close
Share with your friends

Nowelizacja ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych czeka na podpis Prezydenta

Nowelizacja ustawy o Agencji Rynku Rolnego

Parlament zakończył pracę nad ustawą pogłębiającą formalizację procesu dostarczania produktów rolnych od producentów.

Kontakt

Krzysztof Kubik, Radca prawny, Associate

Radca prawny, Associate

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Nowelizacja ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych czeka na podpis Prezydenta

W dotychczasowym stanie prawnym, dostawy produktów z kluczowych sektorów rolnych wymagają zgodnie z ustawą o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (dalej „Ustawa”) zawarcia w formie pisemnej umów obejmujących postanowienia kontraktowe zgodne z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r („Rozporządzenie”).

W dniu 15 lipca 2017 r. Senat przyjął bez poprawek projekt w sprawie nowelizacji Ustawy poszerzający zakres formalnoprawnych obowiązków regulujących dostawy produktów rolnych przez producentów rolnych do pierwszego nabywcy będącego przetwórcą lub dystrybutorem. Z obowiązku przewidzianego przez Ustawę wyłączone będą w dalszym ciągu dostawy i sprzedaż bezpośrednia oraz dodatkowo: rolniczy handel detaliczny.

Czekająca na podpis Prezydenta nowelizacja Ustawy przewiduje obowiązek przechowywania umów zawartych na dostawy produktów rolnych przez 2 lata licząc od końca roku w którym zrealizowana została ostatnia dostawa w ramach zawartej umowy. Zmiany do Ustawy przewidują jednocześnie możliwość zawierania umów na dostawę produktów rolnych w formie dokumentowej lub elektronicznej.

Nowelizacja Ustawy modyfikuje ponadto kary grożące w razie braku zawarcia umów na dostawę produktów rolnych lub zawarcia w nich postanowień niezgodnych z przepisami Rozporządzenia. Obecnie przewidzianą w Ustawie karę w postaci 10% wysokości zapłaty (w rozumieniu ustawy o podatku o towarów i usług) za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy (lub w razie braku umowy) zastąpią kary w wysokości:

  1. 10% wartości zapłaty w razie braku umowy zawartej w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej,
  2. od 1% do 5% wartości zapłaty w razie nabycia produktów rolnych w oparciu o umowy nieposiadające wymaganych warunków lub posiadające nieprawidłowo skonstruowane warunki (za każdy niespełniony lub nieprawidłowo spełniony warunek) – przy czym zastosowana stawka kary (1%, 4% lub 5% wartości zapłaty) zależeć będzie od tego jakich produktów rolnych dotyczyć będą dostawy.

O ile nowelizacja Ustawy nie zostanie zawetowana lub zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego przez Prezydenta, to z jej wejściem w życie utrudni się sytuacja drobnych przedsiębiorców oraz podmiotów działających w oparciu o franszyzy. Dla podmiotów tych dodatkowe obwiązki związane z zawieraniem i przechowywaniem umów mogą stanowić istotne oraz uciążliwe formalnoprawne obciążenie ich działalności.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)