Podatkowe podsumowanie tygodnia 22.05 - 29.05.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 22.05 - 29.05.2017

Jest 29 maja 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 22.05 - 29.05.2017

CIT: Odsetki na sprzedaży wierzytelności pożyczkowej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 9 marca 2017 r. (sygn. akt: III SA/Wa 1240/16) wydał wyrok, w którym uznał, że kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia wierzytelności pożyczkowych są także odsetki od tych pożyczek naliczone do dnia zawarcia umów przeniesienia wierzytelności. Do tej pory organy podatkowe i sądy uznawały, że w takim przypadku podatnik może rozpoznać w kosztach podatkowych jedynie świadczenie główne, tj. wartość niespłaconej pożyczki, ponieważ w odniesieniu do naliczonych, a niezapłaconych odsetek podatnik nie ponosi uszczerbku ze swojego majątku.

Ochrona interesów podatnika: Skargi na interpretację bez wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Od 1 czerwca 2017 r. interpretacje indywidualne będą mogły być zaskarżane bez uprzedniego wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa. Wynika to z nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 kwietnia 2017 r. Skargę będzie można wnieść za pośrednictwem organu, który wydał interpretację (Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej) w ciągu 30 dni od daty doręczenia interpretacji. Tym samym znikną problemy związane z oczekiwaniem na odpowiedź organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Interpretacje wydane przed 1 czerwca 2017 r. będą zaskarżane na dotychczasowych zasadach.

Ulgi i dotacje: Prawie miliard złotych dla przedsiębiorstw na tworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych

Już od 8 maja przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Wsparcie przeznaczone jest na inwestycje m.in. w aparaturę, sprzęt, budynki i technologie do stworzenia działów B+R i laboratoriów. Wsparcie przyznawane będzie na zmienionych zasadach. Zmodyfikowano ocenę niektórych aspektów wniosków, pojawiły się również nowe kryteria oceny. Główne zmiany dotyczą kryteriów obligatoryjnych. Jedną z nich jest rozszerzenie agendy badawczej o dodatkowe elementy, w tym wymóg opisu długoterminowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Prawie miliard złotych dla przedsiębiorstw na tworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych

Jednolity Plik Kontrolny: Projekt zmian dla wyciągów bankowych

23 maja br. opublikowany został Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, który zakłada wprowadzenie nowego obowiązku raportowania danych w formacie JPK, jakim ma być dobowe przekazywanie danych o wyciągach bankowych. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 września 2017 r. Zgodnie z założeniami projektu osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami będą obowiązane do przekazywania szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wyciągów z rachunków prowadzonych przez banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Jednolity Plik Kontrolny – Projekt zmian dla wyciągów bankowych

VAT: Sejmowe prace nad projektem w zakresie terminów zwrotu VAT

W dniu 24 maja br. do pierwszego czytania sejmowego skierowano poselski projekt zakładający przyspieszenie zwrotów podatku od towarów i usług. Przygotowany przez klub parlamentarny projekt przewiduje skrócenie z 60 do 25 dni terminu na zwrot nadpłaconego podatku. Projektodawcy proponują też dokładne określenie czynności/procedur, które mogą stanowić podstawę do wydłużenia. W projekcie zaproponowano ponadto uniemożliwienie policji, prokuraturze, CBA i ABW żądania wstrzymania zwrotów VAT. Nowelizacja miałaby wejść w życie 1 lipca 2017 r.

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)