanego CIT. Przy czym „przedsiębiorstwo” lub „zorganizowana część przedsiębiorstwa” są pojęciami uznaniowymi, pozostawiającymi dużą swobodę interpretacyjną organom podatkowym, mogącym zakwestionować przedmiot aportów, a w konsekwencji określić podatnikowi inne skutki podatkowe w związku z wniesieniem aportu.

 

Projekt ustawy nowelizującej zakłada zmiany w opodatkowaniu aportów przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, polegające w głównej mierze na wprowadzeniu dodatkowego wymogu, od którego spełnienia uzależnione jest utrzymanie wspomnianej neutralności podatkowej tej czynności. Zgodnie ze zmienianym brzmieniem art. 24 ust. 19 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie z opodatkowania PIT powyższego aportu nie będzie stosowane, jeżeli celem wniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Z kolei w art. 24 ust. 20 w/w Ustawy wprowadza się domniemanie, że głównym lub jednym z głównych celów aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, jeżeli czynność ta nie zostanie przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych (klauzula uzasadnienia ekonomicznego transakcji). Projekt ustawy nowelizującej wprowadza analogiczny wymóg na gruncie CIT w zmienianym art. 12 ust. 12 i ust. 13 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Dodatkowo projekt zmienia systematykę przepisów, potwierdzając, że przychodem w CIT nie jest aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, poprzez zmianę art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT oraz wprowadzenie lit. b do art. 12 ust. 4 pkt 25 tej Ustawy. Planowane brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT nasuwa również wątpliwości dot. ewentualnego opodatkowania CIT objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład pieniężny. Wydaje się, że nie był to celowy zabieg autora z uwagi na brak odniesienie się do tej kwestii w uzasadnieniu projektu. Jednak w sytuacji gdy zmiany wejdą w życie w obecnym kształcie, to zgodnie z literalną wykładnią przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT od nowego roku zostaną zrównane zasady opodatkowania objęcia udziałów w spółkach w zamian za aport i za wkład pieniężny poprzez opodatkowanie CIT także tych ostatnich.

 

Klauzula uzasadnienia ekonomicznego transakcji stanowi tzw. małą klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania. Stąd wydaje się, że celem wprowadzenia powyższych zmian dot. aportów przedsiębiorstw lub ich zorganizowanej części jest ograniczenie przez fiskusa stosowania przez przedsiębiorców optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem tego rodzaju czynności. Jednak należy się zastanowić nad celowością wprowadzenia kolejnej małej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania w sytuacji, gdy od dnia 15 lipa 2016 roku w polskim systemie podatkowym obowiązuje ogólna klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Stąd, już obecnie, fiskus jest wyposażony w środek do kwestionowania transakcji aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółek kapitałowych, przeprowadzonych celem uniknięcia opodatkowania. Wprowadzenie powyższych zmian nie pozbawi możliwości wszczęcia przez administrację skarbową postepowania w przedmiocie zastosowania generalnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania wobec podatnika (spółki kapitałowej) otrzymującej aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Z tego względu nasuwa się pytanie, czy wprowadzenie dodatkowego wymogu dla utrzymania neutralności podatkowej aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie stanowi próby opodatkowania podatkiem dochodowym części tego rodzaju transakcji. W szczególności za niejasny należy uznać termin „uzasadnione przyczyny ekonomiczne”, pozostawiający dużą swobodę interpretacyjną organom podatkowym. Ten zabieg ustawodawcy może doprowadzić do sytuacji, w której jeden organ podatkowy uzna konkretną transakcją za uzasadnioną ekonomicznie, a już drugi organ podatkowy stwierdzi, iż analogiczna operacja nie spełnia tej przesłanki, a w konsekwencji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Skutkiem wprowadzenia projektowanych zmian może być nie tylko uszczelnienie systemu podatkowemu, ale również zróżnicowanie opodatkowania przedsiębiorców ze względu na pozaprawne kryteria, np. właściwość organu podatkowego.

 

Przeprowadzając restrukturyzacje w przyszłym roku przedsiębiorcy powinni śledzić powyższe zmiany oraz uwzględnić przy planowaniu reorganizacji możliwość opodatkowania aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części przez organy podatkowe.

Po szczegóły odsyłam do aktualnego projektu nowelizacji.
 

© 2019 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij