Podatkowe podsumowanie tygodnia 29.05 - 05.06.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 29.05 - 05.06.2017

Jest 5 czerwca 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 29.05 - 05.06.2017

PIT: Szkolenie organizowane przez samorząd zawodowy nie stanowi przychodu dla jego członków

Naczelny Sąd Administracyjny wydał w dniu 30 maja 2017 r. (sygn. akt: II FSK 1206/15, II FSK 1528/15) precedensowe rozstrzygnięcie w kwestii opodatkowania darmowych szkoleń organizowanych przez samorząd zawodowy dla jego członków. Zgodnie ze stanowiskiem NSA, uczestnictwo w obowiązkowym kursie organizowanym przez organ samorządu lub związek zawodowy, finansowanym ze środków pochodzących ze składek jego członków, nie stanowi przychodu jego uczestników. Dotychczas organy podatkowe oraz sądy traktowały uczestnictwo w takich szkoleniach za nieodpłatne świadczenie samorządu zawodowego na rzecz ich uczestników, a w konsekwencji – jako ich przychód, stanowiący podstawę do objęcia podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ulgi i dotacje: Wsparcie projektów MŚP związanych z rozwojem produktów i technologii (B+R) na nowych zasadach

Dofinansowanie w ramach Szybkiej Ścieżki dla MŚP będzie udzielane na nowych zasadach polegających na uproszczeniu systemu oceny. W ramach kryterium „Nowości rezultatów projektu” wystarczające będzie wykazanie nowości na poziomie przedsiębiorstwa. Oznacza to, że pod uwagę będą brane również projekty B+R dotyczące opracowania innowacji, które są już dostępne na rynku, ale dzięki realizacji projektu zyskają nowe funkcjonalności.
Ważną zmianą jest również rezygnacja z wymogu posiadania umów warunkowych z członkami kluczowej kadry B+R i kadry zarządzającej oraz podwykonawcami przed złożeniem wniosku.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Wsparcie projektów MŚP związanych z rozwojem produktów i technologii (B+R) na nowych zasadach

CIT: Koszty wynagrodzenia a wartość początkowa środka trwałego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 29 maja 2017 r. (sygn. akt: III SA/Wa 2232/16) wydał wyrok, w którym uznał, że do wartości początkowej środka trwałego należy także zaliczyć w odpowiedniej proporcji wynagrodzenie (wraz z ewentualną premią oraz trzynastą pensją) pracownika oddelegowanego do montażu tego środka trwałego. Sąd podkreślił, że nawet jeśli pracownik nie został zatrudniony tylko w celu montażu środka trwałego i dokonuje czynności montażu w ramach swoich obowiązków służbowych, podatnik ma obowiązek wyodrębnienia części jego wynagrodzenia związanego z tym środkiem trwałym i zaliczenie jej do wartości początkowej tego aktywa.

VAT: Sprzedaż napojów przy okazji świadczenia usługi gastronomicznej opodatkowana stawką podstawową

NSA w wyroku z dnia 26 maja 2017 r. (sygn. akt I FSK 1536/15) orzekł, iż w przypadku, gdy w ramach świadczonej usługi restauracyjnej sprzedawane są napoje, należy stosować stawkę 23 % w odniesieniu do całej usługi, traktując ją jako jednorodną. W przedmiotowym stanie faktycznym, spółka prowadziła działalność w postaci klubu rozrywkowo-gastronomicznego, w którym serwowane były napoje. W związku z tym, spółka zamierzała dokonać podziału podstawy opodatkowania na część dotyczącą usługi związanej z przygotowywaniem i podawaniem napojów, opodatkowaną 8 % stawką oraz część produktową, opodatkowaną stawką podstawową. NSA uznał takie podejście za nieprawidłowe, wskazując, że jeżeli podatnik sprzedaje w ramach usługi restauracyjnej napój, o którym mowa w poz. 7 załącznika do rozporządzenia MF w sprawie towarów i usług, należy odstąpić od stawki 8%, stosując stawkę podstawową 23% na całość usługi, uznawanej w tym przypadku za usługę jednorodną.
 

Pozostałe zagadnienia: Przyjęcie Konwencji Wielostronnej realizującej działanie nr 15 projektu BEPS

W dniu 7 czerwca 2017 r. w Paryżu odbędzie się oficjalna ceremonia podpisania Konwencji Wielostronnej służącej wdrożeniu środków przewidzianych w projekcie BEPS[1], tj. realizującej działanie nr 15 projektu BEPS. W listopadzie ubiegłego roku OECD opublikowało tekst Konwencji, której głównym celem jest dostosowanie dotychczasowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do standardów określonych w projekcie BEPS. Jej treść ustalona została w toku negocjacji pomiędzy państwami członkowskimi OECD, G20 oraz przedstawicielami państw rozwiniętych i rozwijających się.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. 7 czerwca 2017 r. nastąpi przyjęcie Konwencji Wielostronnej realizującej działanie nr 15 projektu BEPS

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)